Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi

Zapytanie o cenę – nr WYD/2023/11/107

Numer referencyjny: WYD/2023/11/107

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na:

przeprowadzenie badań opinii mieszkańców gmin Narewka, Hajnówka oraz Białowieża, których celem jest zidentyfikowanie ich potrzeb, rozpoznanie nastawienia i opinii  na temat  perspektyw i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych gałęzi, odchodzenia od gospodarki leśnej, znaczenia walorów przyrodniczych dla lokalnej społeczności a także zwiększania zakresu ochrony przyrody tj. wyłączenia najcenniejszych fragmentów lasów z gospodarki leśnej, powiększanie i tworzenie nowych rezerwatów lub  powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2024 r.

Oferty prosimy składać do dnia 5.12.2023 r. do godziny 12:00.

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym Pani Olga Poleszczuk +48 885 805 132 |
Ofertę cenową należy przesłać drogą elektroniczną na adres: ;

 

Załączniki

Tryb II_Zap_ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/10/33 z dnia 11.10.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/10/33

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na kreację, przygotowanie mediaplanu i przeprowadzenie kampanii fundraisingowej 1,5%.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres:
Oferty proszę przesyłać na adres:
Termin nadsyłania ofert upływa: 27.10.2023 r. o godzinie 12:00

Termin został wydłużony do 6.11.2023 do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia z zamówień publicznych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: jednodniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.10.2023 r. 02/10

Numer referencyjny: 02/10

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na przedstawienie oferty cenowej w związku z przeprowadzeniem szkolenia ze zwinnego zarządzania projektami przyrodniczymi dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Termin: dwudniowe szkolenie między 20 a 24 listopada 2023 r.
Miejsce: szkolenie w formie stacjonarnej odbędzie się w Warszawie
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 18.10.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 2/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r.

Numer referencyjny: 2/AB/08/23

Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu o numerze referencyjnym 02/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r. dotyczącym organizacji szkolenia i/lub zapewnienia wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. zostały wybrane oferty:

W zakresie Części 1 
Muzeum Obrony Wybrzeża, ul. Ku Morzu 5, 72-602 Świnoujście, NIP: 9570680918

W zakresie Części 2 
Ośrodek Wczasowo Kolonijny Marysieńka, ul. Bałtycka 1, 76-107 Jarosławiec, NIP: 8392033894

W zakresie Części 3
FHU BosA Joanna Kosałka, ul. Zawiszy Czarnego 18, 84-360 Łeba, NIP: 6252209211

W zakresie Części 4 
Stara Wędzarnia, ul. Morska 6, 84-150 Hel, NIP: 5871699738

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 2AB0823
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RR/09/2023 z dn. 8.09.2023 r.

Numer referencyjny: 1/RR/09/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę kontenerów niedźwiedzioopornych i ogrodzeń elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia podpisania Umowy do 29 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A i 1B do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie II, na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 15.09.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “ Oferta na kontenery niedźwiedziooporne i/lub ogrodzenia elektryczne”.

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego są:
•    Marta Chrzanowska, e-mail: , tel. +48 609 209 968,
•    Rafał Rzepkowski, e-mail: , tel. +48 785 881 666.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AB/08/23 z dn. 23.08.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/08/23

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AB/08/23 z dn. 23.08.2023 r.

dotyczącym organizacji szkolenia i zapewnienia wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

została wybrana oferta:

W zakresie Części 1
Hotel Bartan Bożenna Gast, ul. Turystyczna 9A, 80-680 Gdańsk,
NIP 5830134548

W zakresie Części 2
Usługi Turystyczne Katalonia Agnieszka Canals-Wąsik, ul. Bursztynowa 10, 82-103 Mikoszewo, NIP 5781953558

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AB0823

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 31.08.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie kreatywnej wystawy plenerowej, która będzie eksponować projekty instalacji OOH w związku z realizowaniem kampanii edukacyjnej WWF: Bez lasów będziemy w lesie!

Termin: wykonanie zadania do 30 października 2023 r.
Miejsce: teren Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa.
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Olga Poleszczuk-Tusińska, Tel.: +48 885 805 132 adres e-mail: lub/oraz Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: , oraz w terminie do 07.09.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/AB/08/23 z dn. 28 sierpnia 2023 r.

Numer referencyjny: 02/AB/08/23

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/AB/08/2023 z dn. 28.08.2023 r.

Zamawiający dokonuje w dniu 29.08.2023 zmian w Zapytaniu ofertowym 02/AB/08/23 z
dn. 28.08.2023 r. (plik: komunikat o zmianie 02_AB_08_23) oraz publikuje niniejszym w tekst jednolity
Zapytania ofertowego nr 02/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r.  

(plik: ZAPYT_OFERT_Org_szkol_odc_POPRAWIONE)

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na 4 części:

 • Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 23 września 2023 r.
 • Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego 23 września 2023 r.
 • Część 3 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy oraz z obszaru: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego  - Białogóra 153kmb, w dniu 23 września 2023 r.
 • Część 4 – Zapewnienie przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb – Rzucewo (Kapliczka), w dniu 30 września 2023 r.

Potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 5 września 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 02/AB/08/23 z dn. 28 sierpnia 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/08/23


Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na 2 części:

 • Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka) – Gdańsk-Świbno, w dniu 16 września 2023 r.
 • Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo – Piaski, w dniu 16 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

dotyczącym druku w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

została wybrana oferta:

Drukarnia Rubin sp.zoo. Maria Michałowska ul. Biskupińska 26, 30-732 Kraków, NIP: 6793137032
Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AB0723

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 10.08.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę stworzenia komiksu na temat zmiany klimatu wg. ogólnego scenariusza.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 29.08.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

Załączniki

 1. Tryb II ofertowy_Zapytanie o ofertę oraz opis przedmiotu zamówienia

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

dotyczącym organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

zostały wybrane oferty:

w zakresie Części 1 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 2 – CKSP Sp. z o. o., ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa, NIP 5223031833
w zakresie Części 3 – Mediatorzy.pl Sp. z o. o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa, NIP 1181570195

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AG072023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AB/07/23 z dnia 26 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Ofertę (oraz wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 10.08.2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/AB/07/23 z dn. 26.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/RR/07/2023 z dn. 19.07.2023 r.

Numer referencyjny: 2/RR/07/202

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia z dn. 19.07.2023 r.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 4.08.2023 r., do godz. 12:00.
W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na fotopułapki”

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę 70 fotopułapek wraz z akcesoriami.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia podpisania Umowy do 1 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie III komisyjnym na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 28.07.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “ Oferta na fotopułapki”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Rafał Rzepkowski Tel.: +48 785 881 666, adres e-mail:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RR/07/2023 z dn. 19.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/RR/07/202

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia z dn. 19.07.2023 r.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 4.08.2023 r., do godz. 12:00.
W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na monitoring”

Poprzednia treść zapytania

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór eksperta (ekspertów) na potrzeby przeprowadzenia badań terenowych - monitoringu stanu liczebności rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny z wykorzystaniem fotopułapek dostarczonych przez Zamawiającego z zastosowaniem opisanej metodyki monitoringowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn:

 • na monitoring oportunistyczny w okresie wrzesień 2023 r. – październik 2024 r. (termin realizacji monitoringu może ulec zmianie w zakresie do 2 miesięcy)
 • na monitoring deterministyczny w okresie październik 2024 – styczeń 2025
 • na monitoring oportunistyczny i deterministyczny.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie III komisyjnym na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 28.07.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na monitoring rysia”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Rafał Rzepkowski Tel.: +48 785 881 666, adres e-mail:

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AB/07/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucję do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF,  w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 - OPZ”

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl do poniedziałku 24 lipca do g. 15.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

Załączniki

Zał. 1 - OPZ.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/202

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: aginalski@wwf.pl najpóźniej do środy 26 lipca 2023r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AG/07/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 10 lipca 2023 r.
Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje organizację V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)
przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 3, a dla części 1 i 2: cen brutto dla minimalnej (10) i maksymalnej (13) liczby uczestników określonej w dokumencie.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl do piątku 14 lipca do g. 12.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY do zapytania nr ref.: 01/AB/05/23 z dn. 12.05.2023 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/AB/05/23 z dn. 12.05.2023 r., dotyczącym dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wybrane zostały następujące oferty:

W zakresie Części 1 - Artykuły medyczne 
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

W zakresie Części 2 - Materiały wygrodzeniowe
FFW41 Łukasz Wnenk Międzynarodowa 32/34A/90, 03-922 Warszawa NIP 5272387122 

W zakresie Części 3 - Worki na zwłoki
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

W zakresie Części 4 - Pozostały sprzęt interwencyjny
Paweł Tomasiak FHU Zaki Barcice 69, 33-342 Barcice NIP 7343314345    

 

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 01AB0523
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/05/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl do dnia 22 maja 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl 
 

Zapytanie ofertowe – nr WYD/2023/05/12 z dnia 08.05.2023

Numer referencyjny: WYD/2023/05/12

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz certyfikowanego oleju palmowego, realizowanej w ramach działań PKZOP (Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego są: 
1.    Magdalena Rusiłowicz Tel.: +48 505 982 393, adres e-mail: ;
2.    Żaneta Kowalska vel Kowalczyk Tel.: +48 691 601 135, adres e-mail: ;

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: ; ;

Oferty prosimy składać do dnia 29.05.2023 r. do godziny 23:59.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu 2/AG/03/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Numer referencyjny: 2/AG/03/2023

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 2/AG/03/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r

dotyczącym organizacji oraz koordynacji wizyty studyjnej w Holandii, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

została wybrana oferta:

Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk, NIP: 6751482416

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 2AG032023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/04/149 z dnia 28.04.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/04/149

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na obsługę kompletu zasobów digitalowych Fundacji WWF Polska w zakresie utrzymania i rozwoju, upgrade serwisu wwf.pl do Drupala w wersji 10 oraz zakodowanie i wdrożenie nowego serwisu fundraisingowego.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres: ,
Oferty proszę przesyłać na adres:

Termin nadsyłania ofert upływa: 15.05.2023 r. o godzinie 23:59

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 24.04.2023 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na: 
Identyfikacja lasów szczególnie ważnych dla zachowania bioróżnorodności leśnej w obrębie RDLP Białystok oraz wykorzystanie danych do ochrony siedlisk stwierdzonych gatunków. 


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.


Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 8.05.2023 r. na adres opoleszczuk@wwf.pl  i/lub  mchrzanowska@wwf.pl
 

Zapytanie o zapytanie o cenę – nr WYD/2023/04/43

Numer referencyjny: WYD/2023/04/43

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Obsługę Fundacji w zakresie political public relations w ramach zbliżającej się kampanii parlamentarnej

Opis przedmiotu usługi: 

dotarcie z ankietą wyborczą do polityków różnych partii, obsługa w zakresie public relations, wsparcie merytoryczne i logistyczne przy organizacji debat z politykami, doradztwo z zakresu marketingu politycznego, wsparcie w dotarciu do polityków wszystkich opcji politycznych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 BRIEF na obsługę political public relations w ramach kampanii parlamentarnej.

Wymagany termin realizacji usługi: 
sierpień – wrzesień 2023 roku

Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować na adresy: 
okazalska@wwf.pl
permel@wwf.pl


Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2023 r.

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: okazalska@wwf.pl; permel@wwf.pl; mskulimowska@wwf.pl; afabisiak@wwf.pl
 

Zapytanie o zapytanie o cenę – nr WYD/2023/04/44

Numer referencyjny: WYD/2023/04/44

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Obsługę Fundacji w zakresie public relations w ramach zbliżającej się kampanii parlamentarnej

Opis przedmiotu usługi: 

obsługa public relations w trakcie kampanii, dotarcie do mediów, organizowanie wystąpień ekspertów w mediach, doradztwo w zakresie strategii komunikacji z mediami i interesariuszami, tworzenie strategii komunikacji i edukacji w obszarze wybranych kluczowych tematów kampanii, doradztwo w zakresie komunikacji z mediami w sytuacjach kryzysowych, zarządzanie kryzysem wizerunkowym/komunikacyjnym w razie jego wystąpienia, stworzenie Q&A, stand-by (gotowość do podjęcia działań w razie istotnych zdarzeń związanych z tematem kampanii), przygotowywanie komunikatów w zakresie media relations (w tym informacji prasowych), consulting przy przygotowywaniu treści innych komunikatów w ramach kampanii pod kątem ryzyk komunikacyjnych, pośrednictwo lub pomoc w kontakcie z adwersarzami/interesariuszami 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 BRIEF na obsługę public relations w ramach kampanii parlamentarnej.

Wymagany termin realizacji usługi: 
sierpień – październik 2023 roku

Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować na adresy: 
permel@wwf.pl 
mbrzeska@wwf.pl

Oferty prosimy składać do dnia 27.04.2023 r.

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: permel@wwf.pl; mbrzeska@wwf.pl; mskulimowska@wwf.pl; afabisiak@wwf.pl
 

Zapytanie ofertowe z dn. 07.04.2023r

Numer referencyjny:

WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Zdigitalizowanie przewodnika pdf (który powstanie wcześniej), tworząc z niego interaktywne narzędzie. Materiały z przewodnika PDF, który będzie zawierał te same treści przekaże WWF.

 Zdigitalizowanie przewodnika obejmuje:
1)    Przygotowanie interaktywnej wersji przewodnika energetycznego, który może być osadzany na stronach internetowych
2)    Przygotowanie interaktywnej wersji przewodnika energetycznego w wersji responsywnej na desktop oraz urządzenia mobilne z systemami Android/iOS.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
Ofertę należy przesłać na adresy  i w terminie do 17.04.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/AG/03/2023 z dn. 7.04.2023

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym organizacji oraz koordynacji wizyty studyjnej w Holandii, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wizyta ma się odbyć w dniach 19-23 czerwca 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: najpóźniej do 25 kwietnia 2023 r. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 2/AG/03/2023 z dn. 7.04.2023.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 7.04.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: genotypowanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym załączonym poniżej (w wersji polskiej i angielskiej).

Prosimy o odpowiedź w terminie do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00 na adres: e-mail: sjakimiuk@wwf.pl oraz dszymecka@wwf.pl (prosimy o przesłanie oferty na oba adresy).
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/06/122_2 z dnia 05.04.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/06/122_2

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie interaktywnego projektu pn. „Spacerownik”.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załączniku.
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: .
Ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: .

Termin nadsyłania ofert upływa: 12.04.2023 r. o godzinie 15:00

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 31.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: analizy prawne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym poniżej.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do 7.04.2023 do godz. 23.59. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/03/108 z dnia 30.03.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/03/108

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na projekt nowego serwisu internetowego www oraz nowych produktów i usług fundraisingowych dla Fundacji WWF Polska.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres: ,
Oferty proszę przesyłać na adres:

Termin nadsyłania ofert upływa: 13.04.2023 r. o godzinie 23:59

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu NR REF: 3/AG/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 3/AG/03/2023 z dnia 9 marca 2023 r
dotyczącym zapewnienia poczęstunku w formie ciągłej przerwy kawowej, obiadu lub usługi moderowania (z elementami mediacji) na potrzeby IV spotkania z rybakami dot. minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w dniu 3 kwietnia 2023 r. we Władysławowie 
w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W zakresie Części 1 - GUSTAWEK Agata Lipińska Gospoda u Chłopa, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, NIP 5892059174

W zakresie Części 2 - GUSTAWEK Agata Lipińska Gospoda u Chłopa, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, NIP 5892059174 

W zakresie Części 3 - Mediatorzy.pl Sp. z o.o., ul. Wiejska 12A, 00-490 Warszawa

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 3AG032023
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 29.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonywanie usług typu montaż podcastów.

Opis przedmiotu usługi:

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie zamówień na montaż podcastów, w tym w szczególności:


•    przyjęcie plików dźwiękowych z nagraną rozmową (prowadzący plus jeden lub dwoje Gości), 
•    wyczyszczenie pliku audio z ewentualnych zakłóceń, szumów, powtórzeń, 
•    wyrównania głośności, przycięcia początku i końca, zsynchronizowanie ścieżek, usunięcia pomyłek, dodania intro i outro,
•    wycinanie i przesuwanie fragmentów nagrania,
•    podłożenie pliku muzycznego pod rozmowę jako tło, ewentualnie efektów dźwiękowych, 
•    mastering - poprawa brzmienia całego materiału, kompresja dźwięku (zwiększenie dynamiki) i poprawa głośności,
•    przesłanie gotowego pliku do kolaudacji i ewentualnych poprawek,

a także dostarczenia przygotowanych materiałów w formie elektronicznej Zamawiającemu (materiał przesłany na hosting i ustawienie publikacji odcinka wraz z notatkami i grafiką), zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 07.04.2023 do godz. 16:00 na adres: aveljkovic@wwf.p oraz idobrowolska@wwf.pl
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 21.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: wykonanie 10 sztuk kontenerów na śmieci z wkładem i z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczeniem ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie  Nadleśnictwa Komańcza oraz gminy Solina w województwie podkarpackim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym załączonym poniżej.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 28 marca 2023 r. do godziny 15:00 na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 01/DW/03/2023

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/03/2023 z dn.08.03.2023 r.

dotyczącym organizacji szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W zakresie Części 1 - UpHOTEL sp. Z o.o., ul Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, NIP – 6112770547

W zakresie Części 2 - Zakład ogólnobudowlany Jarosław Grudkowski, ul. Obozowa 9D, 82-110 Sztutowo, NIP 5781200037

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01DW032023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 3/AG/03/2023 z dn. 17.03.2023 r.

Numer referencyjny: 3/AG/03/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji IV spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 3 kwietnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4, 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: najpóźniej do dnia 27 marca 2023 r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 3/AG/03/2023 z dn. 17.03.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.

Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

2 Zapytanie o ofertę cenową z dn. 15.03.2023 r.

Numer referencyjny:

W załączniku zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: NA DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNYCH OGRODZEŃ DO OCHRONY INWENTARZA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 21 marca 2023 r. do godziny 23:59 na adres: , (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 15.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia badania określenia zużycia oleju palmowego w Polsce oraz oszacowanie udziału oleju palmowego certyfikowanego RSPO na polskim rynku.

Przedmiotem zamówienia jest Raport zużycia OP w Polsce i poziomu certyfikowanego* OP na polskim rynku za lata 2021- 2022.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 29.03.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/03/17 z dnia 15.03.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/03/17

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację działań marketingowych i public relations wspierających realizację celów założonych w ramach projektów prowadzonych przez Fundację WWF Polska
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: .

Termin nadsyłania ofert upływa: 27.03.2023 r. o godzinie 15:00

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 9 marca 2023 r.

Numer referencyjny: 3/AG/03/2023

Fundacja WWF Polska planuje organizację IV spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 3 kwietnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „ Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 3, a dla części 1 i 2: cen brutto dla minimalnej (11) i maksymalnej (15) liczby uczestników określonej w dokumencie.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres do wtorku 14 marca do g. 16.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/DW/03/2023 z dn. 8 marca 2023 r.

Numer referencyjny: 01/DW/03/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na dwie części:

Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 25 marca 2023 r.
Część 2 – Zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo – Piaski, w dniu 25 marca 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 16 marca 2023 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/DW/03/2023 z dn. dn. 8 marca 2023 r.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 7 marca 2023 r.

Numer referencyjny: 2/AG/03/2023

Fundacja WWF Polska planuje organizację wizyty studyjnej w Holandii w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wizyta studyjna ma się odbyć w dniach 19-23 czerwca 2023 r., a zadaniem Wykonawcy będzie organizacja i koordynacja jej przebiegu. Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto uczestnictwa w wizycie studyjnej jednej osoby w dwóch wariantach:

a)    przy liczbie uczestników zgłoszonych przez Fundację WWF Polska: od 20 do 25 osób
b)    przy liczbie uczestników zgłoszonych przez Fundację WWF Polska: od 26 do 30 osób.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres do wtorku 21 marca do g. 16.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AG/03/2023 z dn. 6 marca 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AG/03/2023

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym znalezienia odpowiedniego źródła finansowania kolejnego projektu WWF dotyczącego ochrony morskich gatunków i ich siedlisk.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku „Finansowanie S4 – OPZ”.

Warunki wykonania zamówienia

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej podając proponowaną wycenę Państwa pracy brutto wraz z informacjami potwierdzającymi Państwa doświadczenie.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedokonania wyboru oraz możliwość negocjowania przedstawionej ceny wybranej oferty. 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania. 

Termin składania ofert 

Na oferty cenowe oczekujemy w terminie do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 16.00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Ofertę (jak również wszelkie pytania dotyczące postępowania) należy składać pocztą elektroniczną na adres: aginalski@wwf.pl

Pełna oferta winna składać się z:
a)    Informacji o proponowanej przez Wykonawcę cenie brutto za wykonaną pracę
b)    Informacji o spełnianiu przez Wykonawcę warunków wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia („Wymogi stawiane Zleceniobiorcy”)
c)    Podpisanej przez Wykonawcę Klauzuli RODO
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/02/2023 z dn.22.02.2023 r.   
dotyczącym organizacji szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W zakresie Części 1 - Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach, ul. Kościuszki 15, 76-220 Główczyce, NIP 8392580320

W zakresie Części 2 - GUSTAWEK Agata Lipińska Gospoda u Chłopa, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, NIP 5892059174 

W zakresie Części 3 - Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy reprezentowany przez dr. Piotra Margońskiego, ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia, NIP 5860102441

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01DW022023
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 01.03.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej w związku z nawiązaniem współpracy z agencją zajmującą się działaniami związanymi z zaproszeniem dziennikarzy na warsztaty dla dziennikarzy_rek nt. “Wiedza o zrównoważonym rolnictwie”.

W ramach nawiązanej współpracy oczekujemy:

 1. Przygotowanie listy mediów wraz z kontaktami - ok. 150 adresów;
 2. Przygotowanie zaproszenia na warsztaty uwzględniającego informacje logistyczne dot. wyjazdu na miejsce do Grzybowa;
 3. Dystrybucję zaproszeń do ustalonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego grupy mediów;
 4. Kontakt telefoniczny z kluczowymi osobami w celu zachęcania do uczestnictwa w warsztatach;
 5. Prowadzenie listy akredytacyjnej i raportowanie do Zamawiającego postępów;
 6. Zapewnienie udziału ok. 20 dziennikarek_rzy z minumim 4 redakcji ogólnoinformacyjnych i branżowych związanych z ochroną środowiska lub/i rolnictwem, z zachowaniem zasady równowagi płci (maksymalnie połowa mężczyzn);
 7. Obecność do 2 osób z Agencji na miejscu (dojazd oraz posiłki zapewnia Zamawiający) - pomoc techniczna w obsłudze warsztatów, pilnowanie harmonogramu, opieka nad dziennikarzami_kami;
 8. Przygotowanie raportu z działań Agencji;
 9. Przekazanie Zamawiającemu listy mediów wraz z kontaktami;
 10. Przygotowanie informacji prasowej nt. warsztatów oraz wysłanie IP do ok. 150 adresów (pozyskanych w ramach pkt. 1).

W załączeniu znajdą Państwo briefing na działania związane z organizacją warsztatów dla dziennikarzy_rek nt. “Wiedza o zrównoważonym rolnictwie”.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 08.03.2023 do godz. 16.00 na adres: , oraz .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/DW/02/2023 z dn. 22 lutego 2023 r.

Numer referencyjny: 01/DW/02/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na trzy części:

•    Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszarów: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz z obszaru granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego - Białogóra 153kmb, w dniu 25 marca 2023 r.
•    Część 2 – Zapewnienie przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb – Rzucewo (Kapliczka), w dniu 18 marca 2023 r.
•    Część 3 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka) – Gdańsk-Świbno, w dniu 18 marca 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 2 marca 2023 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/DW/22/2023 z dn. 22 lutego 2023 r
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/RR/02/2023 z dn. 20.02.2023 r.

Numer referencyjny: 02/RR/02/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na zapewnienie noclegów ze śniadaniem dla uczestników warsztatów w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi w dniach 11-13 kwietnia 2023 r. w ramach projektu „Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” w ramach programu priorytetowego LIFE, który współfinansowany jest przez Unię Europejską i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
 do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 02/RR/02/2023 z dn. 20.02.2023 r.

 terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/RR/02/2023 z dn. 20.02.2023

Numer referencyjny: 01/RR/02/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę gastronomiczna - catering dla uczestników warsztatów w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi w dniach 11-13 kwietnia 2023 w projekcie „Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” nr LIFE19 GIE/BG/000846 - LIFE SWiPE w ramach programu priorytetowego LIFE, który jest współfinansowany ze środków UE i NFOŚiGW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ,
do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/RR/02/2023 z dn. 20.02.2022 r.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
Pytania do postępowania należy przesyłać na adres: ,

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 17.02.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę: monitoring rysi.
Przedmiotem zamówienia jest monitoring rysi wypuszczonych na wolność w ramach prowadzonej reintrodukcji oraz zebranie informacji nt. występowania rysi na obszarze Puszczy Piskiej i sąsiadujących z nią kompleksów leśnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Prosimy o odpowiedź w terminie do 24.02.2023 r. do godz. 15:00 na adres: oraz (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 16.02.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: opracowanie ścieżki edukacyjnej skierowanej do przedszkoli w oparciu o materiały edukacyjne WWF Polska wykorzystywane w ramach Programu z Pandą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 6.03.2023 do godz. 13.00 na adres: oraz (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 16.02.2023 r.

Numer referencyjny: 2

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę izolacji DNA.

Przedmiotem zamówienia jest izolacja genomowego DNA z próbek nieinwazyjnych (odchody, włosy) pochodzących od niedźwiedzia brunatnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 23.02.2023 r. na adres: oraz (prosimy o przesyłanie ofert na oba adresy).

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 15.02.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę przeprowadzenia badania określenia zużycia oleju palmowego w Polsce oraz oszacowanie udziału oleju palmowego certyfikowanego RSPO na polskim rynku.

Przedmiotem zamówienia jest Raport zużycia OP w Polsce i poziomu certyfikowanego* OP na polskim rynku za lata 2021- 2022.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 06.03.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

 

 

 

Zapytanie ofertowe z dn. 14.02.2023r

Numer referencyjny:

Szanowni Państwo,

WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie publikacji o charakterze przewodnika energetycznego, w dwóch wersjach: dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw.

Opis przedmiotu zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Ofertę należy przesłać na adresy i w terminie do 06.03.2023 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE ROZSTRZYGNIĘCIA

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że:


w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/12/2022 z dn.20.12.2022 r.   
dotyczącym organizacji szkolenia dla Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dokonał zmiany w rozstrzygnięciu. W wyniku zmiany zostały wybrane oferty:

w Części 1:
Brainstorm group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6342834148


w Części 2:
Brainstorm group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6342834148

 

Szczegóły zmiany znajdują się w dokumencie: Zmiana rozstrzygnięcia 01DW122022
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 17.01.2023 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w związku z nawiązaniem współpracy z osobą/ osobami/ organizacjami zajmującymi się ograniczaniem tworzenia odpadów.
W ramach nawiązanej współpracy zakładamy:

 • przygotowanie 6 zasad szkolnego wydarzenia w duchu zero waste;
 • przygotowanie 6 zasad dotyczących tego, jak nie marnować żywności w czasie wydarzenia szkolnego;
 • przekazanie opracowanych zasad do wykorzystania w publikacji edukacyjnej;
 • przygotowanie treści webinaru na temat realizacji szkolnych wydarzeń edukacyjnych w duchu zero waste;
 • przeprowadzeniu dwukrotnie godzinnego spotkania online (webinaru).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 31.01.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 17.01.2023 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej w związku z nawiązaniem współpracy z osobą/ osobami/ organizacjami zajmującymi się tworzeniem przepisów.
W ramach nawiązanej współpracy zakładamy:

 • przygotowanie propozycji przekąsek oraz dań (łącznie 12 propozycji: przekąski owocowo-warzywne dla dzieci w czasie szkolnych pikników, wydarzeń, festynów, wycieczek – 6 propozycji, dania podawane w szkolnych stołówkach w okresie jesienno-zimowym – 3 propozycje, dania podawane w szkolnych stołówkach w okresie wiosenno-letnim – 3 propozycje; propozycje dań powinny mieścić się w możliwościach finansowych szkolnych stołówek), zawierających listy potrzebnych produktów do przygotowania 30 porcji oraz opis czynności potrzebnych do przygotowania posiłku, jak również autorskie nazwy każdej propozycji atrakcyjne dla dzieci;
 • przygotowanie listy przykładowych 10-15 jesienno-zimowych, krajowych warzyw i owoców oraz 3-4 inspiracji jak kreatywnie je wykorzystywać;
 • przygotowanie listy przykładowych 10-15 wiosenno-letnich, krajowych warzyw i owoców oraz 3-4 inspiracji jak kreatywnie je wykorzystywać;
 • przekazanie opracowanych przepisów, list, inspiracji do wykorzystania w publikacji edukacyjnej;
 • przygotowanie treści 3 webinarów prezentujących opracowane przepisy, listy, inspiracje;
 • przeprowadzenie każdego ze spotkań dwukrotnie w formie godzinnego spotkania online (webinaru).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.  
Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 31.01.2023 do godz. 12:00 na adres: oraz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 1/AG/12/2022

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AG/12/2022 z dn. 30.12.2022 r. dotyczącym organizacji III spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zostały wybrane oferty:

w Części 1 – Zapewnienie sali konferencyjnej/warsztatowej, poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym i obiadu na spotkanie:
Przedsiębiorstwo Ekotronik Sp. z o.o, Hotel Antares w Gdyni, ul. Grunwaldzka 56, 80-241 Gdańsk, NIP 583-000-32-20

w Części 2 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji) wraz z opracowaniem raportu podsumowującego przebieg i najważniejsze wnioski ze spotkania:
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, 00-876 Warszawa, NIP 527-27-26-328


Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AG122022

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 09.01.2023 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie materiałów filmowych / zdjęciowych lub montaż filmów.

Opis przedmiotu usługi:

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie materiałów filmowych / zdjęciowych lub/i montażu filmów, a także dostarczanie Zamawiającemu przygotowanych materiałów w formie elektronicznej, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w zamówieniu cząstkowym.

Wykonawca powinien posiadać:

 • uprawnienia pilota drona (certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku w kategorii otwartej), minimum kategorii A1;
 • znajomość zasad oświetlenia planu, setki, wywiadu;
 • umiejętność udźwiękowienia w terenie;
 • umiejętność montażu video mile widziana;
 • minimum kilka lat doświadczenia w operowaniu kamerą i aparatem fotograficznym oraz montażu filmów, udokumentowanych w portfolio;
 • gotowość do wyjazdów.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 16.01.2023 do godz. 16:00 na adres (prosimy o przesłanie ofert na oba maile): i .

 

Zapytanie ofertowe – nr WYD/2022/12/102

Numer referencyjny: WYD/2022/12/102

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF” oraz opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie „Kampanii Wizerunkowej WWF”

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:

Część 1 - opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF”. Termin wykonania: marzec/kwiecień 2023 r. z uwzględnieniem wydarzenia pod nazwą “Godzina dla Ziemi WWF” odbywającego się w dniu 25.03.2023 r. o godz. 20.30.

Część 2 - opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie „Kampanii Wizerunkowej WWF”. Termin wykonania: maj/czerwiec 2023 r.

Wykonawca może podjąć się realizacji przedmiotu zamówienia w całości lub we wskazanej części.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania każdej części przedmiotu zamówienia z innym Wykonawcą.

Opis przedmiotu Zamówienia:  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Pani Klaudia Król – Jasińska, Tel.: +48 501 641 070, adres e-mail:

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: ;  

Oferty prosimy składać do dnia 24.01.2023 r. do godziny 12:00.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 01/DW/12/2022

Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/12/2022 z dn.20.12.2022 r.   
dotyczącym organizacji szkolenia dla Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zostały wybrane oferty:

w Części 1:
Magdalena Siśkiewicz New Challenge, ul. Rydlówka 5/107 30-363 Kraków, NIP 6562246838
w Części 2:
Brainstorm group sp. z o.o., ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza, NIP 6342834148

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01DW122022

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/12/2022 z dn. 30.12.2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji III spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części:
Część 1 – Zapewnienie sali konferencyjnej/warsztatowej, poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym i obiadu na spotkanie
Część 2 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji) wraz z opracowaniem raportu podsumowującego przebieg i najważniejsze wnioski ze spotkania
przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej lub obu części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: aginalski@wwf.pl najpóźniej do dnia 10 stycznia 2023 r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 1/AG/12/2022 z dn. 30.12.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: WYD/2022/12/122 z dnia 23.12.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/12/122

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych oraz terenu przyległego siedziby WWF znajdującej się przy ulicy Usypiskowej 11 w Warszawie. 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się z załączniku nr 1.

Oferty należy składać do dnia 8 stycznia 2023 r. na adres iburzynska@wwf.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/DW/12/2022 z dn. 20 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: 01/DW/12/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na organizację szkolenia dla Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF
Zapytanie jest podzielone na dwie części:

 • Część 1 – Zapewnienie noclegu wraz ze śniadaniami i kolacjami w dniach 26-28 stycznia 2023 r.  
 • Część 2 – Zapewnienie profesjonalnej usługi prowadzenia warsztatów z zakresu budowania strategii rozwoju w dniu 27 stycznia 2022 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dwojcieszek@wwf.pl do dnia 30 grudnia 2022 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/DW/12/2022 z dn. 20 grudnia 2022 r.   

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres dwojcieszek@wwf.pl 
 

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 16 grudnia 2022 r.

Numer referencyjny: 1/AG/12/2022

Fundacja WWF Polska planuje organizację III spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w środę 8 lutego 2023 r. w Gdyni i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie dwóch usług:
Część 1 – Zapewnienie sali konferencyjnej/warsztatowej, poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym i obiadu na spotkanie
Część 2 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub obu części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 2, a dla części 1: cen brutto dla minimalnej (14) i maksymalnej (18) liczby uczestników.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres do środy 21 grudnia do g. 14.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 09.12.2022 r.

Numer referencyjny:

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
Zamawiający informuje o zmianie terminu składania ofert cenowych na wykonanie projektu, przygotowanie do druku, druk i dostawa różnorakich materiałów. 
Nowy termin składania ofert: do dnia 09 stycznia 2023 r. do godziny 12:00. 


Pozostałe warunki i postanowienia Zapytania ofertowego pozostają bez zmian. 

 

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonywanie projektu, składu i druku materiałów.


Opis przedmiotu usługi:
Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie projektu, składu i druku materiałów w tym w szczególności, ale nie wyłącznie:

 • Opracowanie projektu i druk raportów / podręczników / poradników / ekspertyz / publikacji;
 • Opracowanie projektu i druk tablic / banerów / wystaw / kalendarzy;
 • Opracowanie projektu i druk ulotek / tabliczek / teczek / certyfikatów / zakładek / plakatów / folderów itp.;
 • Opracowanie projektu i druk komiksów;
 • Druk map i przewodników;
 • Druk roll-upów;
 • Opracowanie graficzne / składy lub przeskłady z innych wersji.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 03.01.2023 do godz. 12:00 na adres:

Załączniki
1.    Tryb II ofertowy_Zapytanie o ofertę
2.    Tryb II ofertowy_Formularz ofertowy

 

Zapytanie cenowe z dn. 18.11.2022 r.

Numer referencyjny:

Szanowni Państwo,

prosimy o przedstawienie oferty na wykonanie i/lub dostarczenie towaru:
Urządzenie wielofunkcyjne do pomiarów środowiskowych oraz testy kolorymetryczne.

Szczegółowa specyfikacja towaru znajduje się w Załączniku nr 1.

Prosimy o odpowiedź w terminie do 30.11.2022 na adres: oraz .

Wymagany termin realizacji usługi: grudzień 2022 r. – luty 2023 r.

Zapytanie Ofertowe 01/BK/11/22

Numer referencyjny: 01/BK/11/22

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Opracowanie programu rozwoju, narzędzi i świadczenie usług szkoleniowych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz inicjatyw ekologicznych działających na rzecz ochrony lasów.


Opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1


Wymagany termin realizacji usługi:
1.    Program rozwoju zdolności w terminie do 8.12.2022 r.
2.    Narzędzia i materiały do rozwoju zdolności w terminie do 31.01.2023 r.
3.    Przeprowadzenie pięciu kursów rozwoju zdolności w terminie od 1.02.2023 r. do 30.04.2023 r.
4.    Ewaluacja: ocena i certyfikacja umiejętności w terminie do 31.07.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 16.11.2022 r. na adres   i/lub 

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 02.11.2022 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu Zrównoważone rybołówstwo, Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na organizację warsztatów w dniu 23 listopada 2022r. w Gdańsku, w tym świadczenie usługi cateringu/gastronomii oraz wynajem sali.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku – Zapytanie o ofertę.

W przypadku spełnienia kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Katarzyna Nawrocka: knawrocka@wwf.pl oraz Izabela Dobrowolska: idobrowolska@wwf.pl do dnia 9 listopada 2022 r. do godziny 16:00, w temacie wiadomości wpisując tytuł zapytania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 31.10.2022 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonywanie usług typu: montaż, koloryzacja i udźwiękowienie materiałów filmowych / zdjęciowych.

Opis przedmiotu usługi:

Fundacja WWF zamierza zawrzeć umowę ramową na okres 2 lat z Wykonawcą na wykonanie zamówień na montaż, koloryzację i udźwiękowienie materiałów filmowych / zdjęciowych w tym w szczególności:

 • montaż video, krótkich i długich form, filmów promocyjnych, filmów reklamowych, krótkich filmów dokumentalnych, 
 • koloryzacja video, 
 • grafika after effects, 
 • nakładanie napisów, plansz, logo,
 • kluczowanie obrazu i wstawianie grafik, 
 • udźwiękowienie, postprodukcja. 

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 14.11.2022 na adres: aveljkovic@wwf.p oraz idobrowolska@wwf.pl
 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.10.2022

Numer referencyjny:

Zapytanie dotyczy usługi planowania i zakupu mediów do kampanii na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Ofertę należy złożyć do dnia 26.10.2022 r. do godziny 12:00 na adres

Rozpoznanie cenowe 06/BK/10/22

Numer referencyjny: 06/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Rozpoznanie cenowe 05/BK/10/22

Numer referencyjny: Rozpoznanie cenowe 05/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Rozpoznanie cenowe 04/BK/10/22

Numer referencyjny: 04/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Rozpoznanie cenowe 03/BK/10/22

Numer referencyjny: 03/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Rozpoznanie cenowe 02/BK/10/22

Numer referencyjny: 02/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

 

 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Rozpoznanie cenowe 01/BK/10/22

Numer referencyjny: 01/BK/10/22

Szanowni Państwo,

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na:

Przygotowanie rozdziału do Raportu na temat usług ekosystemowych polskich lasów z koordynacją prac maksymalnie 6 autorów raportu oraz opieka merytoryczna nad całokształtem Raportu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r. do dnia 30.04.2023 r., przy czym pierwszy szkic rozdziału powinien być dostarczony do 28.02.2023 r.

Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 19.10.2022 r. na adres   i/lub 

 

 

Załączniki

Załącznik 1.docx

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 12.09.2022 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na wykonywanie tłumaczeń pisemnych i symultanicznych (język angielski/język polski) w ramach umowy ramowej.


Opis przedmiotu usługi:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest ustalenie warunków dotyczących udzielania przez Zamawiającego zamówień na wykonanie tłumaczeń z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski (w tym tłumaczeń symultanicznych) na podstawie umowy ramowej.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 19.09.2022 na adres:

Załączniki:

 

Zapytanie o ofertę (zapytanie o cenę) – nr WYD/2022/08/150

Numer referencyjny: WYD/2022/08/150


W ramach projektu Obszary Chronione Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Opracowanie informacyjnego przewodnika online dla biznesu (dotyczy przygotowania treści oraz materiałów wizualnych do umieszczenia na stronie internetowej Fundacji oraz plików pdf) w zakresie interwencji terenowych, takich jak zalesianie, renaturyzacja czy tworzenie obszarów chronionych prywatnie.

Opis przedmiotu usługi:  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Specyfikacja przedmiotu Zamówienia.

Wymagany termin realizacji usługi: od października 2022 r.  do kwietnia 2023 r. 

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: ;

Oferty prosimy składać do dnia 9.09.2022 r.

Nowy termin składania ofert: do dnia 13 września 2022 r. do godziny 23:59

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/SJ/08/2022 z dn. 29.08.2022 r.

Numer referencyjny: 01/SJ/08/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na organizację warsztatów, w tym zapewnienie sali konferencyjnej z odpowiednim wyposażeniem, noclegu oraz wyżywienia w projekcie „Skuteczne ściganie przestępstw przeciwko dzikiej przyrodzie w Europie” nr LIFE19 GIE/BG/000846 - LIFE SWiPE w ramach programu priorytetowego LIFE, który jest współfinasowany ze środków UE i NFOŚiGW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: ,  do dnia 6 września 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 01/SJ/08/2022 z dn. 29.08.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres: ,

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 01/DW/08/2022

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/08/2022 z dn.23.08.2022 r.,

dotyczącym przygotowania projektu graficznego, produkcji oraz dostarczenia do Międzyzdrojów części umundurowania dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w postaci 206 chust wielofunkcyjnych (kominów) z trwałym nadrukiem na całej powierzchni w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

została wybrana oferta:

P.W. DOMAR Dominik Markocki, ul. Rynkowa 4, 41-250 Czeladź

 

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01DW082022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 01/DW/08/2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu 01/DW/08/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00 dnia 31 sierpnia 2022 ofert wpłynęły 3 oferty.

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 01DW082022”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/DW/08/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w postępowaniu na Usługę przygotowania projektu graficznego, produkcji oraz dostarczenia do Międzyzdrojów części umundurowania dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w postaci 206 chust wielofunkcyjnych (kominów) z trwałym nadrukiem na całej powierzchni.
Usługa jest realizowana w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest:
Usługa przygotowania projektu graficznego, produkcji oraz dostarczenia do Międzyzdrojów części umundurowania dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w postaci 206 chust wielofunkcyjnych (kominów) z trwałym nadrukiem na całej powierzchni.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3 i 4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/DW/08/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 01/AŻ/08/2022

Numer referencyjny: 01/AŻ/08/2022

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/AŻ/08/2022 z dn.11.08.2022 r., dotyczące organizacji oraz koordynacji szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, została wybrana oferta:

Max Event Joanna Matanowska, ul. Akacjowa 33E, 05-126 Kąty Węgierskie, NIP: 5422708215

Wartość brutto zamówienia dla jednego uczestnika szkolenia: 800,00 zł

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 01AŻ082022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AŻ/08/2022 z dn.11.08.2022 r

Numer referencyjny: 01/AŻ/08/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w postępowaniu organizację oraz koordynację szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz koordynacja szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 19 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AŻ/08/2022 z dn.11.08.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres dwojcieszek@wwf.pl


 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu 01/AŻ/08/2022 z dn.11.08.2022 r. do godziny 12:00 dnia 19 sierpnia 2022 wpłynęły 2 oferty.

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 01AŻ082022”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/08/2022 z dn. 11.08.2022 r.

Numer referencyjny: 1/AG/08/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji II spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części:

Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 – do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: najpóźniej do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 1/AG/08/2022 z dn. 11.08.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1/AG/08/2022

Numer referencyjny: 1/AG/08/2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu 1/AG/08/2022 z dn. 04.08.2022 r. do dnia 22 sierpnia 2022 r. do godziny 16:00 wpłynęły 3 oferty.


Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 1AG082022”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Numer referencyjny: 1/AG/08/2022

Zamawiający informuje, że:
w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AG/08/2022 z dn. 11 sierpnia 2022 r.,
dotyczącym organizacji II spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

w części 3 zamówienia Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji) została wybrana oferta podmiotu:
Stowarzyszenie Mediatorów Gospodarczych, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 8 lok. 62, NIP: 527-27-26-328
Wartość brutto zamówienia: 4 200,00 zł

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AG082022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 02/DW/07/2022

Zamawiający informuje, że postępowanie o numerze referencyjnym 02/DW/07/2022 z dnia 27 lipca 2022 r., dotyczące organizacji oraz koordynacji szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zostało unieważnione.

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 02DW072022”

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 4 sierpnia 2022 r.

Numer referencyjny: 1/AG/08/2022

Fundacja WWF Polska planuje organizację II spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 


Spotkanie ma się odbyć w poniedziałek 26 września we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie dwóch usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym i obiadu na spotkanie.  
Część 2 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji).

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub obu części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.


Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 1, a dla części 2: cen brutto dla minimalnej (12) i maksymalnej (16) liczby uczestników określonej w dokumencie.


Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl do wtorku 9 sierpnia do g. 16.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.


Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/DW/07/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.

Numer referencyjny: 02/DW/07/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w postępowaniu organizację oraz koordynację szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 

Przedmiotem zamówienia jest organizacja oraz koordynacja szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 8 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 02/DW/07/2022 z dn. 27.07.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

Pytanie do postępowania przesłane w dniu 04.08.2022:
Proszę informację na ile osób mamy podzielić zamówiony w całości serwis? Czy dla 90 osób, czy dla 115 osób? Zmienia to w znaczny sposób cenę, która jest kryterium wyboru oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:
Prawidłowe złożenie oferty wymaga podania ceny od jednej osoby. Ze względu na odległy termin przedsięwzięcia, nie jesteśmy w stanie podać jeszcze ostatecznej liczby uczestników. Dlatego podajemy pewien zakres – nie mniej niż 90 i nie więcej niż 115. Ostateczna wartość zamówienia będzie równa wartości za osobę podaną przez wykonawcę przemnożoną przez liczbę gości faktycznie obecnych na szkoleniu. Zakres podany jest aby mogli Państwo oszacować minimalne i maksymalne koszty przedsięwzięcia oraz swojego przychody i na tej podstawie złożyć ofertę.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/DW/07/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.

Numer referencyjny: 01/DW/07/2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze referencyjnym 01/DW/07/2022 z dnia 20 lipca 2022 r., dotyczącym dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wybrane zostały następujące oferty:

W zakresie Części 1 - Wyroby wiklinowe

 • Przedsiębiorstwo handlowe "Robopol" Sp.j. Zbigniew Panek, Janusz Fuk, ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa

W zakresie Części 2 - Worki na zwłoki

 • Przedsiębiorstwo handlowe "Robopol" Sp.j. Zbigniew Panek, Janusz Fuk, ul. Słowackiego 8a, 46-022 Kępa

W zakresie Części 3 - Spodniobuty wędkarskie

 • MAT Sp. z o.o. Jóźwin 10, 62-530 Kazmierz Biskupi

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 01DW072022”

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  01/DW/07/2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu 01/DW/07/2022 z dnia 20 lipca 2022 r. do godziny 12:00 28 lipca 2022 wpłynęły 3 oferty.

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 01DW072022”

 

 

 

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu w postępowaniu na dostarczenie do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt
Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na trzy części:
 
Część 1 - Wyroby wiklinowe
Część 2 - Worki na zwłoki
Część 3 – Spodniobuty wędkarskie

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.
Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 i 6 - wersja edytowalna dostępna na życzenie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 28 lipca 2022 r. do godziny 12:00.
W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 01/DW/07/2022 z dn. 20.07.2022 r.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
Pytania do postępowania należy przesyłać na adres

 

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 08 lipca 2022 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie wyceny na wykonanie usługi:

wykonanie monitoringu wybranych lasów północno-wschodniej Polski pod kątem ochrony gatunkowej i zachowania elementów biocenotycznie cennych (w szczególności drzew martwych i dziuplastych) oraz usprawnienia zarzadzania na obszarach Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005 oraz Ostoja Knyszyńska PLH200006 poprzez uzupełnienie danych o gatunkach z dyrektywy siedliskowej, sporządzenie raportu oraz zgłoszeń potencjalnych nieprawidłowości do odpowiednich organów.

Szczegółowy opis usługi znajduje się w załączniku.

Wymagany termin realizacji usługi: 
do dnia 31.10.2022 r. 

Miejsce dostawy: Fundacja WWF Polska

 

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 18.07.2022 r. na adres email: bkubiaczyk@wwf.pl 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - WYD/2022/06/122

Numer referencyjny: WYD/2022/06/122

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na nagranie oraz montaż materiałów video zgodnie ze specyfikacją załączoną do zapytania ofertowego nr WYD/2022/06/122, jako najkorzystniejsza została uznana oferta Grandson Production. 

Oferta ww. Oferenta spełnia warunki formalne oraz jest najkorzystniejsza na podstawie kryteriów wskazanych w zapytaniu ofertowym.

O terminie podpisania umowy wybrany Wykonawca zostanie poinformowany w odrębnej wiadomości.

Załączniki

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 29 czerwca 2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska planuje zlecić organizację oraz koordynację szkolenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków wybranego Wykonawcy z znajduje się w załączonym poniżej pliku pt. „OPZ – duże szkolenie”.
Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitych cen brutto dla minimalnej (90) i maksymalne (115) liczby uczestników określonej w dokumencie. 

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres dwojcieszek@wwf.pl do końca dnia (23:59) 10 lipca 2022 r.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/06/122 z dnia 22.06.2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przygotowanie materiałów video.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: .

Termin nadsyłania ofert upływa: 29.06.2022 r. o godzinie 23:59

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Zapytanie ofertowe i OPZ- materiały video
Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 3 -    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz doświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4 -    Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5 -    Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 6 – Wzór umowy

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 13.06.2022 r.

Numer referencyjny:

Prosimy o przedstawienie oferty na dostarczenie usługi: Świadczenie usługi doradztwa w zakresie zakupów zgodnych z Zasadą konkurencyjności

Opis przedmiotu usługi:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług doradztwa w zakresie zakupów z Zasadą konkurencyjności w oparciu o Politykę Zakupów Zamawiającego oraz o wytyczne obowiązujące w realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Więcej informacji w załączniku.

Prosimy o odpowiedź w terminie do dnia 24.06.2022,na adres: sczechowska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: WYD/2022/05/113 z dnia 07.06.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/05/113

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wsparcie w zakresie działań SEO, SEM (w ramach konta Google Ad Grants) oraz obsługi konta reklamowego w sieci Google.


Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.


Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: .

Termin nadsyłania ofert upływa: 27 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: WYD/2022/05/165 z dnia 06.06.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/05/165

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na Wdrożenie i konfiguracja Google Analytics 4.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.


Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: skopania@wwf.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa: 27 czerwca 2022 r. o godzinie 23:59
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/DW/05/2022 z dnia 17 maja 2022 r.

Numer referencyjny: 1/DW/05/2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta:
Drukarnia Piotra Włodarskiego, ul. Ksawerów 21, 02-658 Warszawa

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 1DW052022”
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu do terminu otwarcia ofert wpłynęło 10 ofert.

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 1DW052022”
 

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na druk w nakładzie 8000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach projektu  „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest druk w nakładzie 8000 szt. oraz dystrybucja do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) oraz należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/DW/05/2022 z dn. 17.05.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/05/2022 z dn. 17.05.2022 r.

Numer referencyjny: 1/AG/05/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Usługa przygotowania ekspertyzy „Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych”. Usługa jest realizowana w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie ekspertyzy „Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę w postaci wypełnionych i podpisanych (skan) załączników nr 2, 3, 4, 5 należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/AG/05/2022 z dn. 17.05.2022

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


Usługa przygotowania ekspertyzy „Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych”. Usługa jest realizowana w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 65 000 zł brutto.

W postępowaniu to terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta – konsorcjum wykonawców:


1. Wojciech G., zamieszkały w Helu  - osoba upoważniona do reprezentacji wykonawców,
2. Iwona P., zamieszkała w Helu
3. Bartłomiej A. zamieszkały w Helu

Cena oferty wykonawcy: 44000 zł brutto.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/HG/05/2022 z dn. 16.05.2022 r.

Numer referencyjny: 1/HG/05/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania dotyczącego wizyty studyjnej dla dziennikarzy organizowanej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem na 4 odrębne części dotyczące 4 niezależnych usług (transportowa, 2 x gastronomiczna, hotelarska), znajduje się w załączonym poniżej pliku pt. „Załącznik nr 1”. 

Ofertę w postaci wypełnionych i podpisanych (skan) załączników nr 2, 3, 4, 5 należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 24 maja 2022 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową. 
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu dotyczącym organizacji wizyty studyjnej dla dziennikarzy organizowanej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do terminu otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty:
 
Część 1 – Zapewnienie transportu uczestników między wskazanymi lokalizacjami  
1. Sun&More sp. z o.o. Iwona Grodzicka
2. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
3. BUS TRANSPORT Tomasz Oleszek
Część 2 – Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla uczestników wizyty studyjnej w miejscowości Hel
1. Sun&More sp. z o.o. Iwona Grodzicka
2. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
Część 3 – Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej w formie obiadokolacji w miejscowości Hel
1. Sun&More sp. z o.o. Iwona Grodzicka
2. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
3. Stara Wędzarnia Paweł i Małgorzata Wojna s.c.
Część 4 – Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej w formie obiadu w miejscowości Hel
1. Sun&More sp. z o.o. Iwona Grodzicka
2. Magdalena Siśkiewicz New Challenge
3. Stara Wędzarnia Paweł i Małgorzata Wojna s.c.
Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 1_HG_05_2022”
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający informuje, że w postępowaniu dotyczącym organizacji wizyty studyjnej dla dziennikarzy organizowanej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, wybrane zostały następujące oferty:
 
W zakresie Części 1 - Zapewnienie transportu uczestników między wskazanymi lokalizacjami   
BUS TRANSPORT Tomasz Oleszek
 
W zakresie Części 2 - Zapewnienie noclegu ze śniadaniem dla uczestników wizyty studyjnej w miejscowości Hel
Magdalena Siśkiewicz New Challenge
 
W zakresie Części 3 - Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej w formie obiadokolacji w miejscowości Hel
Stara Wędzarnia Paweł i Małgorzata Wojna s.c.
 
W zakresie Części 4 - Zapewnienie wyżywienia dla uczestników wizyty studyjnej w formie obiadu w miejscowości Hel
Stara Wędzarnia Paweł i Małgorzata Wojna s.c.
 
Szczegóły znajdują się w dokumencie „Zawiadomienie o wyborze 1_HG_2022”

 

 

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 9 maja 2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska planuje zlecić dostarczenie usług stanowiących część wizyty studyjnej dla dziennikarzy organizowanej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem na 4 odrębne części dotyczące 4 niezależnych usług, znajduje się w załączonym poniżej pliku pt. „Wizyta studyjna 2022 – OPZ”.
Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi (jednej bądź kilku części), ze wskazaniem całkowitej ceny brutto, na adres do końca dnia 12 maja 2022 r.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/04/2022 z dn. 28.04.2022 r

Numer referencyjny: 1/AG/04/2022

Informujemy o zmianie terminu nadsyłania ofert na 9 maja 2022 do godziny 12:00.

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. Organizacja spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie sali konferencyjnej/warsztatowej, poczęstunku w formie przerwy kawowej, obiadu oraz usługi moderowania (z elementami mediacji) na potrzeby powyższego spotkania, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r.

Zamówienie podzielone jest na dwie części:

 1. zapewnienie sali konferencyjnej/warsztatowej, poczęstunku w formie przerwy kawowej i obiadu
 2. zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania podczas spotkania

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub obu części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę w postaci wypełnionych i podpisanych (skan) załączników nr 2, 3, 4, 5 należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: do dnia 6 maja 2022 r. do godziny 16:00.  9 maja 2022 do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania 1/AG/04/2022 z dn. 28.04.2022

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska planuje zlecić wykonanie ekspertyzy zatytułowanej „Alternatywne narzędzia połowowe i możliwości ich zastosowania w polskiej części Morza Bałtyckiego w świetle uwarunkowań środowiskowych oraz przepisów krajowych i międzynarodowych”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w pliku „Ekspertyza dot. ANP – OPZ”, a załącznik do niego w pliku „2020 Minimalizowanie interakcji między ssakami i ptakami w rybołówstwie (UG)”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji zadania (całkowita cena brutto) na adres do końca dnia 6 maja 2022 r.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: WK/04/2022 z dn. 13.04.2022 r

Numer referencyjny: WK/04/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Organizacja warsztatów dla dziennikarzy i rolników nt. praktyk rolniczych przyjaznych środowisku.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja warsztatów dla dziennikarzy i rolników nt. praktyk rolniczych przyjaznych środowisku organizowanego przez Fundację WWF w ramach projektu Rolnictwo, w tym usługa zakwaterowania uczestników, wynajem sali, świadczenie usługi cateringu/gastronomii oraz oprowadzenie po gospodarstwie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4, 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: oraz do dnia 30 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania WK/04/2022 z dn. 13.04.2022

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 07/KKR/04/2021 z dnia 13 kwietnia 2022 r

Numer referencyjny: 07/KKR/04/2021

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z wewnętrzną Polityką zakupową towarów oraz usług, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. Oferta mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, a Wykonawca spełnia wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego. 

W ramach projektu Zrównoważone rybołówstwo, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi przeprowadzenia badań dotyczących konsumpcji ryb i owoców morza.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Klaudia Król-Jasińska: do dnia 22.04.2022 r. do godziny 18:00, w temacie wiadomości wpisując nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

UWAGA: Zmiana treści zapytania ofertowego w punkcie VII. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy!

Załączniki

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2a - Szczegółowa wycena Oferty
Załącznik nr 2b - Formularz Kryterium - jakość zespołu badawczego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr  4 - Klauzula Informacyjna RODO
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/01/04/2022/SJ z dn. 04.04.2022 r.

Numer referencyjny: GPL/01/04/2022/AL

W związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego: GPL/01/04/2022/SJ
ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wykonanie 17szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie  gmin  Lutowiska, Cisna oraz inna lokalizacja w województwie podkarpackim

Zamawiający zdecydował się na wybór firmy: EkoFabryka
Do zamawiającego wypłynęło 3 oferty, najkorzystniejsza pochodzi od Oferenta Ekofabryka.
 

 

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Wykonanie 17 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska, Cisna oraz inna lokalizacja w województwie podkarpackim.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
lub

W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Adrianem Lutrzykowskim
e-mail: +48 691 403 923

w terminie do 08.04.2021 r. godz. 23:59 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 3/DW/03/2022 z dn. 28.03.2022 r.

Numer referencyjny: 3/DW/03/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4 oraz załącznik Nr 6 Formularz cenowy - wersja edytowalna dostępna na życzenie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 6 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania -3/DW/03/2022 z dn. 28.03.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.
 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:3/DW/03/2022 z dnia 28 marca 2022 r.   

Zamawiający informuje, że w postępowaniu do terminu otwarcia ofert wpłynęły następujące oferty:

 • W Części 1 - Akcesoria samochodowe
  DEFORE Dariusz Jankowski  z siedzibą w Warszawie, 03 – 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
   
 • W Części 2 - Podbierak do łapania zwierząt
  Brak ofert
   
 • W Części 3 - Wyroby wiklinowe
  Brak ofert
   
 • W Części 4 - Worki na zwłoki
  INES sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35 – 317 Rzeszów, ul. Jana Pawła II 15
   
 • W Części 5 - Pozostały sprzęt interwencyjny
  Brak ofert

Szczegóły znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 3DW032022”

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:3/DW/03/2022 z dnia 28 marca 2022 r.   

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu zostały wybrane następujące oferty:

 • W zakresie Części 1 - Akcesoria samochodowe
  DEFORE Dariusz Jankowski  z siedzibą w Warszawie, 03 – 119 Warszawa, ul. Modlińska 190
   
 • W zakresie Części 2 - Podbierak do łapania zwierząt
  Postępowanie w części 2 zostaje unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.
   
 • W zakresie Części 3 - Wyroby wiklinowe
  Postępowanie w części 3 zostaje unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.
   
 • W zakresie Części 4 - Worki na zwłoki
  INES sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35 – 317 Rzeszów, ul. Jana Pawła II 15
   
 • W zakresie Części 5 - Pozostały sprzęt interwencyjny
  Postępowanie w części 5 zostaje unieważnione z uwagi na to, że nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/DW/03/2022 z dn. 28.03.2022 r.

Numer referencyjny: 2/DW/03/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. zapewnienie wyżywienia podczas lokalnego szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia podczas lokalnego szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z obszaru: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w dniu 9 kwietnia 2022 r, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: lub do dnia 5 kwietnia 2022 r. do godziny 12:00.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania -2/DW/03/2022 z dn. 28.03.2022 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W postępowaniu na organizację szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 2/DW/03/2022 z dn. 28.03.2022 r.                                                                    

Zamawiający informuje, że w postępowaniu została wybrana oferta wykonawcy Usługi gastronomiczne i Hotelarskie Wojciech Mękarski z siedzibą w Darłowie.

Szczegóły wyboru znajdują się w dokumencie „Informacja z otwarcia ofert 2DW032022”

 

 

Informacja w sprawie zapytania ofertowego nr ref: REGRZEK/01/03/2022/Pni z dnia 16.03.2022

Numer referencyjny:

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na:

Koncepcja możliwych rozwiązań dla aktywacji starorzecza rzeki Mierzawy na odcinku między miejscowościami Strzeszkowice – Niegosławice wraz z udrożnieniem jazu położonego w km 22+000,

Zmawiający otrzymał 6 ofert z czego jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym czasie i zadecydował o wyborze najkorzystniejszej Oferty Karol Plesiński, tym samym decydując się na podpisanie umowy z wybranym Oferentem.

Pozostałym składającym ofertę serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do śledzenia Naszych Zapytań Ofertowych.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/01/74_2 z dnia 25.03.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/01/74_2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/01/74_2 z dnia 25.03.2022 r.
Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na opracowanie wyceny brandu WWF Polska.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: @email.

Termin nadsyłania ofert upływa: 11.04.2022 r. o godzinie 23:59

Załączniki:
Zapytanie ofertowe i OPZ- wyceny brandu WWF Polska
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy
Załącznik nr 3    Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz doświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4    Klauzula informacyjna RODO
Załącznik nr 5    Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: OCH/03_2/2022 Z DN. 25.03.2022 R.

Numer referencyjny: OCH/03_2/2022

W ramach projektu Obszary Chronione Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na opracowanie bazy potencjalnych obiektów, najlepiej nadających się do nawodnienia w ramach działań związanych z odtwarzaniem siedlisk na mokradłach dla firm.

Szczegółowe informacje – w tym zakres działań, wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy oraz harmonogram zlecenia zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: @email do dnia 1.04 2022 r., w temacie wiadomości wpisując „Baza obiektów - odtwarzanie siedlisk na mokradłach”.
Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego Ogłoszenia udziela Specjalistka ds. Ochrony Przyrody – p. Magdalena Zadrąg, e-mail: @email.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

Informacja w sprawie zapytania ofertowego o nr ref.: 1/DW/03/2022 z dn. 14.03.2022 r.

Numer referencyjny: 1/DW/03/2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na organizację szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

w części 2 - postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na to, że do terminu otwarcia ofert nie wpłynęła żadna oferta.
w części 3 - FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA BOSA JOANNA KOSAŁKA, ul. Jeziorna 7/7, 84-352 Wicko
w części 4 - STARA WĘDZARNIA Paweł I Małgorzata Wojna s.c. ul. Morska 6, 84- 150 Hel
w części 5 - Hotel Bartan Bożenna Gast, ul. Turystyczna 9a, 80 - 680 Gdańsk
w części 6 - Wielorybek Glarczyńscy i Nowalińska sp. j. , Morska 11b, 82-104 Kąty Rybackie
                               
Szczegóły wyboru znajdują się w dokumencie  „Zawiadomienie o wyborze części 2-6”

Informacja w sprawie zapytań ofertowych GPL/01/03/2022/AL oraz GPL/02/03/2022/AL

Numer referencyjny: GPL/01/03/2022/AL oraz GPL/02/03/2022/AL

 W związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego:
GPL/01/03/2022/AL  

Zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEGO OGRODZENIA ELEKTRYCZNEGO DO OCHRONY INWENTARZA (PASTUCHY ELELEKTRYCZNE) – GATUNKI POLSKA

Zamawiający zdecydował się na wybór firmy: CanAgri.
Do zamawiającego wypłynęło 4 oferty, najkorzystniejsza pochodzi od Oferenta CanAgri.


Tekst GPL/02/03/2022/AL:

W związku z przeprowadzeniem zapytania ofertowego:
GPL/02/03/2022/AL  

Zapytanie ofertowe na: DOSTAWĘ SPECJALISTYCZNEJ SIATKI DO OGRODZENIA ELEKTRYCZNEGODO OCHRONY INWENTARZA – GATUNKI POLSKA

Zamawiający zdecydował się na wybór firmy: CanAgri.
Do zamawiającego wypłynęło 2 oferty, najkorzystniejsza pochodzi od Oferenta CanAgri.

 

Informacja w sprawie zapytania ofertowego o nr ref.: 23/DW/02/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Numer referencyjny: 23/DW/02/2022

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

w Części 1 – Artykuły medyczne – J.CHODACKI,A.MISZTAL"MEDICA" sp. j.
Części 2 – Artykuły weterynaryjne – RFOG POLAND TOMASZ PASZKOWSKI z siedzibą w Gryficach,
Części 6 – Odzież ochronna – MAT sp. z o.o. z siedzibą w Jóźwinie

W pozostałych częściach, z uwagi na to, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, a Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie uzupełnił oferty, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, Zamawiający unieważnia postępowanie.

Szczegóły wyboru znajdują się w dokumencie  „Zawiadomienie o wynikach postępowania”

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/03/03/2022/AL z dn. 18.03.2021 r.

Numer referencyjny: GPL/03/03/2022/AL

Przedmiotem zapytania ofertowego jest: Wykonanie 17 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska, Cisna oraz inna lokalizacja w województwie podkarpackim.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
@email lub @email

W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Adrianem Lutrzykowskim
e-mail: @email +48 691 403 923

w terminie do 01.04.2021 r. godz. 23:59 Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zapytanie ofertowe numer GPL/03/03/2022/AL zostaje unieważnione.
Wykonanie 17 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska, Cisna oraz inna lokalizacja w województwie podkarpackim.
Nie wybrano Wykonawcy. Zachęcamy do złożenia nowej Oferty na zapytanie ofertowe GPL/01/04/2022/SJ.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: REGRZEK/01/03/2022/Pni z dn. 16.03.2022r.

Numer referencyjny: REGRZEK/01/03/2022/Pni

Zapraszam do przedstawienia oferty potencjalnej realizacji usługi: „Koncepcja możliwych rozwiązań dla aktywacji starorzecza rzeki Mierzawy na odcinku między miejscowościami Strzeszkowice – Niegosławice wraz z udrożnieniem jazu położonego w km 22+000

Oferty prosimy przesłać na adresy: @email

Dane osób kontaktowych:

Adrian Lutrzykowski (kwestie administracyjne- przesłanie oferty)
@email
Tel. +48 691 403 923

Piotr Nieznański (kwestie techniczne)
@email
Tel. +48 601 817 060

Na oferty czekamy do dnia 25 marca 2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/DW/03/2022 z dn. 14.03.2022 r.

Numer referencyjny: 1/DW/03/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 6 części:

Część 1 – organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 23 kwietnia 2022 r.
Część 2 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w dniu 9 kwietnia 2022 r.
Część 3 – przygotowanie prowiantu na wynos oraz ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego  - Białogóra 153kmb, w dniu 3 kwietnia 2022 r.
Część 4 – zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb – Rzucewo (Kapliczka), w dniu 27 marca 2022 r.
Część 5 – zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka) – Gdańsk-Świbno, w dniu 9 kwietnia 2022 r.
Część 6 – zapewnienie ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo – Piaski, w dniu 26 marca 2022 r.


Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub klika części zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2,3,4) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email do dnia 22 marca 2022 r. do godziny 12:00.
W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania - 1/DW/03/2022 .

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Zamawiający zawiadamia iż dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w zakresie kryterium oceny ofert, w ten sposób, że dla każdej części ocenie podlegać będzie cena za przeprowadzenie szkolenia, zapewnienie posiłku lub prowiantu (w zależności od części zamówienia) dla 1 osoby. Szczegóły zmiany zostały opisane w załączniku „Zawiadomienie o zmianie zapytania_17_03_2022”.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 marca 2022 r. do godziny 12.00, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: OCH/03/2022 Z DN. 10.03.2022 R.

Numer referencyjny: OCH/03/2022

W ramach projektu Obszary Chronione Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na redakcję tekstu do materiałów informacyjno-edukacyjnych nt. morskich obszarów chronionych, ze szczególnym uwzględnieniem programu Natura 2000.

Szczegółowe informacje – w tym zakres działań, wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy oraz harmonogram zlecenia zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: @email do dnia 18.03 2022 r., w temacie wiadomości wpisując „Natura 2000 – materiały informacyjno-edukacyjne”.


Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego Ogłoszenia udziela Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich – p. Jadwiga Ziomacka, e-mail:@email

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/02/03/2022/AL z dn. 04.03.2021 r.

Numer referencyjny: GPL/02/03/2022/AL.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatki do ogrodzenia elektrycznego służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami na wskazany adres Fundacji WWF Polska.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

@email lub @email
W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Adrianem Lutrzykowskim.
e-mail: @email +48 691 403 923

w terminie do 18.03.2021 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/01/03/2022/AL z dn. 04.03.2021 r.

Numer referencyjny: GPL/01/03/2022/AL

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i małopolskiego.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

@email lub @email
W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Adrianem Lutrzykowskim.
e-mail: @email +48 691 403 923

w terminie do 18.03.2021 r. godz. 23:59. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 23/DW/02/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.

Numer referencyjny: 23/DW/02/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 7 części:

Część 1 - Artykuły medyczne
Część 2 - Artykuły weterynaryjne
Część 3 - Sprzęt dla zwierząt/akcesoria samochodowe
Część 4 - Podbierak do łapania zwierząt
Część 5 - Wyroby wiklinowe
Część 6 - Odzież ochronna
Część 7 - Pozostały sprzęt interwencyjny

Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na jedną lub klika części zamówienia.

Ofertę (wypełnione formularze z załączników 2,3,4 i 6 – wersja edytowalna dostępna na życzenie) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email do dnia 3 marca 2022 r. do godziny 12:00.
W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania - 23/DW/02/2022 .

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 17.02.2021 r / Projekt Komunikacja

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty na przegląd prasy. 


Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Zapytanie o ofertę, opis przedmiotu zamówienia.

 
Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: apoliszkiewicz@wwf.pl w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.
 

Informacja w sprawie zapytania ofertowego o nr ref.: 7/DW/02/2022 z dn. 7.02.2022 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako najkorzystniejsza w Częściach 1, 2, 3, 4 została wybrana oferta Wykonawcy: Stara Wędzarnia s.c. Paweł I Małgorzata Wojna.

Szczegóły wyboru znajdują się w dokumencie „Informacja o wyborze 7DW022022”

Zapytanie ofertowe REF. REGRZEK/01/02/2022/Pni z dn.11.02.2022r

Numer referencyjny: REGRZEK/01/02/2022/Pni

Zapraszam do przedstawienia oferty potencjalnej realizacji usługi: KONCEPCJA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ DLA UDROŻNIENIA PIĘTRZENIA NA RZECE BYSTREJ W MIEJSCOWOŚCI IŁKI.

Oferty prosimy przesłać na adresy: @email

Dane osób kontaktowych:

Adrian Lutrzykowski (kwestie administracyjne - przesłanie oferty)
@email
Tel. +48 691 403 923

Piotr Nieznański (kwestie techniczne)
@email
Tel. +48 601 817 060
Na oferty czekamy do dnia 18 luty 2022 r.

W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na: KONCEPCJA MOŻLIWYCH ROZWIĄZAŃ DLA UDROŻNIENIA PIĘTRZENIA NA RZECE BYSTREJ W MIEJSCOWOŚCI IŁKI,
Zmawiający otrzymał 5 ofert z czego jedna oferta wpłynęła po wyznaczonym czasie i zadecydował o wyborze najkorzystniejszej Oferty Komes Water, tym samym decydując się na podpisanie umowy z wybranym Oferentem.
Pozostałym składającym ofertę serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do śledzenia Naszych Zapytań Ofertowych.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/02/2022/OP-T/WK z dn.09.02.2022 r.

Numer referencyjny: 01/02/2022/OP-T/WK

W ramach projektu Rolnictwo, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Analizy wartości ekonomicznej i środowiskowej praktyk adaptacyjnych i mitygacyjnych do zmiany klimatu.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Olga Poleszczuk-Tusińska, mail: @email oraz Izabela Dobrowolska, mail: @email do dnia 18 lutego 2022 r. do godziny 12:00, w temacie wiadomości wpisując nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela:
•    w zakresie merytorycznym: Olga Poleszczuk-Tusińska, mail: @email, tel. 885 805 132; Weronika Kosiń, mail: @email, tel. 604 261 525;
•    w zakresie formalnym: Izabela Dobrowolska, mail: @email, tel. 661 986 154

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 25.02.2022 do godz. 12:00!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 7/DW/02/2022 z dn. 07.02.2022 r.

Numer referencyjny: 7/DW/02/2022

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części:
Część 1 – przygotowanie ciepłego posiłku (kolacji) w dniu 04.03.2022 r.
Część 2 – przygotowania śniadania w dniu 05.03.2022 r.
Część 3 – zapewnienie przerwy kawowej we wskazanej lokalizacji w dniu 05.03.2022 r.
Część 4 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 05.03.2022 r.

Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email do dnia 15 lutego 2022 r. do godziny 10:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2022/02/2 z dnia 01.02.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/02/2

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na organizację wyjazdu Partnerów Strategicznych WWF Polska.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: @email.

Termin nadsyłania ofert upływa: 14.02.2022 r. o godzinie 23:59

Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1    Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2     Formularz ofertowy
Załącznik nr 3     Wykaz doświadczenia Wykonawcy
Załącznik nr 4     Klauzula informacyjna RODO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/DW/01/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: 1/DW/01/2022

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi opracowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF”.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adresy mailowe: kkrol@wwf.pl i mskulimowska@wwf.pl w terminie do dnia 2 lutego 2022 r. do godziny 12:00.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: WYD/2022/01/74 z dnia 27.01.2022 r.

Numer referencyjny: WYD/2022/01/74

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na opracowanie analizy bieżącej wartości brandu WWF oraz wyceny wartości brandu WWF.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: skopania@wwf.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa: 11.02.2022 r. o godzinie 23:59

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 18.02.2022 do godz 23:59 !

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: JD/IJ/01/2022 z dn. 21 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: JD/IJ/01/2022 z dn. 21.01.2022r

W ramach projektu Żywność, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wyłonienie 3 trenerów do programu o diecie przyjaznej planecie. W ramach programu zaplanowane zostało wyłonienie 3 trenerów/osób, którzy poprowadzą zajęcia edukacyjne online w szkołach podstawowych uczestniczących w pilotażu. Partnerem strategicznym programu jest firma Lidl Polska.  

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Julia Dobrzańska: @email, Irka Jazukiewicz: @email lub/oraz Izabela Dobrowolska: @email do dnia 01 lutego 2022 r. do godziny 12:00, w temacie wiadomości wpisując nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe na usługę na usługę trenerską do programu o diecie przyjaznej planecie.
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr 5 - Klauzula Informacyjna RODO

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 14/DW/01/2022 z dn. 14.01.2022 r.

Numer referencyjny: 14/DW/01/2022

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań na COVID – 19, które mają wpływ na realizację niniejszego postępowania– Fundacja WWF Polska unieważnia postępowanie na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 
W ocenie Zamawiającego istotny wzrost zakażeń uniemożliwia bezpieczną realizację przedmiotu zamówienia, a tym samym wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na usługę gastronomiczną dla uczestników szkolenia Lokalnych Liderów Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części:
Część 1 – przygotowanie ciepłego posiłku (kolacji) w dniu 28.01.2022 r.
Część 2 – przygotowania śniadania w dniu 29.01.2022 r.
Część 3 – zapewnienie przerwy kawowej we wskazanej lokalizacji w dniu 29.01.2022 r.
Część 4 – przygotowanie ciepłego posiłku (obiadu) w dniu 29.01.2022 r.

Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email do dnia 24 stycznia 2022 r. do godziny 10:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 23/DW/12/2021 z dnia 11 stycznia 2022 r.

Numer referencyjny: 23/DW/12/2021 z dnia 11 stycznia 2022 r

W ramach projektu Zrównoważone rybołówstwo, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi przeprowadzenia badań dotyczących konsumpcji ryb i owoców morza.

Szczegółowe informacje zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: Klaudia Król-Jasińska: @email do dnia 26 stycznia 2022 r. do godziny 23:59, w temacie wiadomości wpisując nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego.

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela:

 • w zakresie merytorycznym: Klaudia Król-Jasińska: @email;
 • w zakresie formalnym: r.pr. Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, mail: @email

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia badań dotyczących konsumpcji ryb i owoców morza.
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz Oferty
Załącznik nr 2a - Szczegółowa wycena Oferty
Załącznik nr 2b - Formularz Kryterium - jakość panelu internetowego
Załącznik nr 2c - Formularz Kryterium - jakość zespołu badawczego
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
Załącznik nr  4 - Klauzula Informacyjna RODO
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia  umowy

Fundacja WWF Polska, działając na podstawie pkt X.4 Zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia badań dotyczących konsumpcji ryb i owoców morza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Zapytanie - Całościowa organizacja i transport żubrów z Polski do Ukrainy

Numer referencyjny:

WWF Polska poszukuje wykonawcy następującej usługi:
 
Całościowa organizacja i transport żubrów z Polski do Ukrainy
Termin: luty/marzec 2022
Trasa: Białowieża – Czarnobyl (z jednokrotnym przekroczeniem granicy Polska / Ukraina; Przejście graniczne Korczowa-Krakowiec)
Maksymalna liczba żubrów: 9;
 
Szczegóły zamówienia znajdują się w załączniku nr. 1.
 
Ofertę wraz ze szczegółowym planem transportu, wyceną oraz dokumentami poświadczającymi doświadczenie należy przesłać w terminie 11.01.2022r na adres mailowy @email.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 9/DW/12/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r.

Numer referencyjny: 9/DW/12/2021

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF”.

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania nr 9/DW/12/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. na opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF” z uwagi na to, że wszystkie złożone w postępowaniu oferty zostały odrzucone jako niezgodne z Zapytaniem ofertowym.

 

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi opracowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii komunikacyjnej „Godzina dla Ziemi WWF”.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adresy mailowe: @email i @email w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. do godziny 23:59.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2021/SK z dnia 08.12.2021 r.

Numer referencyjny: 1/12/2021/SK

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na platformę do przechowywania nagrań rozmów z projektów telemarketingowych.
Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: @email.

Termin nadsyłania ofert upływa: 15.12.2021 r. o godzinie 23:59

Załączniki:
Zapytanie ofertowe i OPZ- platforma
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

ZAPYTANIE OFERTOWE: NR REF: STRRZEK/01/12/2021/ME z dnia 03.12.2021

Numer referencyjny: STRRZEK/01/12/2021/ME

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie ZESTAWIENIA PRAC UTRZYMANIOWYCH I REGULACYJNYCH DLA PROGRAMU STRAŻNICY RZEK

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl do dnia 10 grudnia 2021 do godziny 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE: NR REF: STRRZEK/01/12/2021/ME z dnia 03.12.2021 zostało unieważnione

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: OCH/11/2021 z dn. 15/11/2021

Numer referencyjny: OCH/11/2021 z dn. 15/11/2021

W ramach projektu Obszary Chronione, realizowanego w latach 2020-2025, Fundacja WWF Polska poszukuje Wykonawcy przeprowadzenia procesu konsultacji, zmierzających do wypracowania wariantu przebiegu ścieżki rowerowej pomiędzy Białowieżą i Hajnówką (zwanym dalej jako: “Konsultacje”) w taki sposób, aby minimalizować jej negatywny wpływ na Puszczę Białowieską.

Szczegółowe informacje – w tym zakres działań, wymagania dot. doświadczenia Wykonawcy oraz harmonogram zlecenia zawarte są w Załączniku nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.

W przypadku spełniania powyższych kryteriów prosimy o przesłanie Oferty na przeprowadzenie konsultacji w formie elektronicznej na adres e-mail: alagowska@wwf.pl do dnia 26 listopada 2021 r., w temacie wiadomości wpisując „Konsultacje społeczne”

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego Ogłoszenia udziela Kierownik Projektu, Starszy Specjalista ds. Ochrony Przyrody - p. Tomasz Pezold Knežević: tpezold@wwf.pl

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia Ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. GWO/01/11/2021/RJ z dn. 04.11.2021 r.

Numer referencyjny: GWO/01/11/2021/RJ

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie dwóch animacji ok 45 sekundowych (każda)
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email, w terminie do 12.11.2021 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e - mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: Przygotowanie dwóch animacji/teaserów o Jesiotrze.
W sprawach technicznych kontakt: Rafał Jankowski @email tel. kom 785 881 435.

Informacja w sprawie o nr ref.: 19/DW/10/2021 z dn. 19.10.2021 r.

Numer referencyjny: 19/DW/10/2021

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

w CZĘŚCI 1 (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg – granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w dniu 6 listopada 2021) postępowanie zostaje unieważnione, z uwagi na fakt, iż oferta, która wpłynęła w przedmiotowej części znacznie przekracza budżet Zamawiającego przewidziany na jej realizację.

w CZĘŚCI 2 (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb - Rzucewo (Kapliczka), w dniu 7 listopada 2021.) jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy: Magdalena Byczkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MAGDALENA BYCZKOWSKA RESTAURACJA BEKA.

Szczegóły wybory znajdują się w dokumencie  „INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ 1) ORAZ O WYBORZE (CZĘŚĆ 2)”.

 

Informacja o wyborze w sprawie o nr ref: 12/DW/10/2021/ z dn. 12.10.2021.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jako najkorzystniejsze zostały wybrane:

 • w CZĘŚCI A (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo - Piaski, w dniu 23 października 2021 roku) oferta wykonawcy RESTAURACJA „STRZECHÓWKA” KRZYSZTOF SZCZYPSKI
 • w CZĘŚCI B (Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka)  - Sobieszewo, w dniu 24 października 2021 roku) oferta wykonawcy HOTEL BARTAN BOŻENNA GAST

Szczegóły wybory znajdują się w dokumencie  „INFORMACJA O WYBORZE”.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 19/DW/10/2021 z dn. 19.10.2021 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 2 części:

Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg – granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, w dniu 6 listopada 2021

Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb - Rzucewo (Kapliczka), w dniu 7 listopada 2021
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: dwojcieszek@wwf.pl w terminie do 26 października 2021 r., do godz. 12.00.
 

Zapytanie Ofertowe na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na 2 części:
Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo - Piaski, w dniu 23 października 2021 roku;
Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka)  - Sobieszewo, w dniu 24 października 2021 roku.
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do 19 października 2021 r., do godz. 12.00.

 

Zapytanie ofertowe na szkolenie dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację dwóch lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiot zamówienia będzie podzielony na 2 części:
Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 16 października 2021
Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego  - Białogóra 153kmb, w dniu 17 października 2021
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do 11 października 2021 r., do godz. 12.00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/WK/09/2021 z dn. 23.09.2021 r.

Numer referencyjny: 2/WK/09/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na opracowanie Raportu dotyczącego wpływu Sieci handlowych branży spożywczej na środowisko naturalne.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę raportu przygotowanego na podstawie przeprowadzonej przez Wykonawcę analizy działających na polskim rynku sieci handlowych branży spożywczej, w wyniku której zostanie opracowany ranking (tzw. Scorecard) w zakresie ich wpływu na środowisko przyrodnicze, który to raport poza opisem i oceną działań sieci handlowych minimalizujących ich negatywny wpływ na środowisko, będzie zawierał ogólne rekomendacje dla sieci handlowych branży spożywczej oraz wskazanie najlepszych praktyk sieci handlowych na rynku zagranicznym i polskim.
 
Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA: Termin składania ofert został wydłużony do dnia 20 października 2021 do godz. 16:00

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email, @email oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do 20 października 2021 r., do godz. 16.00.

Nr ogłoszenia: 2/WK/09/2021 z dn. 23.09.2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn.17.09.2021 r / Projekt IT

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia oferty na dostawę Internetu/łączą światłowodowego do biura w Warszawie.

Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Zapytanie o ofertę, opis przedmiotu zamówienia.

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do dnia 24 września 2021 r.

Zapytanie ofertowe - badanie opinii mieszkańców gmin Fredropol, Ustrzyki Dolne i Bircza

Numer referencyjny: 30/08/2021/KR

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu badań opinii mieszkańców gmin Bircza, Fredropol i Ustrzyki Dolne, których celem jest rozpoznanie ich nastawienia i opinii  na temat  perspektyw i kierunków rozwoju lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych gałęzi, odchodzenia od gospodarki leśnej, znaczenia walorów przyrodniczych dla lokalnej społeczności a także zwiększania zakresu ochrony przyrody t.j. wyłączenia najcenniejszych fragmentów lasów z gospodarki leśnej, powiększanie i tworzenie nowych rezerwatów lub  powoływanie nowych parków narodowych.  
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do dnia 27 września 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. GWO/01/08/2021/AR z dn. 03.09.2021 r.

Numer referencyjny: GWO/01/08/2021/AR

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie dwóch animacji ok 45 sekundowych (każda)

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl, kontakt@wwf.pl w terminie do 17.09.2021 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: Przygotowanie dwóch animacji/teaserów o Jesiotrze.

W sprawach technicznych kontakt: Apolinary Rzońca arzonca@wwf.pl tel. kom 691 101 696

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 28/RJ/09/2021 z dn. 28.09.2021 r.

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja jednej usługi szkolenia dla grupy 9 osób (w tym udostępnienie sali szkoleniowej, zapewnienie poczęstunku, zapewnienie obiadu dla uczestników szkolenia, zapewnienie noclegu dla 4 osób) oraz zapewnienie transportu dla 6 lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF (6 osób) z miejsca zamieszkania na miejsce szkolenia i z powrotem.


Termin organizacji szkolenia – 9 października 2021 r  

Zamówienie podzielone jest na 2 części:  
Część A – Organizacja szkolenia  
Część B – Zapewnienie transportu  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.   


Link do postępowania w Bazie Konkurencyjności: Baza Konkurencyjności - szczegóły ogłoszenia ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację szkolenia lokalnych liderów Błękitnego Patrolu WWF wraz z dojazdami dla sześciu Lokalnych Liderów w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (funduszeeuropejskie.gov.pl)

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: @email do dnia 5 października 2021 r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: OCH/08/2021 z dn. 10.08.2021 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu Obszary Chronione Fundacja WWF zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie.
„Analizy przestrzennej i natężenia ruchu rowerowego, połączonej z badaniem preferencji turystów poruszających się rowerem na terenie Puszczy Białowieskiej”.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. do godziny 15:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 27/RJ/07/2021 z dn. 27.07.2021 r.

Numer referencyjny: 27/RJ/07/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do dnia 4 sierpnia 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RJ/07/2021 z dn. 1.07.2021 r.

Numer referencyjny: 1/RJ/07/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na tłumaczenie, druk i dystrybucję poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. do godziny 12:00.
 

Zapytanie o ofertę

Numer referencyjny:

Zapraszam do przedstawienia oferty potencjalnej realizacji usługi: ANALIZA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI BUDOWY ELEKTROWNI SZCZYTOWO-POMPOWEJ W MIEJSCU KOPALNI WĘGLA BRUNATNEGO TURÓW.

Oferty prosimy przesłać na adresy: bswoczyna@wwf.pl i mskulimowska@wwf.pl

Dane osób kontaktowych:

Bernard Swoczyna
bswoczyna@wwf.pl
Tel. +48 721 253 857

Marcin Kowalczyk
mkowaczyk@wwf.pl
Tel. +48 605 052 269

Na oferty czekamy do dnia 15 lipca 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 11/RJ/06/2021 z dn. 11.06.2021 r.

Numer referencyjny: 11/RJ/06/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na organizację szkolenia i zapewnienie transportu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 1/06/21/JP z dn. 02.06.2021 r.

Numer referencyjny: 1/06/21/JP

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie analiz sektora działających na polskim rynku przetwórców i producentów ryb morskich i owoców morza zarówno poławianych, jak i hodowlanych pod kątem źródła pochodzenia przetwarzanego / wykorzystywanego do produkcji surowca i metod połowowych, ewentualnych certyfikatów ekologicznych przyznanych dla danych łowisk, połowów, hodowli oraz celu przeznaczenia analizowanych produktów (rynek rodzimy/ docelowy kraj eksportu). 
 
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. 
 
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: jpietrzyk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do dnia 16 czerwca 2021 r. do godziny 12:00. 
 

Zapytanie o wycenę realizacji tłumaczeń na 10 języków

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska, dokonuje rozeznania rynku w celu określenia ceny wykonania tłumaczeń, w tym tłumaczeń symultanicznych.
Szczegóły w załączniku.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Moniką Sadkowską: msadkowska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 21.05.2021 r. do godz. 13.00.
Wyceny prosimy wysłać na adres: msadkowska@wwf.pl

Zapytanie o wycena realizacji zamówienia na produkcję naszywek z dnia 23.04.2021 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Działania Zagraniczne ” , Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy odznak - naszywek w trzech wzorach.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w załączniku.
Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Magdaleną Noszczyk: mnoszczyk@wwf.pl
Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 30.04.2021 r. do godz. 13.00.
Wyceny prosimy wysłać na adres mnoszczyk@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/WK/04/2021 z dn.22.04.2021 r.

Numer referencyjny: 1/WK/04/2021

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty opracowanie Raportu pn. “BEL I WWF W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ PRODUKCJI MLEKA W POLSCE”. Celem badania jest analiza możliwości wypasu w gospodarstwach zajmujących się chowem krów mlecznych, dedykowanych firmie Bel oraz w minimum 10 wybranych gospodarstwach sąsiadujących, które mogłyby zastąpić lub uzupełnić pulę dostawców mleka dla firmy Bel. Szczegółowy zakres określony jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: opoleszczuk@wwf.pl oraz idobrowolska@wwf.pl w terminie do dnia 17 maja 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: GPL/01/03/2021/PCh z dn. 16.03.2021 r.

Numer referencyjny: GPL/01/03/2021/PCh

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:
alutrzykowski@wwf.pl lub kontakt@wwf.pl
W sprawach technicznych kontakt prosimy o kontakt z Piotrem Chmielewskim:
e-mail: pchmielewski@wwf.pl, tel.: +48 608 633 319
mrusilowicz@wwf.pl tel. +48 505 982 393
w terminie do 26.03.2021 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 10/RJ/03/2021 z dnia 10 marca 2021 r.

Numer referencyjny: 10/RJ/03/2021

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi przygotowania i dostarczenia lunet wraz ze statywami i głowicą dla Błękitnego Patrolu WWF i Grupy Badawczej Ptaków Wodnych KULING.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 18 marca 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 03/03/2021/AK z dnia 3 marca 2021 r.

Numer referencyjny: 03/03/2021/AK

WWF zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie ekspertyzy dotyczącej opakowań i ich oznaczeń w ramach w ramach projektu Gospodarka O Obiegu Zamkniętym: Odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, realizowanego w latach 2020-2025.

Ofertę należy złożyć do dnia 12 marca 2021 r. do godziny 12:00 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: akonarzewska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 18/RJ/02/2021 z dnia 18 lutego 2021 r.

Numer referencyjny: 18/RJ/02/2021

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi szkolenia on-line dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 26 lutego 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.

Numer referencyjny: 18/01/2021/JM z dnia 18 stycznia 2021 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty wstępnej na przygotowanie analizy wskazanych przez Zleceniodawcę interesariuszy morskich obszarów Natura 2000 w Polsce w ramach projektu Obszary chronione.

Ofertę wstępną należy złożyć do dnia 25 stycznia 2021 r. do godziny 12:00 przy pomocy poczty elektronicznej na adres: jmoczarska@wwf.pl .

ZAPYTNIE OFERTOWE NR REF: RES/01/01/2021/OK z dn. 14.01.2021 r.

Numer referencyjny: RES/01/01/2021/OK

REQUEST FOR QUOTATION
 
on providing a publication on a climate-proof renewables development path in Poland within a 2030, 2040
and 2050 timeframe with an aspirational ‘100% renewables’ target.

The project is entitled ‘A climate-proof renewables development path within a 2030, 2040 and 2050 timeframe with an aspirational ‘100% renewables’ target’. The Contracting Authority is seeking a contractor that is ready to provide a publication in Polish and English, with an executive summary and presentation of its results in Polish and English, on the optimization of the electricity generation mix in Poland in order to achieve a high share of renewables by 2030, climate neutrality in the 2040s and an aspirational target of 100% renewables by 2050.
 
We wait for offers until noon (CET) on 8 February 2021.
 
Below you will find the description and attachments.

 

Q&A

Question: As stated in the Request for Quotation document, section VIII, the Contractor should have at least seven years of professional experience in energy market analysis.Does this apply to the institution (the legal entity) or the assigned project team? 

Answer: The aforementioned experience criteria which set forth that the Contractor shall have at least seven years of professional experience in energy market analysis applies to the assigned project team and experience of its members. It does not apply to legal entities as such. In other words, to meet the experience criteria it is necessary to substantiate at least seven years of experience of certain team members.

Question: „The Contractor should have at least seven years of professional experience in energy market analysis” - is it specified in energy market? or energy system?

Answer: As we are not looking particularly for energy market modeling indeed energy and power system analysis experience is also accepted, as long as the costs (investement, end user price etc.) have also been part of these analysis.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 31/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie interwencji prowadzonej w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 11 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 28/RJ/12/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 28/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na realizację usługi przez merytorycznego koordynatora lokalnego patrolu (lokalnego lidera wolontariuszy) dla obszaru Rzucewo – Gdańsk-Świbno w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 29 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.

Zapytanie o wycenę

Numer referencyjny:

WWF Polska zwraca się z prośbą o przygotowanie wyceny na realizację usługi przez merytorycznego koordynatora lokalnego patrolu (lokalnego lidera
wolontariuszy) na obszarze - Rzucewo - Świbno w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku.

Szacowanie wartości zamówienia proszę podać jako cenę brutto za godzinę wykonania zadania. Wyceny prosimy wysyłać na adres rjankowski@wwf.pl do 24.12.2020 do godziny 10:00.

Ogłoszenie: Ekspert Zewnętrzny odpowiedzialny za przygotowanie Analizy w trakcie koordynacji działania B2

Numer referencyjny:

W ramach projektu LIFE SWiPE LIFE19 GIE/BG/000846 Fundacja WWF poszukuje Eksperta Zewnętrznego, odpowiedzialnego za przygotowanie Analizy w trakcie koordynacji działania B2, tj. „Gromadzenie w trybie partycypacji kluczowych informacji dotyczących m. in. legislacji w zakresie WLC (przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie), źródeł danych oraz stosunku przypadków WLC do rzeczywistej liczby wydanych orzeczeń w 11 krajach, jak również opracowanie wzoru raportów krajowych”.

W przypadku spełniania kryteriów wymienionych w załączniku, prosimy o przesłanie Oferty na przygotowanie wyszczególnionych działań zakończonych Analizą w formie elektronicznej na adres e-mail: pchmielewski@wwf.pl do dnia 11 stycznia 2021 r. do godz. 12:00, w temacie wiadomości wpisując: Ekspert Zewnętrzny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 18/RJ/12/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 18/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 29 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 16/12/2020/BJ z dn. 16 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 16/12/2020/BJ

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi dobrowolnego ubezpieczenia grupowego na życie pracowników/współpracowników oraz ich współmałżonków lub partnerów, dzieci oraz rodziców pracowników/współpracowników i ich partnerów/współmałżonków Fundacji WWF Polska.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy pgruca@wwf.pl w terminie do 31 stycznia 2021 r. do końca dnia. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać:
„Zapytanie ofertowe: Grupowe ubezpieczenia”

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 8/RJ/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r.

Numer referencyjny: 8/RJ/12/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 16 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/12/PCh z dnia 04.12.2020 r.

Numer referencyjny: 01/12/PCh

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postepowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl, kontakt@wwf.pl
w terminie do 11.12.2020 r. godz. 16:00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: DORADZTWO PRAWNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/12/2020/MP z dnia 01.12.2020

Numer referencyjny: 1/12/2020/MP

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi opracowania, przygotowania i przeprowadzenia kampanii społecznej pn. „Ratujmy Bałtyk - Godzina dla Bałtyku”.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mpilarska@wwf.pl w terminie do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 23:59.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 27/RJ/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: 27/RJ/11/2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na przygotowania i dostarczenia sprzętu do interwencji dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF.

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: rjankowski@wwf.pl do dnia 7 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/11/20/MDD z dnia 24.11.2020

Numer referencyjny: 24/11/20/MDD

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów, korytarzy i ciągów komunikacyjnych siedziby Fundacji WWF Polska znajdującej się przy ul. Usypiskowej 11 w Warszawie.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 4 grudnia 2020 r. do godziny 12:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/11/20/PNi z dn. 06.11.2020 r.

Numer referencyjny: 01/11/20/PNi

Przedmiotem zamówienia jest: Analiza prawna regulacji wpływających na ochronę środowiska wprowadzonych przez tzw. specustawy.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: alutrzykowski@wwf.pl w terminie do 13.11.2020 r. godz. 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą
rozpatrywane. W temacie wiadomości e – mail należy wpisać: Zapytanie ofertowe: ANALIZA PRAWNA REGULACJE

W sprawach technicznych kontakt do: Piotr Nieznański pnieznanski@wwf.pl tel. kom 601 817 060

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 4/11/20/FF2/MP z dnia 4 listopada 2020 r.

Numer referencyjny: 4/11/20/FF2/MP

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup czasu antenowego do emisji spotu reklamowego w ramach kampanii społecznej w projekcie Fish Forward 2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: mpilarska@wwf.pl do dnia 12 listopada 2020 r. do godziny 10.00.
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF 1/BJ/10/2020 z dnia 20-10-2020 r.

Numer referencyjny: 1/BJ/10/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych (rozwój kompetencji miękkich oraz inteligencji emocjonalnej) oraz/lub coaching o tematyce:
• samoświadomość
• samoregulacja
• motywacja
• empatia
• umiejętności społeczne
Ofertę należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bjedlinski@wwf.pl
Ofertę należy złożyć dnia 06-11-2020r. do godziny 12:00. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/10/20/RJ z dnia 16 października 2020 r.

Numer referencyjny: 01/10/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu przygotowanie i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, które wykorzystywane będą w trakcie akcji edukacyjnych na całym wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 26 października 2020 r. do godziny 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/KKL/09/2020 z dnia 13 października 2020 r.

Numer referencyjny: 1/KKL/09/2020

Przedmiotem zapytania ofertowego jest obsługa Fundacji WWF Polska w zakresie badań opinii publicznej.

Ofertę należy składać pocztą elektroniczną na adres: kkrol@wwf.pl do dnia 30 października 2020 r. do godziny 12.00
O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/10/2020/MB z dn. 2.10.2020

Numer referencyjny: 1/10/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska.
Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na adres e -mail: office@dabska.legal w terminie do dnia 12 października 2020 r. do końca dnia.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/09/20/RJ z dn. 25 września 2020 r.

Numer referencyjny: 02/09/20/RJ

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu Organizację lokalnych szkoleń wraz z dojazdami dla sześciu grup wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: Rafał Jankowski rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 5 października 2020 r. do godziny 12:00

Wycena realizacji Zamówienia na szkolenia wraz z dojazdami

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Ochrona ptaków i ssaków morskich i ich siedlisk – kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy organizacji szkoleń wraz z dojazdami dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w załączniku.
Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Jadwigą Moczarską: jmoczarska@wwf.pl lub Rafałem Jankowskim: rjankowski@wwf.pl
Termin nadsyłania wycen upływa w dniu 22.09.2020 r. do godz. 15.00.

Wyceny prosimy wysłać na adres jmoczarska@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/09/2020/MB z dn. 8.09.2020

Numer referencyjny: 1/09/2020/MB

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na świadczenie usług księgowych na rzecz Fundacji WWF Polska

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 28 września 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/20/MG z dn. 27 sierpnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na analizę sektora prywatnego w Polsce w zakresie stosowania wrażliwych surowców.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: mgrzybowska@wwf.pl w terminie do 21.09.2020 r., do godz. 23.59
Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r

Numer referencyjny: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/06/MG/2020 z dn. 15.06.2020 r.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: zorganizowanie kampanii społecznej pt. „Dobre dla Planety nawyki z pandemii zachowajmy na zawsze” dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Numer referencyjny: 01/08/20/OK

Rozeznanie rynku
Dotyczące sposobu i warunków relacji oraz przewidywanych kosztów wykonania zadania pn. „100% OZE w 2050 roku”
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:01/08/20/OK z dn. 12.08.2020

Market research
on the procedure, conditions and expected costs of performing the task “100% renewable energy mix in 2050/100% OZE in 2050”
Reference number assigned to the case by the Contracting Authority: 01/08/20/OK dated on 12.08.2020

WWF zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji cenowej oraz warunków realizacji w tym terminów jego wykonania zamówienia pn. przygotowanie publikacji o charakterze konsultingowym dot. Optymalizacji transformacji miksu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce w aspekcie celu neutralności klimatycznej do 2040 i 2050 roku ze scenariuszem „100% OZE do 2050 roku”.

WWF calls for proposals for the price, conditions and the timeframe, for performance of a contract regarding the report on optimisation of transformation of the electricity generation mix in Poland in order to achieve climate neutrality by 2040 and 2050, taking into account a“100% renewable by 2050” scenario.

Proszę o przesyłanie propozycji w terminie do dnia 15 września 2020 r. do godz. 16.00 na adres e:mail: okulik@wwf.pl z dopiskiem: Rozeznanie cenowe – OZE

Please submit proposals by 4.00 PM on September 15, 2020, to this e-mail address okulik@wwf.pl and mark them: Market research -RES

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/08/2020/MA z dn. 10 sierpnia 2020 r.

Numer referencyjny: 1/08/2020/MA

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na na Usługę tłumaczenia symultanicznego za pośrednictwem platformy internetowej do wideokonferencji

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: office@dabska.legal w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

Numer referencyjny: 03/07/20/RJ z dn. 3 lipca 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na stworzenie raportu podsumowującego działalność Błękitnego Patrolu WWF w projekcie w formie materiału filmowego „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy rjankowski@wwf.pl w terminie do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 12:00.

Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252519

Informacja z otwarcia ofert do zapytania ofertowego nr ref.: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze do zapytania ofertowego nr ref.: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360 została wybrana oferta Wykonawcy Systeo Michał Patoła.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/MA z dn. 26.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie dwóch oddzielnych TERYTORIALNYCH PLANÓW SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI I ROZWOJU dla dwóch regionów węglowych podlegających zmianom w wyniku spadku wydobycia węgla (województwo śląskie i region koniński w Wielkopolsce Wschodniej) w latach 2021-2031 r. finansowanych przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy office@dabska.legal w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 10:00.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny:

W załącznikach szczegóły z otwarcia i wyboru.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na: aktualizację strony Błękitnego Patrolu w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dokonano wyboru wykonawcy. Informacja w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/06/M/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Numer referencyjny: 01/06/M/2020

W załączniku szczegóły zapytania ofertowego na zorganizowanie kampanii społecznej.

UWAGA! – Celem zapewnienia konkurencyjności postępowania Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 6 lipca 2020.
Pozostałe elementy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

Numer referencyjny: 1/05/2020/KD z dn. 11.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na prowadzenie i rozwój Web Analityki oraz realizację kampanii w Google Ads,
w tym obsługa Google Grants
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy m.sidorska@mdka.pl w terminie do 18 maja 2020 r. godz. 23.59.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja z otwarcia ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny:

Dotyczy: zapytania ofertowego na realizację usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

Numer referencyjny: 05/05/2020/RJ z dnia 05.05.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie i dostawę materiałów upominkowych dla uczestników spotkań, prelegentów i wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF z okazji dziesięciolecia istnienia Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Część 1 – wykonanie i dostawa kubków emaliowanych z nadrukiem;
Część 2 – wykonanie i dostawa nasion łąk kwietnych w kolorystyce Błękitnego Patrolu i pokrewnej.
Termin składania ofert do 13 maja do godziny 10:00.

Informacja o wyborze do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/2020/MD/SM

Numer referencyjny:

W załącznik szczegóły dotyczące wyboru.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 05/04/MZ/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę polegającą na „obsłudze merytorycznej bazy danych nt. ssaków i ptaków bałtyckich i ich siedlisk w oparciu o wyniki obserwacji i inspekcji polskiego wybrzeża w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Termin składania ofert: do 06.05.2020 r. do godz. 23:59.

Zamawiający informuje iż w związku z opublikowaniem Sprostowania treści Zapytania ofertowego oraz zmiany Załączników, jak również prac technicznych w Bazie konkurencyjności , jakie miały miejsce w dniach 1 - 3 maja, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

Numer referencyjny: 24/04/20/RJ z dn. 27.04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę „przeprowadzenie prezentacji w formie webinaru w trakcie szkolenia jubileuszowego dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”
Termin składania ofert: do 05.05.2020 r. do godz.16:00

Uwaga !!! Zmiana terminu składania ofert. W związku z brakiem funkcjonowania portalu Baza konkurencyjności w dniach 1 - 3 maja 2020 r. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 16.00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/RJ z dnia 22 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na usługę aktualizacji strony Błękitnego Patrolu.
Termin składania ofert: do 30.04.2020 r. do godz. 23:59

W związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 6 maja 2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegóły o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020 r.

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).
Termin składania ofert: do 29.04.2020 r. do godz. 12:00.

Odpowiedź na pytanie do treści Zapytania ofertowego opracowanie ekspertyzy dotyczącej Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) NR REF:
01/04/2020/MD/SM z dnia 20 kwietnia 2020:

W odpowiedzi na pytanie Wykonawców informujemy, że w przypadku raportów przygotowywanych dla WWF a wskazanych w części dotyczącej doświadczenia wykonawca nie ma obowiązku złożenia referencji na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz celem spełnienia kryteriów oceny ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

Numer referencyjny: 02/2020/BJ z dn. 16-04-2020

WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA ROZMÓW ROCZNYCH ORAZ WDROŻENIE APLIKACJI DO PRZEPROWADZENIA BADANIA 360

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

Numer referencyjny: 1/04/2020/TPK z dn. 10. 04.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu i poprowadzeniu procesu tworzenia unikatowego programu grantowego skierowanego do lokalnych społeczności okolic obszarów przyrodniczo cennych takich jak np. region Puszczy Białowieskiej.
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Numer referencyjny: 01/04/20/ME z dn. 10.04.2020 r.

Zapytanie ofertowe dotyczy wykonania zestawienia prac utrzymaniowych i regulacyjnych dla programu "Strażnicy Rzek WWF".
Szczegóły w załączniku.
Termin składania ofert: 17 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dnia 30.03.2020

WWF zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na Wykonanie i dostawę „umundurowania” (koszulek typu polo wraz z oznakowaniem logotypami) wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zapytanie zostało opublikowane w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

Termin składania ofert: 7 kwietnia 2020 r.

Informacja z otwarcia i wyboru najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowe informacje z otwarcia ofert i wyboru najkorzystniejszej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Numer referencyjny: 26/03/20/RJ z dnia 26.03.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przez 4 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, Trójmiasta w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-000042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Termin składania ofert upływa 28.04.2020 r.

Oferty proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl
Poniżej przekazujemy również link do Bazy konkurencyjności wraz z zamówieniem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/vie…

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/03/IT

Numer referencyjny: 01/03/IT

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa o przesłanie oferty na "wdrożenie elektronicznego systemu rozliczania projektów, oraz elektronicznego systemu obiegu dokumentów" w Fundacji WWF Polska.

W załączniku znajdą Państwo nasz zapytanie ofertowe. Pytania proszę składać w formie mailowej na adres: lchaluda@wwf.pl do dnia 08.04.2020

Oczekiwaną forma składania ofert jest forma mailowa Termin składania ofert do dnia 15.04.2020

Załączniki

Załączniki do RFI

RFI dla oferenta

Załączniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku szczegółowa informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Szczegóły w załączniku

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Numer referencyjny: 02/2020/MZ z dn. 11.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie elementów końcowego raportu projektu od strony graficznej i wydruk wybranych elementów.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF: 02/2020/DG z dn. 17.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku pełna informacja o wyborze oferty.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/2020/RJ z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
zaprojektowaniu, montażu 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

Termin składania ofert upływa 10.03.2020 r.
Oferty proszę przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF: 01/01/20/ME z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym w trybie zapytania ofertowego na doradztwo prawne w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska, jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty 2 wykonawców.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/PCh z dn. 26.02.2020 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REF.: 01/01/2020/MD/KK z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja z otwarcia ofert oraz wyboru Wykonawcy.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 03/2020/DG z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej na obszarze i zgodnie z przygotowaną metodologią.

Szczegóły w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF. 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

Numer referencyjny: 02/02/20/PCh z dn. 24.02.2020 r.

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 5 szczeniaków owczarka podhalańskiego służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed atakiem dużych drapieżników.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług kadrowo-płacowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2020/DG z dnia 17 lutego 2020 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2020/DG

Wykonanie monitoringu na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003) oraz sporządzenie raportów z inwentaryzacji awifauny (gatunki wymienione w załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz te, których populacja w Puszczy Knyszyńskiej jest istotna w skali Polski) oraz monitoringu sóweczki.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 28.02.2020 r. do godz. 12:00.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Informacja z otwarcia ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty. Wyniki w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/2020/DG z dnia 11 lutego 2020 r.

Numer referencyjny:

Wykonanie monitoringu oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej.

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 24.02.2020 r. do godz. 12:00

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór Formularza Oferty

Załącznik nr 2 Opis metodyki i zadań Wykonawcy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 Klauzula RODO

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/MZ z dn. 7.02.2020 r. 

Numer referencyjny:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ Organizacji 3 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego
w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin składania ofert: do dnia 18-02-2020

Ogłoszenie opublikowane w bazie konkurencyjności Numer ogłoszenia: 1231768

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/2020/PNi

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/20/ZP z dn. 06.02.2020 r.

Numer referencyjny: 01/02/20/ZP

Zapytanie ofertowe na aktualizację strony Strażnicy Rzek WWF.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na stronie https://straznicy.wwf.pl/ modernizacji mającej na celu poprawienie funkcjonalności, aby w przejrzysty sposób trafiała z materiałami do czytelnika, a poruszanie się po niej było intuicyjne.

Szczegóły w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

Numer referencyjny:

W załączniku informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 1/11/2019/BJ wpłynęło 5 ofert.

Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert do ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności, na świadczenie usług kadrowo-płacowych, 01/2020/BJ, do upływu terminu składnia ofert, tj. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 12:00 wpłynęły 3 oferty.

Wszystkie złożone oferty spełniają warunki formalne postępowania. Wykonawcy zostaną zaproszeni na spotkanie z Zamawiającym celem dokonania oceny ofert przez Komisję ekspercką.

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/01/2020/MD/KK z dnia 03.02.2020

Numer referencyjny:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu „Just Transition Eastern and Southern Europe” współfinansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), nr umowy partnerskiej 18212/MD

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 12.02.2020 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: m.sidorska@mdka.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF.: 02/01/2020/PNi z dn. 03.02.2020 r.

Numer referencyjny:

Zapytanie ofertowe na aktualizację koncepcji udrożnienia rzeki Kaczawy na odcinku od ujścia rzeki Wilczej do ujścia Kaczawy do Odry.

W załączeniu przekazujemy sprostowany załącznik Nr 3.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 02/01/20/RJ z dn. 28.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie zachodniego wybrzeża, środkowo-zachodniego, środkowego, środkowo-wschodniego, Trójmiasta oraz Mierzei Wiślanej, a także telefonu alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informujemy, że dokonana została zmiana w załączniku "Wzór formularza ofertowego" i wykonawca podaje cenę oferty brutto zamiast netto

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ z dn. 13.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ na organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze

Numer referencyjny: REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.01.2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ WWF POLSKA „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/20/ME z dn. 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Iwony Kuczkowskiej

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/12/19/RJ z dnia 13 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 stycznia 2020r. o godz. 12:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Zamawiającego usług kadrowo-płacowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku.

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 02/01/20/RJ z dn. 15.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

Zapraszamy do przygotowania szacowania ofert przed postępowaniem na realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Półwyspu. Helskiego i Karwii, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża oraz numeru alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowanie ofert prosimy nadesłać do 21 stycznia 2020 roku do godziny 12:00. Szacowanie powinno zostać przedstawione dla każdej części z osobna. Można przedstawić szacowanie dla jednej części. Szacowanie powinno podane być w kwocie brutto i obejmować cały termin wykonywanego zadania (41 miesięcy).

Szacowania i ew. pytania prosimy kierować na adres rjankowski@wwf.pl lub pod numer telefonu 785 881 435.

INFORMACJA I ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego – treść zmiany w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy apodlewska@wwf.pl w terminie do 16 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść zapytania wraz załącznikami znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: WYBÓR KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/12/2019/ME z dn. 11.12.201

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 18.12.2019 r. o godz. 12:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Wybór koordynatora/koordynatorki technicznej Koalicji Ratujmy Rzeki”, nr referencyjny postępowania 28/10/2019/PNi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na przygotowywanie
i przeprowadzanie badań pracowników i współpracowników Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na części:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie sesji assessment center i development center;
 2. przygotowywanie i przeprowadzanie badania kompetencji i oceny potencjału;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie badania 360

Wykonawca składając ofertę może specjalizować się we wszystkich lub wybranych badaniach, i oferta może dotyczyć tylko części z nich.

 

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Ekspertyzę w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych”,
nr 02/11/2019/DM/SM nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.
Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowe REF: 20/11/19/APJ/EUKI

Numer referencyjny: 20/11/19/APJ/EUKI

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie produkcji telewizyjnej polegającej na kompilacji filmów mówiących o Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2019 r. godz. 15:00 na adres mailowy: Katarzyna Karpa-Świderek kkarpaswiderek@wwf.pl  

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu oraz w zawiadomieniu o zmianie terminu składania ofert.