Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zapytanie o cenę – nr WYD/2023/11/107

Numer referencyjny: WYD/2023/11/107

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na:

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców gmin Narewka, Hajnówka oraz Białowieża, których celem jest zidentyfikowanie ich potrzeb, rozpoznanie nastawienia i opinii  na temat  perspektyw i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych gałęzi, odchodzenia od gospodarki leśnej, znaczenia walorów przyrodniczych dla lokalnej społeczności a także zwiększania zakresu ochrony przyrody tj. wyłączenia najcenniejszych fragmentów lasów z gospodarki leśnej, powiększanie i tworzenie nowych rezerwatów lub  powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2024 r.

Oferty prosimy składać do dnia 5.12.2023 r. do godziny 12:00.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym Pani Olga Poleszczuk +48 885 805 132 |
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ;

 

Załączniki

Tryb II_Zap_ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/10/33 z dnia 11.10.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/10/33

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na kreację, przygotowanie mediaplanu i przeprowadzenie kampanii fundraisingowej 1,5%.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres:
Oferty proszę przesyłać na adres:
Termin nadsyłania ofert upływa: 27.10.2023 r. o godzinie 12:00

Termin został wydłużony do 6.11.2023 do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia z zamówień publicznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: jednodniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r. 02/10

Numer referencyjny: 02/10

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia ze zwinnego zarządzania projektami przyrodniczymi dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: dwudniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 2/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r.

Numer referencyjny: 2/AB/08/23

Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu o numerze referencyjnym 02/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r. dotyczącym organizacji szkolenia i/lub zapewnienia wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. zostały wybrane oferty:

W zakresie Części 1 
Muzeum Obrony Wybrzeża, ul. Ku Morzu 5, 72-602 Świnoujście, NIP: 9570680918

W zakresie Części 2 
Ośrodek Wczasowo Kolonijny Marysieńka, ul. Bałtycka 1, 76-107 Jarosławiec, NIP: 8392033894

W zakresie Części 3
FHU BosA Joanna Kosałka, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Łeba, NIP: 6252209211

W zakresie Części 4 
Stara Wędzarnia, ul. Morska 6, 84-150 Hel, NIP: 5871699738

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 2AB0823