Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/05/23

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. Usługa dostarczenia do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do 6 lokalizacji sprzętu niezbędnego do prowadzenia przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, interwencji do zwierząt objętych projektem „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl do dnia 22 maja 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/05/23 z dn. 12 maja 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl oraz azarska@wwf.pl 
 

Zapytanie ofertowe – nr WYD/2023/05/12 z dnia 08.05.2023

Numer referencyjny: WYD/2023/05/12

Fundacja WWF Polska zaprasza do złożenia ofert na: 

Opracowanie, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii na rzecz certyfikowanego oleju palmowego, realizowanej w ramach działań PKZOP (Polskiej Koalicji ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia.

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego są: 
1.    Magdalena Rusiłowicz Tel.: +48 505 982 393, adres e-mail: ;
2.    Żaneta Kowalska vel Kowalczyk Tel.: +48 691 601 135, adres e-mail: ;

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: ; ;

Oferty prosimy składać do dnia 29.05.2023 r. do godziny 23:59.
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu 2/AG/03/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Numer referencyjny: 2/AG/03/2023

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 2/AG/03/2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r

dotyczącym organizacji oraz koordynacji wizyty studyjnej w Holandii, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

została wybrana oferta:

Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 34, 19-300 Ełk, NIP: 6751482416

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 2AG032023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR WYD/2023/04/149 z dnia 28.04.2023 r.

Numer referencyjny: WYD/2023/04/149

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na obsługę kompletu zasobów digitalowych Fundacji WWF Polska w zakresie utrzymania i rozwoju, upgrade serwisu wwf.pl do Drupala w wersji 10 oraz zakodowanie i wdrożenie nowego serwisu fundraisingowego.

Szczegóły dotyczące zamówienia znajdują się z załącznikach.
Oferty można składać wyłącznie na załączonym wzorze (załącznik nr 2)
Pytania do zapytania należy przesyłać na adres: ,
Oferty proszę przesyłać na adres:

Termin nadsyłania ofert upływa: 15.05.2023 r. o godzinie 23:59

 

Zapytanie o ofertę cenową z dn. 24.04.2023 r.

Numer referencyjny:

W ramach projektu „Partnering for Sustainable Forestry in Harmony with Nature” WWF Polska zaprasza o złożenie ofert na: 
Identyfikacja lasów szczególnie ważnych dla zachowania bioróżnorodności leśnej w obrębie RDLP Białystok oraz wykorzystanie danych do ochrony siedlisk stwierdzonych gatunków. 


Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.


Prosimy o odpowiedź w terminie do końca dnia 8.05.2023 r. na adres opoleszczuk@wwf.pl  i/lub  mchrzanowska@wwf.pl