Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WYD/2024/01/21 z dnia: 10.01.2024r.

Numer referencyjny: WYD/2024/01/21

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego leśnictwa w harmonii z naturą” / „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” (akronim Karpaty IKEA) współfinansowanego ze środków IKEA Supply AG/WWF SE na podstawie umowy nr 300034 (oraz 300034-1 i 300034-2) z dnia 01.09.2020 r.

Okres realizacji projektu objęty audytem: od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 706 537 zł.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela: Izabela Dobrowolska Tel.: +48 661 986 154, adres e-mail: . Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 22.01.2024 r. do godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Zapytanie o cenę – nr WYD/2023/11/107

Numer referencyjny: WYD/2023/11/107

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na:

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców gmin Narewka, Hajnówka oraz Białowieża, których celem jest zidentyfikowanie ich potrzeb, rozpoznanie nastawienia i opinii  na temat  perspektyw i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych gałęzi, odchodzenia od gospodarki leśnej, znaczenia walorów przyrodniczych dla lokalnej społeczności a także zwiększania zakresu ochrony przyrody tj. wyłączenia najcenniejszych fragmentów lasów z gospodarki leśnej, powiększanie i tworzenie nowych rezerwatów lub  powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2024 r.

Oferty prosimy składać do dnia 5.12.2023 r. do godziny 12:00.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym Pani Olga Poleszczuk +48 885 805 132 |
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ;

 

Załączniki

Tryb II_Zap_ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/10/33 z dnia 11.10.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/10/33

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na kreację, przygotowanie mediaplanu i przeprowadzenie kampanii fundraisingowej 1,5%.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres:
Oferty proszę przesyłać na adres:
Termin nadsyłania ofert upływa: 27.10.2023 r. o godzinie 12:00

Termin został wydłużony do 6.11.2023 do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia z zamówień publicznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: jednodniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r. 02/10

Numer referencyjny: 02/10

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia ze zwinnego zarządzania projektami przyrodniczymi dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: dwudniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.