Procedury

 

Zapytania ofertowe i przetargi

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/01/18/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE GERMAN ZONE OF THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 February 2018, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

 

WERSJA POLSKA

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W NIEMIECKIEJ STREFIE MORZA BAŁTYCKIEGO

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lutego 2018 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 01/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec elektrowni wodnej we Włocławku wraz z prezentacją w wersji angielskiej i polskiej.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018

Numer referencyjny: 02/01/18/PNa

Przedmiotem postępowania ofertowego jest Opracowanie eksperckie dotyczące rozwiązań alternatywnych wobec rozwoju elektrowni wodnych, z uwzględnieniem małych elektrowni wodnych, wraz z prezentacją PowerPoint w wersji angielskiej i polskiej.

 

Termin nadsyłania ofert upływa 26 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/12/17/APJ ZMIANA

Numer referencyjny: 01/12/17/APJ

Przedmiotem postępowania ofertowego jest opracowanie Planu Sprawiedliwej Transformacji (PST) dla Śląska (województwa śląskiego), zakładając nieuniknioną konieczność odejścia od górnictwa i energetyki węglowej na rzecz innych aktywności gospodarczych i sposobów wytwarzania energii w ramach projektu pn. „Sprawiedliwa Transformacja Europa Wschodnia i Południowa” finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Środowiska w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Ochrony Klimatu (EUKI).

Termin nadsyłania ofert upływa 12 stycznia 2018 r. o godzinie 10:00

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (numer ref: 01/11/17/ECh)

Numer referencyjny: 01/11/17/ECh

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na przeprowadzeniu badania i opracowaniu raportu na temat importowanych produktów spożywczych, kupowanych masowo przez Polaków, mających największy wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na różnorodność biologiczną na świecie.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia: 14.11.2017: Przygotowanie zakresu merytorycznego

Numer referencyjny: 01/11/17/Ech

Zamawiający: Fundacja WWF Polska, ul. M. Gandhiego 3, 02-645 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania i opracowanie raportu na temat importowanych produktów spożywczych, kupowanych masowo przez Polaków, mających największy wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na różnorodność biologiczną na świecie.                                                             


Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie niniejszego zapytania ofertowego jest Ewa Chodkiewicz, Tel.: +48 22 849 84 69 wew. 116; mail: echodkiewicz@wwf.pl

Zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2017: Organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu

Numer referencyjny: REF: 08/10/17/MK/ID


Międzynarodowa konferencja jest organizowana przez Fundację WWF w ramach projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej konferencji w Kołobrzegu w dniach 17-19 października br., w tym usługa wynajmu sali konferencyjnej wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym, zakwaterowania uczestników oraz świadczenie usługi cateringu.
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:
Pełna treść ogłoszenia


Termin nadsyłania ofert upływa 10.10.2016 roku o godz. 14:00

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 02/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie wybranych elementów 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ześrodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty (ref: 01/09/17/MJR)

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk”nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.09.2017

Numer referencyjny: REF: 02/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: Organizacji, przygotowaniu i przeprowadzeniu wybranych elementów: 2 szkoleń lokalnych Błękitnego Patrolu WWF oraz spotkania „Forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego” w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.09.2017 - zmienione

Numer referencyjny: REF: 01/09/17/MJR

Przedmiotem zamówienia jest Usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji ogólnopolskiej kampanii medialnej dotyczącej realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Termin nadsyłania ofert upływa 26 września 2017 r. do godziny 23:59

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 19.09.2017 potencjalny Wykonawca wystąpił z pytaniem o możliwość wykreślenia zapisu (w rozdziale VIII  Zapytania ofertowego - „Warunki udziału w postępowaniu”), mówiącego o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczycącej tematyki ochrony mórz i rzek, gdyż jego zdaniem narusza on zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji.

Zamawiający przychylił się do sugestii wykonawcy. Usunięto zapis mówiący o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii dotyczącej tematyki ochrony mórz i rzek. Zapis ten zastąpiono nowym, mówiącym o konieczności posiadania przez Wykonawców doświadczenia w realizacji kampanii zbliżonych co do zakresu rzeczowego do przedmiotu niniejszego zapytania.

W dniu 21.09.17 zgłoszono kolejne pytania do postępowania. Pytania i odpowiedzi Zamawiającego znajdują się w załączniku "Pytania i odpowiedzi do postępowania"

 

Informacja o wynikach oceny ofert o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer referencyjny: 03/08/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 3

GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyno

z ceną brutto 200.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 3 nie złożono innych ofert.

- dla Części 5  

Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

z ceną brutto 80.000,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

Część 3
GEMINI s.c. Rybołówstwo
A. Mudiuk, W. Wójtowicz
Ul. Lipowa 8
78-122 Charzyn

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 45,00
Suma przyznanych punktów - 85,00

Część 5
Firma Usługowa DALBA
Czesław Krewski
Ul. Chopina 15/2
78-100 Kołobrzeg

Przyznane pkt w kryterium ceny - 35,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 60,00
Suma przyznanych punktów - 95,00

Część 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.
Ul. Toruńska 10
84-230 Rumia

Przyznane pkt w kryterium ceny - 40,00
Przyznane pkt w kryterium doświadczenie personelu Wykonawcy - 30,00
Suma przyznanych punktów - 70,00

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia przedmiotowe postępowanie w Części 4 z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty dla części 4.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

ANULOWANO: ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 24 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 03/08/17/RJ

Dostawa sprzętu i materiałów technicznych niezbędnych do prowadzenia działań terenowych oraz usługa wykonania tablic informacyjno-ostrzegawczych w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 04 września 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Numer referencyjny: 02/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska z siedzibą przy ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa, poszukuje wykonawcy, który przeprowadzi audyt projektu LIFE_WZROST_PL LIFE14/GIC/PL/000008.

Termin nadsyłania ofert upływa 5 września 2017 r. o godzinie 16:00.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164  z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 01/08/17/MK/ID odbyło się w dniu 22.08.2017 r. o godz. 13:00.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

Część 3: 220 000 PLN brutto,

Część 4: 25 000 euro brutto,

Część 5: 100 000 PLN brutto.

 

Oferty złożyli:

1. dot. Części 3
„GEMINI” s.c. Rybołówstwo A. Mundiuk, W. Wójtowicz, ul. Lipowa 8, 78-122 Charzyno
200 000 PLN

2. dot. Części 5
Firma usługowa „DALBA”, Czesław Krewski, Prace Podwodne, 78-100 Kołobrzeg, ul. Chopina 15/2
80 000 PLN

3. dot. Części 5
Baltic Diving Solutions Sp. z o.o. ul. Toruńska 10, 84-230 Rumia
70 000 PLN

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

Numer referencyjny: 01/08/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 01/08/17/MK/ID

The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.

The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 22 August 2017, at 12.00 hours

For more information, please contact:
e-mail:
mkalinowska@wwf.pl, idobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).

Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

ToR- ENG.doc

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY OFERT O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (ref: 01/07/17/RJ)

Numer referencyjny: 01/07/17/RJ

Niniejszym informuję o wyniku oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty znajduje się w załączniku.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 02/06/17/MK/ID

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2017 r.  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID. 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), uprzejmie informuje, że we wskazanym powyżej postępowaniu za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

- dla Części 1

Zakład Połowowo-Usługowo-Handlowy Necfish

Neclowie z synami spółka jawna

Ul. Skandynawska 102

84-120 Władysławowo

z ceną  brutto 199.998,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 1 nie złożono innych ofert.

 

- dla Części 2   

Kuter UST-31 Jarosław Krasnowski

Ul. Grunwaldzka 12/68

76-270 Ustka

z ceną  brutto 215.250,00 zł,

Wybrany Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Wykonawca ten nie podlega wykluczeniu i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Dla Części 2 nie złożono innych ofert.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z informacją o punktach przyznanych w poszczególnych kryteriach i informacją sumaryczną o przyznanych punktach.

 

 

Załączniki

wyniki przetargu.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/RJ z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/08/17/RJ

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00- 0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w
postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 14 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00.

Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko.

 ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/2017/LIFE

Numer referencyjny: 01/08/2017/LIFE

W związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie Zrównoważonego Rozwoju na podstawie Odpowiedzialnej Społecznie Transformacji (WZROST)”, Fundacja WWF Polska poszukuje wykonawcy badań ewaluacyjnych materiałów kampanii (badanie eksperymentalne on-line krótkich treści filmowych).

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/08/17/AŁ z dn. 1.08.2017 r.

Numer referencyjny: 01/08/17/AŁ

Warszawa, dn. 09.08.2017 r.

Informacja o wynikach oceny ofert oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy REF: 01/08/2017AŁ

Niniejszym informujemy o wyniku oceny ofert złożonych w trybie zapytania ofertowego na koordynację logistyczne, przygotowanie techniczne i złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie, zgodnego z warunkami naboru wniosków dla programu "LIFE Environmental Governance & Information" oraz zasadami dofinansowania i wyboru przedsięwzięć, oraz wsparcie przy weryfikacji wniosku partnerskiego.

W terminie składania ofert wpłynęła jedna ważna oferta, która spełniała warunki składania ofert. 

ZAPYTANIE OFERTOWE: ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWYCH WARSZTATÓW EKSPERCKICH (REF: 02/07/16/MK/ID)

Numer referencyjny: REF: 02/07/16/MK/ID

W związku z planowaną realizacją Projektu pn. MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego; Priorytet 2: Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi, współfinansowanego przez INTERREG Baltic Sea Region Programme, Fundacja WWF Polska ogłasza postepowanie na świadczenie usługi wynajmu sali konferencyjnej (na 8 godzin zegarowych / 2 dni) wraz z niezbędnym wyposażeniem technicznym oraz cateringiem (w tym lunch / 2 dni oraz 4 przerwy kawowe) oraz usługi zakwaterowania (dwie doby) dla 11 ekspertów.

Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia:

Termin nadsyłania ofert upływa 22.07.2016 roku

FOUNDATION WWF POLAND ANNOUNCES THE PROCEDURE FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA" 

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The detailed scope of the contract is available in the full content of the announcement.
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 10 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

SIWZ_ENG.doc

FUNDACJA WWF POLSKA OGŁASZA PRZETARG NA:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Szczegółowy zakres zamówienia dostępny jest w pełnej treści ogłoszenia.
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 10 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

INFORMATION ABOUT CHANGE OF THE TERM OF TENDERING FOR:

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 12 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract).
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

Załączniki

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT:

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

 

INFORMATION ABOUT AMENDMENTS TO THE TERMS OF REFERENCE AND TIME LIMIT FOR SUBMISSION OF TENDERS

Numer referencyjny:

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
The place for the submission of bids, the Registered Office of the WWF Foundation Poland, ul. M.Gandhiego 3, 02-645 Warsaw, Poland, the Secretariat
The time limit for submission of bids: until 17 July 2017, at 12.00 hours
 
For more information, please contact:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Contact persons:
Marta Kalinowska (substantive matters concerning the project and contract)
Izabela Dobrowolska (administrative and financial affairs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny:

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Składanie ofert w przetargu wyznaczono do dnia 17 lipca 2017 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Fundacji WWF Polska, ul. Mahatmy Gandhiego 3, 02-645 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać adresem:
e-mail: mkalinowska@wwf.plidobrowolska@wwf.pl.
Osoby do kontaktu:
Marta Kalinowska (sprawy merytoryczne dotyczące projektu i zamówienia).
Izabela Dobrowolska (sprawy finansowo-administracyjne)

INFORMATION FROM OPENING THE TENDERS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

"RENDERING SERVICES IN THE SCOPE OF SEARCHING FOR, RECOVERING AND DOCUMENTING LOST FISHING NETS IN THE BALTIC SEA"

Contract co-financed by INTERREG Baltic Sea Region Programme within the framework of: Marelitt Baltic project – reducing the impact of marine litter in the form of derelict fishing gear on the Baltic Sea environment
Reference number: 02/06/17/MK/ID
 
Opening the tenders in the proceedings held in the open tender for:
“Rendering services in the scope of searching for, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” 
was held on 17.07.2017, at 1:00 p.m. (13:00 hrs)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

„ŚWIADCZENIE USŁUG POSZUKIWANIA, WYŁAWIANIA I DOKUMENTOWANIA ZAGUBIONYCH SIECI RYBACKICH W MORZU BAŁTYCKIM”

w zakresie realizacji projektu MARELITT Baltic – Ograniczanie wpływu odpadów morskich w formie zagubionych sieci rybackich na stan środowiska Morza Bałtyckiego”
Nr referencyjny: 02/06/17/MK/ID
 
Otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim”
odbyło się w dniu 17.07.2017 r. o godz. 13:00.

INFORMATION ON CANCELLING THE PROCEEDINGS

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Part 3, 4 and 5


Warsaw, on 27.07.2017

Re.: proceedings under open tender for „Rendering services of searching, recovering and documenting lost fishing nets in the Baltic Sea” Case file reference (reference number): 02/06/17/MK/ID.
 
Please be advised that the Contracting party cancelled the above-mentioned proceedings in the Parts 3, 4 and 5 due to the following reasons:


- Part 3 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of the act dated 29 January 2004 Public procurement law (Journal of Laws of 2015, item 2164 as amended), hereinafter referred to as “Ppl”, due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 4 – pursuant to the article 93 item 1 point 1) of Ppl due to the fact that for that Part not any tender was submitted that was not subject to rejection;
- Part 5 – pursuant to the article 93 item 1 point 4) of Ppl, due to the fact that the tender with the lowest price exceeds the amount which the Contracting party intends to assign for financing the contract in the given part.  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Numer referencyjny: 02/06/17/MK/ID

Część 3, 4 i 5

Warszawa, dnia 27.07.2017 r. 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług poszukiwania, wyławiania i dokumentowania zagubionych sieci rybackich w Morzu Bałtyckim” Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): 02/06/17/MK/ID.
 
Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający unieważnił wskazane powyżej postępowanie w Części 3, 4 i 5 z następujących powodów:


- Część 3 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 4 - na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, z uwagi na fakt, iż w danej Części nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
- Część 5 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) Pzp, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/DOP z dn. 21.07.2017 r.

Numer referencyjny: REF: 01/07/17/DOP

Wykonanie inwentaryzacji oraz sporządzenie raportu z liczenia mchów i porostów na obszarze Natura 2000 (PLC 200004).


W związku z wykonywaną inwentaryzacją rozmieszczenia gatunków mchów oraz porostów zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 11 sierpnia 2017 r. o godz. 16:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE: REF: 01/07/17/RJ z dnia 27 lipca 2017 r.

Numer referencyjny:

Dostawa odzieży ochronnej, sprzętu i wyrobów medyczno-weterynaryjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z realizacją projektu pn. Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk, nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączonych dokumentach.

Termin nadsyłania ofert upływa 07 sierpnia 2017 r. o godz. 8:00.
 
Projekt „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.