Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zapytanie o zapytanie o cenę – nr WYD/2023/04/43

Numer referencyjny: WYD/2023/04/43

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Obsługę Fundacji w zakresie political public relations w ramach zbliżającej się kampanii parlamentarnej

Opis przedmiotu usługi: 

dotarcie z ankietą wyborczą do polityków różnych partii, obsługa w zakresie public relations, wsparcie merytoryczne i logistyczne przy organizacji debat z politykami, doradztwo z zakresu marketingu politycznego, wsparcie w dotarciu do polityków wszystkich opcji politycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 BRIEF na obsługę political public relations w ramach kampanii parlamentarnej.

Wymagany termin realizacji usługi: 
sierpień – wrzesień 2023 roku

Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować na adresy: 
okazalska@wwf.pl
permel@wwf.pl


Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2023 r.

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: okazalska@wwf.pl; permel@wwf.pl; mskulimowska@wwf.pl; afabisiak@wwf.pl
 

Zapytanie o zapytanie o cenę – nr WYD/2023/04/44

Numer referencyjny: WYD/2023/04/44

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Obsługę Fundacji w zakresie public relations w ramach zbliżającej się kampanii parlamentarnej

Opis przedmiotu usługi: 

obsługa public relations w trakcie kampanii, dotarcie do mediów, organizowanie wystąpień ekspertów w mediach, doradztwo w zakresie strategii komunikacji z mediami i interesariuszami, tworzenie strategii komunikacji i edukacji w obszarze wybranych kluczowych tematów kampanii, doradztwo w zakresie komunikacji z mediami w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysem wizerunkowym/komunikacyjnym w razie jego wystąpienia, stworzenie Q&A, stand-by (gotowość do podjęcia działań w razie istotnych zdarzeń związanych z tematem kampanii), przygotowywanie komunikatów w zakresie media relations (w tym informacji prasowych), consulting przy przygotowywaniu treści innych komunikatów w ramach kampanii pod kątem ryzyk komunikacyjnych, pośrednictwo lub pomoc w kontakcie z adwersarzami/interesariuszami 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 BRIEF na obsługę public relations w ramach kampanii parlamentarnej.

Wymagany termin realizacji usługi: 
sierpień – październik 2023 roku

Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować na adresy: 
permel@wwf.pl 
mbrzeska@wwf.pl

Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2023 r.

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: permel@wwf.pl; mbrzeska@wwf.pl; mskulimowska@wwf.pl; afabisiak@wwf.pl
 

Zapytanie ofertowe z dn. 07.04.2023r

Numer referencyjny:

WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Zdigitalizowanie przewodnika pdf (który powstanie wcześniej), tworząc z niego interaktywne narzędzie. Materiały z przewodnika PDF, który będzie zawierał te same treści przekaże WWF.

 Zdigitalizowanie przewodnika obejmuje:
1)    Przygotowanie interaktywnej wersji przewodnika energetycznego, który może być osadzany na stronach internetowych
2)    Przygotowanie interaktywnej wersji przewodnika energetycznego w wersji responsywnej na desktop oraz urządzenia mobilne z systemami Android/iOS.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
Ofertę należy przesłać na adresy  i w terminie do 17.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/AG/03/2023 z dn. 7.04.2023

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym organizacji oraz koordynacji wizyty studyjnej w Holandii, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wizyta ma się odbyć w dniach 19-23 czerwca 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: najpóźniej do 25 kwietnia 2023 r. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 2/AG/03/2023 z dn. 7.04.2023.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 7.04.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: genotypowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym załączonym poniżej (w wersji polskiej i angielskiej).

Prosimy o odpowiedź w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 na adres: e-mail: sjakimiuk@wwf.pl oraz dszymecka@wwf.pl (prosimy o przesłanie oferty na oba adresy).