Procedury

Zapytania ofertowe i przetargi

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ z dn. 13.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

Wyniki Zapytania Ofertowego 02/12/19/RJ na organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”.

ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie ekspertyzy w zakresie wstępnej oceny wpływu na środowisko planowanej budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa na Odrze

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: nr REF.: 01/01/2020/PNi z dn. 16.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ WWF POLSKA „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/01/20/ME z dn. 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Iwony Kuczkowskiej

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/12/19/RJ z dnia 13 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: 02/12/19/RJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:
Organizację szkolenia jubileuszowego i gali podsumowującej dziesięciolecie działalności Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 stycznia 2020r. o godz. 12:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Numer referencyjny: REF.: 01/2020/BJ z dn. 15-01-2020

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie wobec Zamawiającego usług kadrowo-płacowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku.

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 02/01/20/RJ z dn. 15.01.2020 r.

Numer referencyjny: 02/01/20/RJ

Zapraszamy do przygotowania szacowania ofert przed postępowaniem na realizację usług przez 6 merytorycznych koordynatorów lokalnych patrolu (lokalnych liderów wolontariuszy) w rejonie Trójmiasta, Półwyspu. Helskiego i Karwii, zachodniego, środkowo-zachodniego, środkowo-wschodniego i wschodniego wybrzeża oraz numeru alarmowego w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szacowanie ofert prosimy nadesłać do 21 stycznia 2020 roku do godziny 12:00. Szacowanie powinno zostać przedstawione dla każdej części z osobna. Można przedstawić szacowanie dla jednej części. Szacowanie powinno podane być w kwocie brutto i obejmować cały termin wykonywanego zadania (41 miesięcy).

Szacowania i ew. pytania prosimy kierować na adres rjankowski@wwf.pl lub pod numer telefonu 785 881 435.

INFORMACJA I ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Zamawiający informuje o zmianie treści Zapytania ofertowego – treść zmiany w załączeniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

Numer referencyjny: REF.: 2/01/2019/BJ z dn. 2 stycznia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRACOWNICZYMI PLANAMI KAPITAŁOWYMI „PPK” ORAZ PROWADZENIA PPK.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy apodlewska@wwf.pl w terminie do 16 stycznia 2020 r. do godz. 12:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Treść zapytania wraz załącznikami znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: WYBÓR KOORDYNATORA/KOORDYNATORKI „STRAŻNICY RZEK WWF”

Numer referencyjny: Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/12/2019/ME z dn. 11.12.201

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 29/10/2019/PNi z dn. 10.12.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 18.12.2019 r. o godz. 12:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu postępowania na „Wybór koordynatora/koordynatorki technicznej Koalicji Ratujmy Rzeki”, nr referencyjny postępowania 28/10/2019/PNi

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Numer referencyjny: : 1/11/2019/BJ z dn. 27 listopada 2019 r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na przygotowywanie
i przeprowadzanie badań pracowników i współpracowników Zamawiającego.

Zamówienie jest podzielone na części:

 1. przygotowywanie i przeprowadzanie sesji assessment center i development center;
 2. przygotowywanie i przeprowadzanie badania kompetencji i oceny potencjału;
 3. przygotowywanie i przeprowadzanie badania 360

Wykonawca składając ofertę może specjalizować się we wszystkich lub wybranych badaniach, i oferta może dotyczyć tylko części z nich.

 

Szczegóły w załączniku.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NR 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/DM/SM z dn. 14.11.2019

Zamawiający zawiadamia, że w postępowaniu na „Ekspertyzę w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych”,
nr 02/11/2019/DM/SM nie została złożona żadna oferta.
Z uwagi na powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie.
Szczegóły w załączniku.

Zapytania ofertowe REF: 20/11/19/APJ/EUKI

Numer referencyjny: 20/11/19/APJ/EUKI

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie produkcji telewizyjnej polegającej na kompilacji filmów mówiących o Sprawiedliwej Transformacji regionów górniczych.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 29.11.2019 r. godz. 15:00 na adres mailowy: Katarzyna Karpa-Świderek kkarpaswiderek@wwf.pl  

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu oraz w zawiadomieniu o zmianie terminu składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/11/2019/MD/SM z dn. 14.11.2019

Numer referencyjny: 02/11/2019/MD/SM

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyzy w zakresie krajowych oraz regionalnych regulacji prawnych dotyczących zagubionych narzędzi połowowych.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 25.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: smigdal@wwf.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019 – zmiana treści ogłoszenia i zmiana terminu składania ofert

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej
projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem
określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 30.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Numer referencyjny: Numer referencyjny: 28/10/2019/PNi z dn. 04.11.2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług koordynatora/koordynatorki technicznej projektów realizowanych przez Koalicję Ratujmy Rzeki, zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.
Termin nadsyłania ofert upływa 15.11.2019 r. o godz. 12:00
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: koalicja@ratujmyrzeki.pl

Informacja o wyniku oceny ofert: REF: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/10/2019 DOP-PC na dostarczenie 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Horizont Rolos Sp. z o. o. z ceną brutto 26 570,46 PLN

Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą cenę.

Załączniki

Zapytanie ofertowe REF.: 01/10/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/10/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy Wykonawcy, który dostarczy 10 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami wraz z transportem we wskazane miejsce, znajdujące się na terenie woj. podlaskiego. Szczegóły w załącznikach.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiot: opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r. na opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dnia 30.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Niniejszym informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest opracowanie pełnej dokumentacji postępowania wymaganej przy wybranym trybie wyłonienia wykonawcy oraz znowelizowanie wewnętrznego Regulaminu zamawiania towarów i usług, za najkorzystniejszą została uznana oferta:
Kancelaria Prawna MDKA A.Kamińska, M.Dobrzyńska-Dąbska Sp.p.
Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 03/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 03/2019/JM

Numer referencyjny: 03/2019/JM

Aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 03/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Numer referencyjny: 04/2019/JM z dn. 18.09.2019 r.

Przedmiotem zapytania jest opracowanie i dostarczenie edukacyjnych gier internetowych i animacji na stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 września 2019 r. o godz. 23:59:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 16.09.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 23 września 2019 r. o godz. 23:59. 
Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: 02/08/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/08/RJ)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/ECh z dn. 02.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert dot. usługi polegającej na organizacji ogólnopolskiego forum ds. gospodarki odpadowej, identyfikacji problemów gmin oraz przygotowaniu technicznego poradnika dla gmin dot. gospodarki odpadowej.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/ECh za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Deloitte Advisory sp. z o.o. sp.k.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

zestawienie ofert.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/2019/JM)

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/MZ, z dn. 05.09.2019 r.

Przedmiot zamówienia:

Przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 12.09.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Szczegóły w załącznikach.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Numer referencyjny: 03/2019/JM z dn. 02.09.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja „Małego atlasu bałtyckich ssaków” i wydruk zaktualizowanej wersji atlasu, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 10.09.2019 r do godz. 12:00.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Numer referencyjny: 27/08/2019/ID z dn. 30.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o wewnętrzny Regulamin zamawiania towarów i usług Zamawiającego oraz o wytyczne obowiązujące w realizowanych przez Zamawiającego projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych (w tym obejmujące obowiązek stosowania ustawy PZP).

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia w załączeniu.

Termin nadsyłania ofert upływa 16 września 2019 r. o godz. 10:00

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: idobrowolska@wwf.pl.

 

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/19/MG na przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie nawyków żywieniowych Polaków za najkorzystniejszą została uznana oferta:

DANAE SP Z O. O.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Numer referencyjny: REF.: 02/08/19/RJ z dn. 27.08.2019 r.

Przedmiotem jest organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Szczegóły w załącznikach. 

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2019 r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/07/19/DEBATY z dn. 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty z dn. 02.07.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty na organizację debat w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI za najkorzystniejszą została uznana oferta:

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE EKO - UNIA

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

Załączniki

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/08/19/RJ)

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wyniki znajdują się w załączniku.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/2019/JM

Numer referencyjny: 01/2019/JM

Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/2019/JM.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: jmoczarska@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Jadwiga Moczarska

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 13.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 27 sierpnia 2019 r. o godz. 13:00.

Zostały wprowadzone zmiany w części dotyczącej kryteriów w części I i części II Zapytania, z powodu wykrycia błędu.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: jmoczarska@wwf.pl .

 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR REFERENCYJNY 01/08/19/RJ

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ

Dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Nadesłane do zapytania ofertowego pytania i odpowiedzi znajdują się w załączniku pn. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego Nr referencyjny 01/08/19/RJ.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: rjankowski@wwf.pl

Osoby do kontaktu:
Rafał Jankowski

 

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Numer referencyjny: 02/08/19/RJ z dn. 12.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację całości  Zamówienia. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.


Przedmiot zamówienia:
Organizacja lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wyceny proszę przesyłać na adres: rjankowski@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 19.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/MG z dn. 08.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania konsumenckiego w temacie  nawyków żywieniowych Polaków. Badanie powinno dotyczyć Polski i być przeprowadzone przed i po planowanej kampanii edukacyjnej WWF Polska dot. żywności.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Fundacja WWF Polska
ul. Usypiskowa 11
02-386 Warszawa

Adresy e-mail:
mgrzybowska@wwf.pl
apoliszkiewicz@wwf.pl

W terminie do 20 sierpnia 2019 r., do godz. 16:00.

Szczegóły w załącznikach.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Numer referencyjny: 03/2019/ MJR z dnia 07.08.2019

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Oferty, a także ewentualne pytania do zapytania należy przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl.

Termin nadsyłania ofert upływa: 14.08.2019 r. o godzinie 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

 

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Numer referencyjny: 01/08/19/RJ z dnia 5 sierpnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 13 sierpnia 2019r. o godz. 14:00.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM REF.: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Numer referencyjny: 01/2019/JM z dn. 01.08.2019

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1_OPZ. Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (I i II) lub tylko jednej z nich (I lub II). W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części. Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 Przedmiot zamówienia:
Dostarczenie strony internetowej o tematyce ochrony ssaków i ptaków morskich oraz opracowanie edukacyjnych gier internetowych i animacji na ww. stronę internetową, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wyceny proszę przesyłać na adres: jmoczarska@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 09.08.2019 r do godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/06/2019 DOP-PC 

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

Informacja o wyniku oceny ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.  

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC 

  Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC zdecydowano o wyborze Wykonawców, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w postępowaniu:

 

1. KPMZ Załucki, Pliś i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. - 100 pkt.

2. Radca Prawny Michał Cebula.    - 98,30 pkt.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 02/2019/MJR, z dn. 30.07.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie merytoryczne i graficzne dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcja minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 06.08.2019 r., do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Numer referencyjny: 1/07/2019/SK z dnia 30 lipca 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacja tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 06 sierpnia 2019r. o godz. 23:59. Oferty i pytania prosimy kierować na adres: rjankowski@wwf.pl 

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły w załączniku.

pois

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.: 01/2019/MJR

Numer referencyjny: 01/2019/MJR

Przedmiotem zamówienia jest organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnieniu obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W dniu 30.07.19 poprawiono załącznik "Zapytanie Ofertowe" (w zakresie: kody CPV, zmiany umowy, termin składania ofert).

Termin składania ofert wydłużono do 06.08.2019 do godz 23:59

Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF. 01/2019/MJR z dnia 30 lipca 2019 ZOSTAŁO ANULOWANE W DNIU 05/08/19


pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo  w Załączniku nr 1 – OPZ.

Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto dla każdej części  Zamówienia. Możliwe jest przedstawienie wyceny dla obu części Zamówienia (A i B) lub tylko jednej z nich (A lub B).

W przypadku przesłania wyceny dla obu części Zamówienia, prosimy o wyszczególnienie kwot (netto i brutto) dla każdej z części.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:
Montaż 33 tablic wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic, jak również konserwacji tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) postawionych w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oraz odnowienie lub ponowne postawienie tablic informacyjnych ustawionych wzdłuż wybrzeża w czasie poprzednich projektów realizowanych w ramach POIiŚ (zadanie finansowane ze środków własnych Fundacji).
Wyceny proszę przesyłać na adres: skopania@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 29.07.2019 r. do godz. 12:00

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Przedmiot zamówienia:
Organizacja 9 spotkań Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (Część I) oraz Organizacja wizyty studyjnej dla dziennikarzy i zapewnienie obsługi medialnej wydarzenia (Część II), w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wyceny proszę przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 25.07.2019 r.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
pois

 

Szczegóły w załącznikach.

 

Informacja o otwarciu drugiej tury naboru ofert w ramach zapytania ofertowego nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

W związku z chęcią lepszego rozeznania rynku i zebrania większej liczby ofert Fundacja WWF Polska zdecydowała się na otwarcie drugiej tury naboru ofert na doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym w postępowaniu nr ref. 01/06/2019 DOP-PC.

Termin składania ofert: 11.07.2019 r., do godziny 16:00

Oferty złożone w pierwszej turze pozostają ważne, możliwe jest również ponowne złożenie oferty z zachowaniem terminu wyznaczonego dla drugiej tury naboru.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

*

Zapytanie ofertowe nr 01/07/19/Debaty z dnia 02.07.2019 r.

Numer referencyjny: 01/07/19/Debaty

Numer referencyjny 01/07/19/Debaty

Przedmiotem zamówienia jest organizacja debat w ramach w ramach jesiennej edycji ROADSHOW – EKOPATRIOCI.

 

Zapytanie ofertowe nr 01/06/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/06/2019 DOP-PC

Przedmiotem zamówienia jest doradztwo prawne przy wypracowywaniu stanowisk i propozycji zmian legislacyjnych w zakresie działań podejmowanych przez Fundację WWF Polska na rzecz ochrony środowiska oraz przy postępowaniach administracyjnych, sądowych i działaniach o charakterze interwencyjnym.. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/05/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

 Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

 Informujemy, że w wyniku oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/05/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

 Zakład Produkcyjno-Handlowy „HERMIG” s.c. E. i M. Herma, K. Migdałek z ceną brutto 46 740,00 zł

*

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Numer referencyjny: nr 01/06/19/MG z dn. 06.06.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu sekretariatu Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego. 

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

 Fundacja WWF Polska

 ul. M. Gandhiego 3

 02-645 Warszawa

 Adres e-mail: mgrzybowska@wwf.plapoliszkiewicz@wwf.pl

 W terminie do 13 czerwca 2019 r., do godz. 16.00

W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 01/06/19/MG

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/05/2019 DOP-PC

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na wykonaniu 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczeniu ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna. Szczegóły zapytania znajdują się w załącznikach.

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr ref. 02/04/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna.

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert REF.: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Numer referencyjny: 01/04/19/BD z dn. 12.04.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” oraz wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/04/19/BD na opracowanie analizy/suplementu pod roboczym tytułem „Jak zmiany/trendy ukazane w raporcie 2050 Polska dla pokoleń wpłyną na działalność firm w Polsce” za najkorzystniejszą została uznana oferta:

 Polityka Insight sp. z o.o.

 z ceną brutto 28 000 zł.

 Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym. 

 

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert ref. 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  02/04/2019 DOP-PC na wykonanie 20 szt. pojemników na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom wraz z transportem wpłynęła jedna oferta. W związku z tym zdecydowano o wyborze Wykonawcy:

Umstahl Sp. z o. o. z ceną brutto 61 081, 80 zł

Załączniki

Informacja o wyniku ZAPYTANIA OFERTOWEGO REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

STWORZENIE KOMIKSU NA TEMAT KOEGZYSTENCJI LUDZI Z DUŻYMI DRAPIEŻNIKAMI REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation” NR LIFE16 GIE/DE/000661

LIFElarge
partner

Załączniki

4160_001.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/04/19/RJ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 02/04/19/RJ z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i materiałów weterynaryjno-medycznych oraz technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 10 maja 2019r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

pois

Informacja o zmianie terminu składania ofert nr ref. 01/04/19/BD

Numer referencyjny: ref. 01/04/19/BD

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 01/04/19/BD na na suplement do raportu ,,2050 Polska dla pokoleń”, który ma oddać wizję polskiego biznesu i firm działających na terenie kraju według trendów wskazanych w Raporcie.

 • Pierwotny termin składania ofert: 26 kwietnia 2019 r. do godziny 16:00
 • Nowy termin składania ofert: 2 maja 2019 r. do godziny 16:00

 

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 01/04/19/BD

Numer referencyjny: REF: 01/04/19/BD

Przedmiotem zamówienia jest suplement do raportu ,,2050 Polska dla pokoleń”, który ma oddać wizję polskiego biznesu i firm działających na terenie kraju według trendów wskazanych w Raporcie.

Termin nadsyłania ofert upływa 2 maja 2019 r. o godz. 16:00.
Oferty prosimy przesyłać na adres jkoczorowska@wwf.pl.

Informacja o wyniku oceny ofert REF: nr 01/03/19/OK

Numer referencyjny: nr 01/03/19/OK

Informacja o wyniku oceny ofert na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/03/19/OK na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Instytut Pojazdów z ceną brutto  147 600,00 PLN.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

 

Załączniki

Informacja o wyniku oceny ofert: REF: 01/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/04/2019 DOP-PC

Informacja o wyniku oceny ofert na dostarczenie 45 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem w ramach projektu Duże Drapieżniki.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr  01/04/2019 DOP-PC na dostarczenie 45 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem w ramach projektu Duże Drapieżniki za najkorzystniejszą została uznana oferta:

 Horizont Rolos Sp. z o. o. z ceną brutto 104 051,36 PLN

 Wybrany Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą cenę.

 

 

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 01/04/19/LCh

Numer referencyjny: 01/04/19/LCh

Dla wewnętrznego Zespołu IT Fundacja poszukuje wsparcia eksperckiego w zakresie:

- opracowania planu migracji zasobów informatycznych z własnego serwera do chmury Azure
- bieżącego wsparcia poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania i problemy Zespołu IT w prowadzeniu migracji oraz proponowanie możliwych rozwiązań;
- wsparcia w opracowaniu schematu tagowania zasobów Fundacji oraz przeprowadzenie warsztatów i inwentaryzacji stosowanych obecnie tagów dokumentów i zasobów. Oczekujemy, że konsultant będzie współpracować z Zespołem IT oraz przedstawicielami poszczególnych Działów organizacyjnych Fundacji przy inwentaryzacji, a następnie ustaleniu ostatecznej listy tagów.

Naszym założeniem jest zakończenie migracji użytkowników i ich bieżących zasobów informacyjnych do nowego środowiska z końcem czerwca.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ref 02/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 02/04/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy wykonawcy, który dostarczy 20 szt. pojemników na odpady z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom oraz dostarczenie ich we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie gmin Lutowiska i Cisna.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ref. 01/04/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/04/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy wykonawcy, który dostarczy 45 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i lubuskiego.

Dostarczone elementy zestawu do ochrony stad zwierząt gospodarskich przed wilkami powinny umożliwiać ogrodzenie powierzchni ok. 1 ha przy użyciu 5 taśm, z których najwyższa będzie ulokowana na wysokości nie niżej niż 1,20 m nad ziemią oraz montaż bramy wejściowej, a także umożliwienie umieszczenia w rogach ogrodzenia kołków drewnianych (w celu wzmocnienia konstrukcji).  

Termin nadsyłania ofert upływa 9.04.2019 r. o godzinie 16:00.

Szczegółowa treść zapytania wraz ze specyfikacją oraz formularz ofertowy znajdują się w załącznikach.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 01/03/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/03/2019 DOP-PC

Niniejszym informujemy o unieważnieniu zapytania ofertowego w postępowaniu nr ref. 01/03/2019 DOP-PC na dostarczenie 45 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i lubuskiego.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/04/19/RJ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/04/19/RJ z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń lokalnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (kwiecień 2019) w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 8 kwietnia 2019r. o godz. 23:59.

Oferty i pytania prosimy kierować na adres: skopania@wwf.pl lub rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logo

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Numer referencyjny: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Aktualizacja Bloga wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 01 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 02/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Numer referencyjny: 02/03/19/RJ z dnia 25 marca 2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoleń lokalnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (kwiecień 2019) w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 27 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotypt

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.:01/03/19/KOM-KK

Numer referencyjny: REF.:01/03/19/KOM-KK

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 01/03/19/KOM-KK na stworzenie komiksu na temat koegzystencji ludzi z dużymi drapieżnikami realizowanymi w ramach projektu „Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation” Nr LIFE16 GIE/DE/000661

• Pierwotny termin składania ofert: 31 maja 2019 r. do godziny 16:00
• 
Nowy termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godziny 16.00

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ref. 01/03/2019 DOP-PC

Numer referencyjny: 01/03/2019 DOP-PC

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy wykonawcy, który dostarczy 45 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego i lubuskiego.

Explanation regarding the quotation No. 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No. 01/03/19/OK

Due to questions regarding the terms of participation in quotation No. 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage:

IV. Participation in the Proceedings - Terms and Conditions

1.

(…)

3) The Contractor shall prove the following experience and features:

a. (...)

b. team consisting of at least two people, including:

• (...)

• having at least a PhD in economics or pursuing a PhD in topics related to energy storage and related ones

 

we kindly inform that it is requested to have at least a PhD title in the field of economy or having a PhD candidate in economic studies with research focused specifically on energy storage and related fields in the team.

Wyjaśnienie dotyczące zapytania ofertowego nr 01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

W związku z pytaniami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu nr 01/03/19/OK z dnia 01.03.2019 r. na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii:

IV.  Warunki udziału w postępowaniu

1.

(…)

3) Wykonawca wykaże się następującym doświadczeniem i cechami:

a. (…)

b. zespół składający się z co najmniej dwóch osób, w tym:

·   (…)

·   posiadającej co najmniej tytuł doktora nauk ekonomicznych lub realizującej doktorat w tematyce związanej z magazynowaniem energii i pokrewnych

 

informujemy, że wymagane jest posiadanie co najmniej tytułu doktora nauk ekonomicznych lub realizacja doktoratu z dziedziny ekonomii w tematyce związanej z magazynowaniem energii i pokrewnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

STWORZENIE KOMIKSU NA TEMAT KOEGZYSTENCJI LUDZI Z DUŻYMI DRAPIEZNIKAMI REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation” NR LIFE16 GIE/DE/000661

 

I.  Zamawiający

Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa                                                                            

Tel.: +48 22 849 84 69, Faks: +48 22 646 36 72

www.wwf.pl

 

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie komiksu (6-10 stronicowych historii) oraz przeniesienie praw własności do rysunków, które będą poruszać problemy związane z koegzystencją ludzi z dużymi drapieżnikami. Zamówienie prowadzone jest w ramach projektu pn. „LIFE EUROLARGECARNIVORES: Improving human coexistence with large carnivores in Europe through communication and transboundary cooperation” nr LIFE16 GIE/DE/000661 współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life.

Zamawiający informuje o możliwości wyłonienia w ramach zapytania ofertowego kilku autorów, których prace jako części opowiadające różne historie związane z koegzystencją ludzi z dużymi drapieżnikami zostaną złożone w jedną całość i będą stanowić komiks.

III. Tło

W Polsce jak i w wielu krajach, w związku z rozszerzającym się terytorium zajmowanym przez człowieka ograniczane są naturalne siedliska dużych drapieżników (wilka, niedźwiedzia, rysia). Ludzie budują nowe osiedla, sieci dróg, co bardzo ogranicza możliwości bytowania, przemieszczania się jak i  zmniejsza naturalne zasoby pokarmu dla dzikich zwierząt.

Problemy koegzystencji człowieka i dużych drapieżników znakomicie odzwierciedla przykład wilka.

Wilk jest zwierzęciem, na którego temat funkcjonuje w przekazie medialnym wiele negatywnych i  nieprawdziwych mitów. Stereotypowe postrzeganie wilka już raz sprowadziło go w naszym kraju na skraj wyginięcia. Na początku lat 90-tych, ubiegłego wieku, żyło w Polsce zaledwie 200 osobników, które występowały na obszarze Polski wschodniej. W czasach PRL-u do wilka strzelano w zamian za sowite wynagrodzenie. Od 1998 r. wilk objęty jest ścisłą ochroną gatunkową na terenie całego kraju. Jego populacja zwiększa się – różne źródła naukowe szacują ją na 1 500-2 000 w Polsce.  Wilk jest zwierzęciem bardzo potrzebnym przyrodzie. Jest naszym sprzymierzeńcem, chociażby w gospodarce leśnej, gdyż zmniejsza ilość dzikich ssaków kopytnych, takich jak jelenie czy sarny, które mogą uszkadzać młode drzewa. Wilk jest jednak także drapieżnikiem, który może polować na niezabezpieczone zwierzęta hodowlane (mogące stanowić od 1-3% diety wilka) dlatego chcąc by w Polsce istniał ten charyzmatyczny gatunek musimy się nauczyć współistnienia z nim.

W ostatnim czasie wilk stał się obiektem zainteresowań mediów. Spowodowane jest to aktywnością środowiska zwolenników wznowienia odstrzału wilków. Część środowiska myśliwskiego traktuje wilka jako swoistą konkurencję.

Nagłówki doniesień prasowych z prasy łowieckiej oddają narrację dużej części mediów regionalnych i  krajowych na temat wilka: w prasie łowieckiej - „Święty drapieżnik”, w gazetach lokalnych -  „W gminie Bircza wilk atakuje w biały dzień”, a nawet w mediach ogólnopolskich „Wilki zagryzły psa. Zostały tylko łeb, futro oraz przednie i tylne łapy". Atak na dzieci w Bieszczadach (w czerwcu 2018 roku) oraz na kobietę w Trzebiczu w woj. Lubuskim (w lipcu 2018), będące jednostkowymi sytuacjami, do tego bardzo nietypowym zachowaniem dla dzikiego wilka dał dodatkowy pretekst zwolennikom odstrzału do podsycenia atmosfery grozy wokół gatunku i polepszeniu PR myśliwych jako „dobrych gajowych”.

Ponadto Minister Środowiska na spotkaniu z mieszkańcami w Mławie 1 lipca 2018 roku, wypowiedział się na temat sytuacji z wilkami w następujący sposób: „My wprowadziliśmy taką zasadę. RDOŚ-ie (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska – red.) mają wręcz sugestię, żeby bardzo chętnie wyrażać zgody na odstrzały zwierząt chronionych gatunkowo: żubry, łosie, bobry... Żubry też tam sporo szkód robią. Co do wilków, to potrzeby nie są mocno zgłaszane, ale myślę, że zajdzie taka potrzeba”.

Tymczasem we współczesnej Europie nie istnieje żaden potwierdzony przypadek zabicia człowieka przez zdrowego wilka. Za większością ataków początkowo przypisywanym wilkom stały dzikie psy. Występowały natomiast przypadki pogryzienia człowieka przez wilka. W większości chodziło jednak o osobniki przyzwyczajone do ludzkiej obecności lub o atak, który był sprowokowany przez człowieka.

Zdarza się, że wilki polują na niewłaściwie zabezpieczone zwierzęta hodowlane. Takie zachowanie powoduje sytuacje konfliktowe między hodowcami a wilkami. Rosnąca presja ze strony człowieka sprawia, że zwierzętom tym coraz trudniej podejmować wędrówki w celu poszukiwania nowych miejsc do życia, a tym samym źródeł niezbędnych zasobów żywieniowych.

Media pokazują często przypadki zagryzienia zwierząt hodowlanych przez rzekome wilki, a potem, jak np. ostatnio podczas głośnej sprawy zagryzienia stada danieli, okazuje się, że za napad i śmierć zwierząt odpowiedzialny był zdziczały pies (https://www.gdos.gov.pl/a-jednak-nie-wilk).

Takie medialne przypadki, stają się potem argumentem dla różnych grup, którzy uważają, że wilków jest „za dużo i należałoby zmienić status ochronny wilka oraz wprowadzić regulowany odstrzał”.

Podobne problemy spotykają inne duże drapieżniki, które na przykład wabione czy dokarmiane przez ludzi, oswajają się, a następnie zbliżają się do osad ludzkich, co zazwyczaj dla ludzi kończy się na strachu, a dla tych zwierząt bardzo często śmiercią.

Inne problemy związane z dużymi drapieżnikami to kłusownictwo, które niestety wciąż jest obecne w Polsce. Ostatnio ofiarą kłusownika padł piękny ryś z Puszczy Knyszyńskiej, którego oskórowane ciało bez łap i głowy znaleziono w lesie.

IV. Cel wydawnictwa

 

 1. Edukacja ludzi o dużych drapieżnikach występujących w Polsce
 2. Zapoznanie Polaków z problemami, z jakimi duże drapieżniki muszą się zmagać
 3. Obalenie mitów na temat dużych drapieżników
 4. Przeciwstawienie się argumentom środowisk będących zwolennikami wprowadzenia odstrzału wilków
 5. Pozyskanie większej akceptacji społecznej dla dużych drapieżników w Polsce i zrozumienie problemów jakie wiążą się z koegzystencją ludzi i dzikich zwierząt
 6. Pokazanie rozwiązań, które są możliwe, aby ograniczyć szkody związane z koegzystencją człowieka i dużych drapieżników

 

V.  Zakres i realizacja zamówienia.

1. Oferenci powinni dostarczyć portfolio w postaci  3-4 rysunków wybranego fragmentu komiksu oraz krótki opisu swojego pomysłu.

2. Informacje dodatkowe:

 1. Tematy do poruszenia w komiksie:
 • Problemy małej przestrzeni dla dzikich zwierząt, wynikającej z tego, że jest coraz więcej ludzi i  coraz mniej przestrzeni zachowanej w naturalnej postaci
 • Nielegalny odstrzał i kłusownictwo
 • Konflikty z hodowcami zwierząt gospodarskich
 • Fragmentacja siedlisk - utrudnienie możliwości migracyjnych zwierząt
 • Problem dokarmiania dzikich zwierząt
 • Konflikty na linii niedźwiedzie-pszczelarze

 

 1. Materiał powinien zawierać na tyle uniwersalne treści i formę , aby być interesujący zarówno dla młodzieży, jak i dla ludzi dorosłych zainteresowanych tematami przyrodniczymi.
 2. Proponowani bohaterowie komiksu i miejsce akcji: Wilk, Niedźwiedź, Ryś, Zwierzęta gospodarskie, Myśliwy, Kłusownik, Turysta, Lokalny mieszkaniec, Fotograf przyrody, Hodowca zwierząt gospodarskich, Leśniczy/Nadleśniczy, Dziennikarz
 3. Proponowane miejsce gdzie będą rozgrywały się historie: Bieszczady i Karpaty
 4. Ton w jakim napisane będą historie powinien być wyrazisty, może być sarkastyczny, ale nie może zawierać elementów przemocy i mowy nienawiści.
 5. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy w dostarczeniu materiałów przy pisaniu scenariuszy komiksów. Treści zawarte w komiksie powinny być oparte i mieć swoje uzasadnienie w wiedzy naukowej.

 

VI. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2019 roku.

 

VII.  Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. W niniejszym postępowaniu zgłaszać oferty mogą Wykonawcy spełniający wszystkie kryteria szczegółowo opisane w wymaganiach zamówienia (pkt. V) oraz dodatkowo:
 1. Składając ofertę akceptują treść bez zastrzeżeń.
 2. Zobowiązują się świadczyć Usługi na rzecz WWF, zgodnie z najwyższymi standardami, zachowując należytą profesjonalną staranność i uwzględniając specyfikę działalności i interes Zamawiającego, będącego organizacją pozarządową działającą na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 3. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (wg zał. Nr 2)
 1. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zastanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” w stosunku do wymagań dotyczących oferenta – na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytani).
 2. Oferta musi odpowiadać na treść niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Cena podana w ofercie musi obejmować całkowitą kwotę realizacji zamówienia brutto (tj. z  uwzględnieniem podatku VAT) i netto. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane wykonaniem zadania.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

VIII. Dokumenty wymagane w celu potwierdzenia spełniania warunków

1)      Formularz ofertowy wykonawcy (zał. nr 1)

2)      Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (zał. nr 2)

 

IX. Kryterium oceny ofert, wagi procentowe przypisane do poszczególnych kryteriów oraz sposób przyznawania punktacji

wilk

2. Kryterium zgodności pracy z tematem,  ocena subiektywna komisji – D

 

Na spotkaniu członków komisji oceniającej na podstawie dostarczonego portfolio i przykładowych rysunków zostanie wystawiona nota od komisji. Komisja składać się będzie z trzech członków, każdy członek wystawi notę od 0 do 9 pkt. Przewodniczący komisji wystawi notę od 0 do 12. Łącznie zdobyć można będzie 30 punktów. Głosowanie będzie mieć charakter otwarty, ze spotkania zostanie przygotowany protokół.

Ostateczna liczba punktów (PO) będzie liczona według: PO = X+D

Zamawiający do realizacji zamówienia wybierze Wykonawcę lub Wykonawców z najwyżej punktowaną ofertą.

Zamawiający informuje o możliwości wyłonienia w ramach zapytania ofertowego kilku autorów z największą ilością  zdobytych punktów.

 

X.  Sposób i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

 

                Fundacja WWF Polska

                ul. M. Gandhiego 3

                02-645 Warszawa

                Adres e-mail: kkukielska@wwf.pl

 

                W terminie do 31 maja 2019 r., do godz. 16.

 

W temacie wiadomości bądź na kopercie należy wpisać numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: REF: 01/03/19/KOM-KK

 

XI.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest Karolina Kukielska , Tel.: +48 22 849 84 69 wew. 209; + 48 603 089 300

Adres e-mail: kkukielska@wwf.pl

 

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za realizację zamówienia jest:

Piotr Chmielewski - e-mail: pchmielewski@wwf.pl tel. 608 633 319

 

 

XII.  Uwagi końcowe

 1. Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.  W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XIII. Informacja na temat zakresu wykluczenia

                Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  nie mogą być podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z  przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w  szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega w/w wykluczeniu, tj. nie jest osobowo lub kapitałowo powiązany z Zamawiającym składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

XIV. Tryb udzielania wyjaśnień

 1. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści przedmiotowego zapytania ofertowego. Pytania Oferenta muszą być wysłane na e-mail: kkukielska@wwf.pl
 2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi i odeśle ją w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w zapytaniu.

XV. Tryb  ogłoszenia wyników postępowania

                Wszyscy Oferenci, którzy złożą oferty zostaną powiadomieni o wynikach postępowania, a wybrany Oferent/Oferenci dodatkowo zostaną poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy.

XVI. Zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian umowy.

 

protokol

 

Fundacja WWF Polska                                                                   Tel.: +48 22 849 84 69

ul. M. Gandhiego 3                                                                                 Faks: +48 22 646 36 72               

02-645 Warszawa                                                                                                 www.wwf.pl

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  REF: 01/03/19/KOM-KK z dn. 11.03.2019 r.

lifeeuro

partner

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

Numer referencyjny: REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

ZAPYTANIE O CENĘ REF: 01/03/19/RJ z dnia 11 marca 2019 r.

Aktualizacja Bloga wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do przesłania wyceny usługi. Szczegóły zapytania znajdują się w załączonym dokumencie.

Termin nadsyłania wycen upływa 19 marca 2019 r. o godz. 13:00.

Wyceny prosimy przesyłać na adres rjankowski@wwf.pl

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Z powodu otrzymania niewystarczającej liczby zgłoszeń Zamawiający anuluje niniejsze zapytanie bez rozstrzygnięcia.
logotypy

Deadline extension announcement No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

Hereby we announce that the application deadline for the request on quotation No 01/03/19/OK from 1 March 2019 on preparing a publication referring to available and future forms of energy storage has been changed.

• The original deadline was set at 14 March 2019 at 4 PM (CET)
• The new (extended) deadline has been set at 25 March (Monday) at 9 AM (CET)

The other conditions and requirements remain unchanged

ZAPYTANIE OFERTOWE REF.:01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

Niniejszym informujemy o zmianie terminu składania ofert w postępowaniu nr 01/03/19/OK z dnia 01.03.2019 r. na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii.

• Pierwotny termin składania ofert: 14 marca 2019 r. do godziny 16:00
• Nowy termin składania ofert: 25 marca 2019 r. do godziny 9:00

Pozostałe warunki i zapisy ogłoszonego postępowania pozostają bez zmian.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informacja o wyniku oceny ofert na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa”

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Informujemy, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/02/JP/2019 na przeprowadzenie audytu w projekcie „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” w ramach projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) za najkorzystniejszą została uznana oferta:

Biuro Audytorskie Jerzy Cyran – Biegły Rewident

z ceną brutto 2850,00 zł.

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym.

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/19/OK

Numer referencyjny: 01/03/19/OK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/19/OK

na opracowanie publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na opracowaniu publikacji dot. dostępnych i przyszłych form magazynowania energii w kontekście rosnącej generacji energii (elektrycznej) ze zmiennych źródeł, tj. odnawialnych źródeł energii (OZE).

 Pełna treść zapytania znajduje się w załączonym pliku.

 Termin składania ofert upływa 14 marca 2019 r. o godzinie 16:00

Uwaga! Termin został zmieniony (patrz ogłoszenie wyżej)

 Osobą do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego jest Oskar Kulik: okulik@wwf.pl

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

Numer referencyjny: No 01/03/19/OK

REQUEST FOR QUOTATION No 01/03/19/OK

for the preparation of publication referring to available and future forms of energy storage

The subject matter of the contract is a service consisting in the preparation of publications on available and future forms of energy storage in the context of an increasing energy (electricity) generation from variable sources, i.e. the renewable energy sources (RES).

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The time limit for submission of bids: until 14 March 2019, at 16.00 hours

Attention! The deadline has been extended (see announcement above)

For more information, please contact Oskar Kulik: okulik@wwf.pl

Informacja o wyniku oceny ofert na ORGANIZACJĘ KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.

Numer referencyjny: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE:

ORGANIZACJA KONFERENCJI KOŃCOWEJ W KOŁOBRZEGU, W DNIACH 25-26 KWIETNIA 2019R.  

W RAMACH PROJEKTU MARELITT BALTIC

 (REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.)
 

W dniu 18.02.2019 r. o godz. 14:27 dokonano wyboru oferenta –

HOTEL AQUARIUS, ul. Kasprowicza 24, 78-100 Kołobrzeg

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wszystkie kryteria opisane w zamówieniu i w oparciu o przyjęte kryteria ceny uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 392,71 pkt.

interreg

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Numer referencyjny: 01/02/JP/2019 z dn. 14.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest audyt projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” nr umowy partnerskiej 18212/MD. 

W związku z realizacją projektu „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI), Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie audytu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 lutego 2019 r. o godz. 15:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/02/19/DOP z dn. 08.02.2019 r.

Numer referencyjny: 01/02/19/DOP z dn. 08.02.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia ptaków na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003).

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 22 lutego 2019 r. o godz. 16:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE:REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Numer referencyjny: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE:

STWORZENIE FILMU DOKUMENTALNEGO O CHARAKTERZE PRZYRODNICZYM

W RAMACH PROJEKTU MARELITT BALTIC

 (REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.)
 

W dniu 04.02.2019 r. o godz. 16:15 dokonano wyboru oferenta –

DASEIN MEDIA Bartłomiej Wasilewski

który złożył najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią zapytania ofertowego, spełnia wszystkie kryteria opisane w zamówieniu i w oparciu o przyjęte kryteria ceny uzyskała najwyższą liczbę punktów.

interreg

Załączniki

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.

Numer referencyjny: REF: 07/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 30.01.2019 r.

Konferencja końcowa jest organizowana przez Fundację WWF w ramach kończącego się projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji w Kołobrzegu, w dniach 25-26 kwietnia br., w tym usługa zakwaterowania uczestników, wynajem sali oraz świadczenie usługi cateringu/lunchu.

Termin nadsyłania ofert upływa 11.02.2019 roku o godz. 12:00
interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Numer referencyjny: 08/01/SM/ID/2019/MARELITT z dn. 16.01.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest stworzenie filmu dokumentalnego o charakterze przyrodniczym, w ramach projektu MARELITT Baltic.

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie ofertowe na stworzenie filmu dokumentalnego o charakterze przyrodniczym na rzecz WWF w ramach projektu.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 stycznia o godz. 16:00.

marelitt

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 02/01/19/RJ z dn. 10.01.2019 r.

Numer referencyjny: 02/01/19/RJ

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie grafik, przygotowanie tłumaczenia, skład, druk i dystrybucja broszury edukacyjnej nt. ssaków morskich.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: rjankowski@wwf.pl w terminie do 18.01.2019 r. do godziny 12:00

ueProjekt finansowany ze środków Programu Ramowego Unii Europejskiej
Horizon 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr 710708.aktualizacja 11.01.2019

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/12/18/RJ)

Numer referencyjny: 01/12/18/RJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest  Organizacja spotkania corocznego dla lokalnych koordynatorów merytorycznych patrolu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotypy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF.: 01/12/18/RJ z dn. 19.12.2018 r.

Numer referencyjny: 01/12/18/RJ

Organizacja spotkania corocznego dla lokalnych koordynatorów merytorycznych patrolu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.
Termin nadsyłania ofert upływa 28 grudnia 2018 r. o godz. 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logotyp

Zapytanie ofertowe na facylitację warsztatu na temat relacji między ludźmi i dużymi drapieżnikami

Numer referencyjny: LIFE16GIE/DE/000661

WWF Polska w imieniu Elmauer Institute ogłasza zapytanie ofertowe na facylitację warsztatu na temat relacji między ludźmi i dużymi drapieżnikami organizowanego w ramach projektu LIFE EuroLargeCarnivores.

Do zadań facylitatora/mediatora będzie należało:

 • udział w wewnętrznym warsztacie z zakresu oceny lokalnych uwarunkowań (w języku angielskim) – w lutym 2019
 • analiza dostępnych krajowych danych dotyczących tematyki projektu
 • w razie potrzeby – zebranie dodatkowych informacji (np. poprzez przeprowadzenie wywiadów ustrukturyzowanych z przedstawicielami poszczególnych grup interesów)
 • facylitacja lokalnych czterodniowych warsztatów we współpracy z zespołem Elmauer Institute (w języku polskim lub angielskim – do potwierdzenia) – 2019 r.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 listopada 2018 r. na adres:
eva-maria.cattoen@elmauer.com.

W załączniku pełna treść ogłoszenia.

Projekt LIFE EuroLargeCarnivores ma na celu poprawę współpracy transgranicznej i systemu zarządzania populacjami dużych drapieżników w Europie. Projekt zakłada między innymi stworzenie kompleksowej, wspólnej dla całej UE bazy wiedzy oraz mapy grup interesariuszy. Ponadto działania obejmują wspieranie tworzenia sieci współpracy, lokalnych i krajowych platform dialogu.

Projekt LIFE EuroLargeCarnivores nr LIFE16GIE/DE/000661 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Life.

lifeWWFEuroLargeCarnivores

Załączniki

LIFE16GIE/DE/000661

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 01/10/18/Ech

Numer referencyjny: 01/10/18/Ech

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie analizy dotyczącej surowców wrażliwych, które trafiają do Polski z innych krajów Unii Europejskiej i spoza niej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Warszawa, dnia 07.11.2018 r.

 

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wybirze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/10/2018 RJ)

Numer referencyjny:

Niniejszym informujemy o wynikach ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.. Informacja o wynikach oceny ofert oraz wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską za środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

logo

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/10/18/Ech z dn. 17.10.2018 r.

Numer referencyjny: 01/10/18/Ech

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy dotyczącej surowców wrażliwych, które trafiają do Polski z innych krajów Unii Europejskiej i spoza niej.
Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: echodkiewicz@wwf.pl w terminie do 31.10.2018 r.

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/10/18/ECh

The subject matter of procurement is  analysis of sensitive raw materials that are coming to Poland from other European Union countries and beyond.
The time limit for submission of bids: until 31 October 2018. For more information, please contact:
e-mail: echodkiewicz@wwf.pl.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/10/18/RJ z dnia 10 października 2018 r.

Numer referencyjny:

Organizacja pięciu lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 17 października 2018 r. o godz. 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

Zapytanie ofertowe nr 01/09/18-SJ z dn. 26.09.2018 r.

Numer referencyjny: 01/09/18-SJ

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu opracowania naukowego pt. "Wielkość areałów osobniczych jako składnik oceny zagęszczenia wilków w oparciu o genetyczną identyfikację osobników na stanowiskach monitoringowych  w różnych regionach Polski".

Ofertę należy złożyć w formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres:
sjakimiuk@wwf.pl w terminie do 4 października 2018 r. do godziny 12:00 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.
Warszawa, dnia 26.09.2018 r.

logo marelitt

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” odbyło się w dniu 10.09.2018 r. o godz. 13:00.

Oferty złożyli:

1 dot. Części 1

Kuter UST – 31
Jarosław Krasnowski
ul. Grunwaldzka 12/68
76-270 Ustka

143 910,00 PLN (brutto)

2 dot. Części 2

Gemini Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz

ul. Ks. A. Wyciślika 11
78-123 Siemyśl

150 000,00 PLN (brutto)

Zapytanie ofertowe nr 01/09/18/ECh z dn. 11.09.2018 r.

Numer referencyjny: 01/09/18/ECh

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie analizy efektów środowiskowych zastąpienia oleju palmowego w różnych produktach, poprzez inne oleje roślinne. Analiza dotyczyć powinna polskiej gospodarki.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście do siedziby Zamawiającego na adres:

Fundacja WWF Polska
ul. M. Gandhiego 3
02-645 Warszawa
Adres e-mail: echodkiewicz@wwf.pl

W terminie do 28 września 2018 r., do godz. 16

ZAPYTANIE OFERTOWE: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM

Nr referencyjny: 06/08/MK/ID/2018/MARELITT

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

 Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10.09.2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:

e-mail: mkalinowska@wwf.pl, smigdal@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.

Osoby do kontaktu:

Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)

Sylwia Migdał (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)

Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

logo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Warszawa, dnia 14.08.2018 r.

logo

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/07/18/ECh)

Numer referencyjny: ref: 01/07/18/ECh

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zapewnienie cateringu na potrzeby konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna”, która odbędzie się 19 września 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej.

Zapytanie ofertowe nr 01/07/18/ECh z dn. 23.07.2018 r.

Numer referencyjny: 01/07/18/ECh

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie cateringu na potrzeby konferencji „Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowa utopia czy droga konieczna”, która odbędzie się 19 września 2018 roku w Szkole Głównej Handlowej, Budynek C, Niepodległości 128, 02-554 Warszawa, Aula I.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres mailowy: echodkiewicz@wwf.pl w terminie do 10.08.2018 r., do godziny 10:00

 

Informacja z otwarcia ofert

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” (numer referencyjny 05/06/MK/ID/2018/MARELITT) odbyło się w dniu 16.07.2018 r. o godz. 13:00.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie każdej z części po 150 000,000 PLN brutto.

Oferty złożyli:

1. dot. Części 2

Kuter UST – 31
Jarosław Krasnowski, ul. Grunwaldzka 12/68, 76-270 Ustka
160 515,00 PLN (brutto)

2. dot. Części 1

Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish Neclowie z synami sp.j., ul. Skandynawska 102, 84-120 Władysławowo
150 000,00 PLN (brutto)

3. dot. Części 3

„Gemini” s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz, ul. Ks. A. Wyciślika 11, 78-123 Siemyśl
60 000,00 PLN (brutto)

4. dot. Części 4

Baltic Diving Solutions Sp. z o.o., ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia
145 000,00 PLN (brutto)

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ PYTANIA I ODPOWIEDZI

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 16 lipca 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Poniżej do pobrania spis pytań i odpowiedzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plsmigdal@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.

Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)
Sylwia Migdał (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia)
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM

Numer referencyjny: 05/06/MK/ID/2018/MARELITT

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 9 lipca 2018 r., do godz. 12.00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.

Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/07/17/RJ)

Numer referencyjny: ref: 01/07/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż i konserwacja 60 tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/05/18/RJ z dnia 18 maja 2018 r.

Numer referencyjny: REF: 01/05/18/RJ

Zaprojektowanie, wykonanie, transport, montaż i konserwacja 60 tablic informacyjnych na wybrzeżu Bałtyku (tzw. Błękitnych Tablic) wraz z wytypowaniem lokalizacji i zdobyciem wymaganych pozwoleń od zarządców terenu (Urzędy Gminy, Urzędy Morskie itp.) na posadowienie tablic w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 25 maja 2018 r. o godz. 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE 04/05/MK/ID/2018/MARELITT

Numer referencyjny: 04/05/MK/ID/2018/MARELITT

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie ofertowe na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D na rzecz WWF w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w załączniku.

Termin nadsyłania ofert upływa 1 czerwca o godz. 12:00

Marelitt logotyp

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty 05/04/18/MJR z dn. 16.04.2018 r.

Numer referencyjny: 05/04/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: Nr referencyjny: 05/04/18/MJR z dn. 16.04.18 r.

Numer referencyjny: 05/04/18/MJR

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami
dostarczonymi przez Zamawiającego) dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach
realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16,
w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
2014-2020.
Termin nadsyłania ofert upływa: 23 kwietnia 2018 r. do godziny 23:59

W dniu 20.04 poprawiono omyłkę w załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego. (zawierał on błędne odniesienie do punktu VIII Zapytania Ofertowego, podczas gdy chodziło o punkt VII Zapytania Ofertowego).

Poprawiony załącznik znajduje się poniżej.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym nr 01/03/2018DOP-PC (z dnia 22.03.2018)

Numer referencyjny: 01/03/2018DOP-PC

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

dostarczenie 40 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz na Ukrainie.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 01/01/18/MK/ID

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

„Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w niemieckiej strefie Morza Bałtyckiego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Warszawa, dnia 05.04.2018 r.

Marelitt

 

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 04/03/18/MJR (z dnia 23.03.2018)

Numer referencyjny: 04/03/18/MJR

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) – część A, lornetek- część B, zestawów głośnomówiących – część C dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE: 04/03/18/MJR z dn. 23.03.2018 r.

Numer referencyjny: 04/03/18/MJR

Przedmiot zamówienia

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa: 30 marca 2018 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zapytanie ofertowe z dnia 22.03.2018 r.

Numer referencyjny: 01/03/2018DOP-PC

UWAGA! W dniu 27.03.2018 r. uzpełniono treść zapytania ofertowego. Dokonano opis liczby pastuchów elektrycznych do dostarczenia w następujące miejsca:

-na Ukrainę*- 10 pastuchów (5 zabezpieczających przed wilkami, 5 zabezpieczających przed niedźwiedziami)
-w województwie Dolnośląskim - 2 pastuchy zabezpieczające przed wilkami
-w województwie Małopolskim- 11 pastuchów ( 3 zabezpieczających przed wilkami, 8 zabezpieczających przed niedźwiedziami)
-w województwie Podkarpackim -  17 pastuchów ( 3 zabezpieczających przed wilkami, 14 zabezpieczających przed niedźwiedziami)

*Docelowe miejsce dostarczenia 10 zestawów pastuchów elektrycznych na Ukrainie - Lwów

oraz  został dodany punkt "Zasady oceny oferty"

W związku z działaniami prowadzonymi przez Fundację WWF Polska poszukujemy wykonawcy, który dostarczy 40 kompletów pastuchów elektrycznych służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami wraz z transportem we wskazane miejsca, znajdujące się na terenie woj. małopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz na Ukrainie.

Oferty powinny zostać złożone na formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i  zawierać wycenę niżej opisanego zakresu usługi.

Oferty obejmujące kalkulację kosztów pełnego zakresu usług zaproszę nadsyłać do dnia 30 marca 2018 roku do godz. 12:00 mailowo na adres: pchmielewski@wwf.pl

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Piotr Chmielewski,  pchmielewski@wwf.pl
tel. kom. + 48 608 633 319 lub +48 22 849 84 69 wew. 132.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.18

Numer referencyjny: 03/03/18/M

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja szkolenia dla liderów Błękitnego Patrolu WWF (część A), organizacji pięciu lokalnych szkoleń ornitologicznych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF (część B), organizacji spotkania Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego (część C), w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

 

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 09.03.18

Numer referencyjny: 01/03/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na tłumaczeniu (z języka polskiego na język angielski), opracowaniu projektu  graficznego, składzie, druku i dystrybucji poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich, tzw. Błękitnego Poradnika, w ramach projektu pn. „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”  nr POIS.02.04.00-00-0021/16 w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z otrzymaniem kilku ofert o wartości znaczenie niższej, niż wynikająca z rozeznania cenowego wykonanego przed ogłoszeniem zapytania, Wykonawcy zostali poproszeni (w dniu 19.03.18) o złożenie wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wyjaśnienia wszystkich Wykonawców zostały zaakceptowane.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 09.03.18

Numer referencyjny: 02/03/18/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego) – część A, lornetek- część B, zestawów głośnomówiących – część C oraz zestawów fotopułapek wraz z osprzętem – część D dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn.14.03.2018

Numer referencyjny: 03/03/18/MJR

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia dla liderów Błękitnego Patrolu WWF, organizacja pięciu lokalnych szkoleń ornitologicznych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, organizacja spotkania Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego, w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 21 marca 2018 r. do godziny 23:59.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Logotyp Fundusze Europejskie

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.03.2018 r.

Numer referencyjny: 02/03/18/MJR

UWAGA! W dniu 12.03.2018 zmieniono treść zapytania ofertowego. Termin wykonania przedmiotu zamówienia został zmieniony z 30 marca 2018 na 6 kwietnia 2018.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących oraz zestawów fotopułapek wraz z osprzętem dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 19 marca 2018 r. do godziny 12:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 09.03.2018 r.

Numer referencyjny: 01/03/18/MJR

Uwaga! W dniu 12.03.2018r. została dokonana aktualizacja warunków udzielenia zamówienia. Dotyczy ona terminu realizacji I części zamówienia (z 30 marca 2018r. na 6 kwietnia 2018r.) i terminu przekazania Wykonawcy materiałów potrzebnych do zrealizowania zadania (z 14 marca 2018r. na 19 marca 2018r.)

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na: tłumaczeniu (z języka polskiego na język angielski), opracowaniu projektu graficznego,  składzie, druku i dystrybucji poradnika nt. ssaków, ptaków i siedlisk morskich, tzw. Błękitnego Poradnika w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 16.03.2018 r., do końca dnia (czyli do godziny 23:59)

W związku z pytaniami skierowanymi do Fundacji informujemy, że publikacja przygotowana w ramach tego zamówienia będzie posiadała numer ISBN.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

fundusz europejski

Zapytanie ofertowe z dn. 2.03.2018 r.

Numer referencyjny: 01/03/18/DOP

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia sóweczki w wyznaczonych lokalizacjach w Puszczy Białowieskiej na obszarze i zgodnie z przygotowaną metodologią, w tym wyszukanie dziupli zajętych przez sóweczkę oraz przygotowanie dokumentacji dla znalezionych dziupli w celu złożenia wniosku do RDOŚ o wyznaczenie stref ochronnych.

Termin nadsyłania ofert upływa  9.03.2018 r., o godzinie 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE: ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW W WARSZAWIE z dn. 26.02.2018 r.

Numer referencyjny: 03/02/MK/SM/2018/MARELITT

Międzynarodowe warsztaty są organizowane przez Fundację WWF w ramach projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowych warsztatów w Warszawie w dniach 19‑20 marca br., w tym usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zakwaterowania uczestników oraz świadczenie usługi cateringu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Termin nadsyłania ofert upływa 07.03.2018 roku o godz. 15:00

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 16 lutego 2018 r.

Numer referencyjny: 01/02/18/DOP

Wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia ptaków na obszarze Natura 2000 (PLC 200004).

W związku z wykonywaną inwentaryzacją ptaków zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 1 marca 2018 r. o godz. 16:00.

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia ptaków na obszarze Natura 2000 (PLC 200004)

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 01/01/18/PNa

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec elektrowni wodnej we Włocławku wraz z prezentacją w wersji angielskiej i polskiej.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 02/01/18/PNa

Informujemy o unieważnieniu postępowania ofertowego na Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec rozwoju elektrowni wodnych, z uwzględnieniem małych elektrowni wodnych, wraz z prezentacją PowerPoint w wersji angielskiej i polskiej.

ZAPYTANIE OFERTOWE: SONAR SSS 3D W RAMACH PROJEKTU MARELITT

Numer referencyjny: REF: 02/02/MK/ID/2018/MARELITT

W związku z realizacją projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postępowanie na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D na rzecz WWF w ramach projektu.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

Pełna treść ogłoszenia

Termin nadsyłania ofert upływa 21 LUTEGO 2018 r. GODZ. 12:00

Fundacja WWF Polska, działając na podstawie pkt XI.5 Zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów za pomocą sonaru SSS 3D informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

 

INFORMACJA O ZMIANIE SIWZ ORAZ TERMINU SKŁADANIA OFERT „ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO”

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu
odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 20 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

English version:

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:
"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE GERMAN ZONE OF THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation
Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 20 February 2018, at 12.00 hours
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 30.01.2018 r. SPRZEDAŻ I OBSŁUGA 2 OBROŻY TELEMETRYCZNYCH TYPU GPS/GSM DO ŚLEDZENIA RYSI

Numer referencyjny: 01/01/18/SJ

Fundacja WWF Polska zaprasza potencjalnych wykonawców do złożenia oferty na sprzedaż i obsługę 2 obroży telemetrycznych typu GPS/GSM do śledzenia rysi.

PYTANIA I ODPOWIEDZI - ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – "Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”. Priorytet 2: "Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme”.

Poniżej do pobrania dokumenty w wersji polskiej i angielskiej.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 01/12/17/APJ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu na opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI) nr 01/12/17/APJ.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE GERMAN ZONE OF THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 February 2018, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

 

WERSJA POLSKA

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 01/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec elektrowni wodnej we Włocławku wraz z prezentacją w wersji angielskiej i polskiej.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 02/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec rozwoju elektrowni wodnych, z uwzględnieniem małych elektrowni wodnych, wraz z prezentacją PowerPoint w wersji angielskiej i polskiej.

 

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/12/17/APJ ZMIANA

Numer referencyjny: 01/12/17/APJ

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) dla Śląska (województwa śląskiego), zakładając nieuniknioną konieczność odejścia od górnictwa i energetyki węglowej na rzecz innych aktywności gospodarczych i sposobów wytwarzania energii w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Termin nadsyłania ofert upływa 12 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (numer ref: 01/11/17/ECh)

Numer referencyjny: 01/11/17/ECh

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu na temat importowanych produktów spożywczych, kupowanych masowo przez Polaków, mających największy wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na różnorodność biologiczną na świecie.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia: 14.11.2017: Przygotowanie zakresu merytorycznego

Numer referencyjny: 01/11/17/Ech

Zamawiający: Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i opracowanie raportu na temat importowanych produktów spożywczych, kupowanych masowo przez Polaków, mających największy wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na różnorodność biologiczną na świecie.                                                             


Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest Ewa Chodkiewicz, Tel.: +48 22 849 84 69 wew. 116; mail: echodkiewicz@wwf.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2017: Organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu

Numer referencyjny: REF: 08/10/17/MK/ID


Międzynarodowa konferencja jest organizowana przez Fundację WWF w ramach projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu w dniach 17-19 października br., w tym usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zakwaterowania uczestników oraz świadczenie usługi cateringu.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia


Termin nadsyłania ofert upływa 10.10.2016 roku o godz. 14:00

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wybranych elementów 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.09.2017

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych elementów: 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.09.2017 - zmienione

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 19.09.2017 potencjalny Wykonawca wystąpił z pytaniem o możliwość wykreślenia zapisu (w rozdziale VIII  Zapytania ofertowego - „Warunki udziału w postępowaniu”), mówiącego o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczycącej tematyki ochrony mórz i rzek, gdyż jego zdaniem narusza on zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji.

Zamawiający przychylił się do sugestii wykonawcy. Usunięto zapis mówiący o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczącej tematyki ochrony mórz i rzek. Zapis ten zastąpiono nowym, mówiącym o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii zbliżonych co do zakresu rzeczowego do przedmiotu niniejszego zapytania.

W dniu 21.09.17 zgłoszono kolejne pytania do postępowania. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego znajdują się w załączniku "Pytania i odpowiedzi do postępowania"

 

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 03/08/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 3

GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyno

z ceną brutto 200.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 3 nie złożono innych ofert.

- dla Części 5  

Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

z ceną brutto 80.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

Część 3
GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyn

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 45,00
Suma przyznanych punktów - 85,00

Część 5
Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

Przyznane pkt w kryterium ceny - 35,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 60,00
Suma przyznanych punktów - 95,00

Część 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 10
84-230 Rumia

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 30,00
Suma przyznanych punktów - 70,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie w Części 4 z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty dla części 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ANULOWANO: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer referencyjny: 02/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi audyt projektu LIFE_WZROST_PL LIFE14/GIC/PL/000008.

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2017 r. o godzinie 16:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID odbyło się w dniu 22.08.2017 r. o godz. 13:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Część 3: 220 000 PLN brutto,

Część 4: 25 000 euro brutto,

Część 5: 100 000 PLN brutto.

 

Oferty złożyli:

1. dot. Części 3
„GEMINI” s.c. Rybołówstwo A. Mundiuk, W. Wójtowicz, ul. Lipowa 8, 78-122 Charzyno
200 000 PLN

2. dot. Części 5
Firma usługowa „DALBA”, Czesław Krewski, Prace Podwodne, 78-100 Kołobrzeg, ul. Chopina 15/2
80 000 PLN

3. dot. Części 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia
70 000 PLN

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 01/08/17/MK/ID

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 22 August 2017, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

ToR- ENG.doc

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY OFERT O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ref: 01/07/17/RJ)

Numer referencyjny: 01/07/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 02/06/17/MK/ID

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 1

Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish

Neclowie z synami spółka jawna

Ul. Skandynawska 102

84-120 Władysławowo

z ceną  brutto 199.998,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 1 nie złożono innych ofert.

 

- dla Części 2   

Kuter UST-31 Jarosław Krasnowski

Ul. Grunwaldzka 12/68

76-270 Ustka

z ceną  brutto 215.250,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 2 nie złożono innych ofert.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

 

 

Załączniki

wyniki przetargu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/RJ z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/08/17/RJ

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w
postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 14 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

 ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/2017/LIFE

Numer referencyjny: 01/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy badań ewaluacyjnych materiałów kampanii (badanie eksperymentalne on-line krótkich treści filmowych).

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/AŁ z dn. 1.08.2017 r.

Numer referencyjny: 01/08/17/AŁ

Warszawa, dn. 09.08.2017 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy REF: 01/08/2017AŁ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na koordynację logistyczne, przygotowanie techniczne i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, zgodnego z warunkami naboru wniosków dla programu "LIFE Environmental Governance & Information" oraz zasadami dofinansowania i wyboru przedsięwzięć, oraz wsparcie przy weryfikacji wniosku partnerskiego.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna ważna oferta, która spełniała warunki składania ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW EKSPERCKICH (REF: 02/07/16/MK/ID)

Numer referencyjny: REF: 02/07/16/MK/ID

W związku z planowaną realizacją Projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postepowanie na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej (na 8 godzin zegarowych / 2 dni) wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz cateringiem (w tym lunch / 2 dni oraz 4 przerwy kawowe) oraz usługi zakwaterowania (dwie doby) dla 11 ekspertów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

Termin nadsyłania ofert upływa 22.07.2016 roku

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA" 

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 10 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

SIWZ_ENG.doc

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

 

INFORMATION ABOUT AMENDMENTS TO THE TERMS OF REFERENCE AND TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF TENDERS

Numer referencyjny:

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 17 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract)
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ZAPYTANIE O CENĘ PRZED POSTĘPOWANIEM

Numer referencyjny:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wyceny realizacji Zamówienia, opisanego szczegółowo w Załączniku nr 1_OPZ_Instrukcje.

Przesłana wycena ma przedstawiać kwotę netto i brutto za realizację całego Zamówienia.

Po otrzymaniu i porównaniu wycen, ogłoszone zostanie właściwe postępowanie, mające na celu wyłonienie Wykonawcy Zamówienia.

 

Przedmiot zamówienia:

Przygotowaniu merytorycznym i graficznym dwóch opracowań pn.:

A. „Instrukcji minimalizowania hałasu podwodnego jako istotnego zagrożenia dla morświna” oraz 

B. „Procedura postępowania z przyłowionymi i znajdowanymi na brzegu żywymi i martwymi ssakami i ptakami morskimi”, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Wyceny proszę przesyłać na adres: mradziewicz@wwf.pl

Termin nadsyłania wycen upływa w dniu: 25.07.2019 r.


Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Usunięto obraz.

 

INFORMATION FROM OPENING THE TENDERS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
Opening the tenders in the proceedings held in the open tender for:
“Rendering services in the scope of searching for, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” 
was held on 17.07.2017, at 1:00 p.m. (13:00 hrs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
odbyło się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 13:00.

INFORMATION ON CANCELLING THE PROCEEDINGS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Part 3, 4 and 5


Warsaw, on 27.07.2017

Re.: proceedings under open tender for „Rendering services of searching, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” Case file reference (reference number): 02/06/17/MK/ID.
 
Please be advised that the Contracting party cancelled the above-mentioned proceedings in the Parts 3, 4 and 5 due to the following reasons:


- Part 3 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of the act dated 29 January 2004 Public procurement law (Journal of Laws of 2015, item 2164 as amended), hereinafter referred to as “Ppl”, due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 4 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of Ppl due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 5 – pursuant to the article 93 item 1 point 4) of Ppl, due to the fact that the tender with the lowest price exceeds the amount which the Contracting party intends to assign for financing the contract in the given part.  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Część 3, 4 i 5

Warszawa, dnia 27.07.2017 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID.
 
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnił wskazane powyżej postępowanie w Części 3, 4 i 5 z następujących powodów:


- Część 3 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 4 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/DOP z dn. 21.07.2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/07/17/DOP

Wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia mchów i porostów na obszarze Natura 2000 (PLC 200004).


W związku z wykonywaną inwentaryzacją rozmieszczenia gatunków mchów oraz porostów zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/RJ z dnia 27 lipca 2017 r.

Numer referencyjny:

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 07 sierpnia 2017 r. o godz. 8:00.
 
Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.