Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2024/02/81 z dnia 22.02.2024 r.

Numer referencyjny: WYD/2024/02/81

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na:

Wykonanie ekspertyzy ekohydrologicznej dotyczącej zasobów wodnych północnej części Krowiego Bagna pod kątem utrzymania/poprawy funkcjonowania siedlisk hydrogenicznych z uwzględnieniem zapisów z obowiązującego Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krowie Bagno PLH 060011

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres:
Oferty proszę przesyłać na adres: ;
Termin nadsyłania ofert upływa: 4 marca 2024 r. o godzinie 12:00

 

Zapytanie o cenę – nr WYD/2024/02/47

Numer referencyjny: WYD/2024/02/47

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie cyklu szkoleń dla 17 osób (kadra menedżerska).

Zakres szkoleń jednodniowych:

• Rola lidera w budowaniu autorytetu
• Komunikacja i feedback
• Motywowanie i zaangażowanie zespołu
• Delegowanie i egzekwowanie
• Trudne sytuacje zarządcze
• Budowanie Odporności Psychicznej w podziale na dwie grupy 17 i 10 osób.

 

Termin realizacji zamówienia:   
III – XII 2024  
Oferty prosimy składać do dnia 20.02.2024 do godz. 12:00.
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dot. niemniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym Pani Magdalena Wieczerzyńska.
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

 

 

Załączniki

Zapytanie o cenę – Sóweczka

Numer referencyjny:

Szanowni Państwo/ Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na:
Zebranie danych przyrodniczych uwzględniających: awifaunę, entomofaunę, epifity (mszaki, grzyby lichenizujące) na wybranych powierzchniach Puszczy Knyszyńskiej (PLB200003) i Puszczy Augustowskiej (PLB200002) na potrzeby przygotowania dokumentacji niezbędnej do utworzenia rezerwatów przyrody.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: 30 października 2024 r.
Oferty prosimy składać do dnia 16.02.2024 r. do godziny 12:00.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym Pani Olga Poleszczuk +48 885 805 132 |
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ;

 

Przeprowadzenie aktywacji z zakresu influencer marketingu, realizowanej w ramach kampanii Godzina dla Ziemi 2024.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie składa zapytanie o cenę niżej wymienionej usługi:
 
Przeprowadzenie aktywacji z zakresu influencer marketingu, realizowanej w ramach kampanii Godzina dla Ziemi 2024.

Niezbędne elementy wyceny:
 
1.    Sporządzenie listy influencerów i celebrytów, reprezentujących kilkanaście kategorii tematycznych. Lista powinna liczyć minimum 60 osób, rekomendowanych w oparciu o wcześniejsze ustalenia.
2.    Kontakt z zaakceptowanymi twórcami, przedstawienie zasad uczestnictwa w projekcie, negocjowanie warunków oraz udział w końcowym procesie decyzyjnym, mającym na celu wybór ostatecznie zaangażowanych osób.
3.    Procesowanie oraz podpisywanie umów z influencerami – 5 osób.
4.    Udział w sesji zdjęciowej – 2 dni robocze, realizowanej w lutym 2024.
5.    Kontakt z twórcami w trakcie trwania kampanii, również po jej zakończeniu – celem pozyskania statystyk aktywacji.
6.    Działania optymalizacyjne, dotyczące publikacji realizowanych na profilach zaangażowanych osób.
7.    Przygotowanie raportu odnoszącego do wyników, jakie udało się osiągnąć w ramach współpracy z influencerami. Również sporządzanie listy wniosków.
8.    Pozostałe prace z zakresu project management.
9.    Opieka po stronie agencji, przez osobę, która zostanie wytypowana na liderkę/lidera naszego projektu.
10.    Wybrana agencja będzie również odpowiedzialna za kontakt z influencerkami i influencerami, którzy zgodzą się w swoich mediach społecznościowych wspomnieć o kampanii.
11.    W tym celu konieczne będzie skontaktowanie się z dodatkową grupą 60 osób, ostatecznie wybranie oraz potwierdzenie minimum 20 zaangażowanych osób. Również sporządzenie raportu z tych publikacji.
12.    Agencja będzie odpowiedzialna również za dostarczenie influencerom materiałów, które zostaną przygotowane przez WWF Polska. Także za dbałość o ich odpowiednie oraz zgodne z ustaleniami wykorzystanie.
13.    Oferta cenowa musi uwzględniać koszt współpracy z grupą 5 influencerów/celebrytów, którzy wystąpią w sesji zdjęciowej, jak również wyrażą zgodę na opublikowanie powstałych materiałów, w profilach należących WWF Polska oraz na kanałach własnych, należących do poszczególnych influencerów/celebrytów
 
Termin realizacji zamówienia: luty i marzec 2024
Oferty prosimy przesyłać do dnia 30 stycznia 2024 r. do godziny 12:00 na adres .
 
Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dotyczących niniejszego zapytania udziela Mateusz Zych

 

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE nr WYD/2024/01/21 z dnia: 10.01.2024r.

Numer referencyjny: WYD/2024/01/21

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Partnerstwo na rzecz zrównoważonego leśnictwa w harmonii z naturą” / „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” (akronim Karpaty IKEA) współfinansowanego ze środków IKEA Supply AG/WWF SE na podstawie umowy nr 300034 (oraz 300034-1 i 300034-2) z dnia 01.09.2020 r.

Okres realizacji projektu objęty audytem: od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 706 537 zł.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela: Izabela Dobrowolska Tel.: +48 661 986 154, adres e-mail: . Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 22.01.2024 r. do godz. 12:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.