Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RR/09/2023 z dn. 8.09.2023 r.

Numer referencyjny: 1/RR/09/2023

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę kontenerów niedźwiedzioopornych i ogrodzeń elektrycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia podpisania Umowy do 29 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A i 1B do zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie II, na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 15.09.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “ Oferta na kontenery niedźwiedziooporne i/lub ogrodzenia elektryczne”.

Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego są:
•    Marta Chrzanowska, e-mail: , tel. +48 609 209 968,
•    Rafał Rzepkowski, e-mail: , tel. +48 785 881 666.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu nr 1/AB/08/23 z dn. 23.08.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/08/23

Zamawiający informuje, że:

w postępowaniu o numerze referencyjnym 1/AB/08/23 z dn. 23.08.2023 r.

dotyczącym organizacji szkolenia i zapewnienia wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

została wybrana oferta:

W zakresie Części 1
Hotel Bartan Bożenna Gast, ul. Turystyczna 9A, 80-680 Gdańsk,
NIP 5830134548

W zakresie Części 2
Usługi Turystyczne Katalonia Agnieszka Canals-Wąsik, ul. Bursztynowa 10, 82-103 Mikoszewo, NIP 5781953558

Szczegóły znajdują się w dokumencie: Zawiadomienie o wyborze 1AB0823

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dn. 31.08.2023 r.

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert cenowych na zorganizowanie kreatywnej wystawy plenerowej, która będzie eksponować projekty instalacji OOH w związku z realizowaniem kampanii edukacyjnej WWF: Bez lasów będziemy w lesie!

Termin: wykonanie zadania do 30 października 2023 r.
Miejsce: teren Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Lasów Miejskich - Warszawa.
Organizatorzy: Fundacja WWF Polska

Wszelkich dodatkowych informacji dot. niniejszego ogłoszenia udziela w zakresie merytorycznym: Olga Poleszczuk-Tusińska, Tel.: +48 885 805 132 adres e-mail: lub/oraz Marta Chrzanowska  Tel.: +48 609 209 968, adres e-mail: .

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: , oraz w terminie do 07.09.2023 r. do godz. 16:00.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyny.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 02/AB/08/23 z dn. 28 sierpnia 2023 r.

Numer referencyjny: 02/AB/08/23

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 02/AB/08/2023 z dn. 28.08.2023 r.

Zamawiający dokonuje w dniu 29.08.2023 zmian w Zapytaniu ofertowym 02/AB/08/23 z
dn. 28.08.2023 r. (plik: komunikat o zmianie 02_AB_08_23) oraz publikuje niniejszym w tekst jednolity
Zapytania ofertowego nr 02/AB/08/23 z dn. 28.08.2023 r.  

(plik: ZAPYT_OFERT_Org_szkol_odc_POPRAWIONE)

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i/lub zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na 4 części:

  • Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Świnoujście - Kołobrzeg (z wyłączeniem Kołobrzegu), w dniu 23 września 2023 r.
  • Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Kołobrzeg - granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego 23 września 2023 r.
  • Część 3 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy oraz z obszaru: granica województw zachodniopomorskiego i pomorskiego  - Białogóra 153kmb, w dniu 23 września 2023 r.
  • Część 4 – Zapewnienie przerwy kawowej oraz ciepłego posiłku (obiadu) dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Białogóra 153kmb – Rzucewo (Kapliczka), w dniu 30 września 2023 r.

Potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 5 września 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 02/AB/08/23 z dn. 28 sierpnia 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

Numer referencyjny: 01/AB/08/23


Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
.
Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkolenia i zapewnienie wyżywienia podczas lokalnych szkoleń dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF

Zapytanie jest podzielone na 2 części:

  • Część 1 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Rzucewo (Kapliczka) – Gdańsk-Świbno, w dniu 16 września 2023 r.
  • Część 2 – Organizacja szkolenia dla lokalnej grupy wolontariuszy z obszaru: Mikoszewo – Piaski, w dniu 16 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia.

Ofertę (wypełnione i podpisane załączniki 2, 3, 4 i 5) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: do dnia 31 sierpnia 2023 r.

W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 01/AB/08/23 z dn. 23 sierpnia 2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę mailową.

Pytania do postępowania należy przesyłać na adres