Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 2/RR/07/2023 z dn. 19.07.2023 r.

Numer referencyjny: 2/RR/07/202

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia z dn. 19.07.2023 r.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 4.08.2023 r., do godz. 12:00.
W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na fotopułapki”

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup i dostawę 70 fotopułapek wraz z akcesoriami.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi w terminie od dnia podpisania Umowy do 1 września 2023 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i ofert częściowych.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie III komisyjnym na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 28.07.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “ Oferta na fotopułapki”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Rafał Rzepkowski Tel.: +48 785 881 666, adres e-mail:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/RR/07/2023 z dn. 19.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/RR/07/202

UWAGA: Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia z dn. 19.07.2023 r.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 4.08.2023 r., do godz. 12:00.
W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na monitoring”

Poprzednia treść zapytania

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wybór eksperta (ekspertów) na potrzeby przeprowadzenia badań terenowych - monitoringu stanu liczebności rysia euroazjatyckiego (Lynx lynx) na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego otuliny z wykorzystaniem fotopułapek dostarczonych przez Zamawiającego z zastosowaniem opisanej metodyki monitoringowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego pod nazwą OPZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tzn:

  • na monitoring oportunistyczny w okresie wrzesień 2023 r. – październik 2024 r. (termin realizacji monitoringu może ulec zmianie w zakresie do 2 miesięcy)
  • na monitoring deterministyczny w okresie październik 2024 – styczeń 2025
  • na monitoring oportunistyczny i deterministyczny.

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, na podstawie Kodeksu cywilnego oraz w trybie III komisyjnym na podstawie obowiązującej w Fundacji WWF Polska Polityki zakupowej, na potrzeby projektu pn. „Wspieranie współistnienia i ochrony dużych drapieżników w Karpatach” / "Supporting the coexistence and conservation of Carpathian Large Carnivores" (numer identyfikacyjny projektu CE0100170, akronim LECA), współfinansowanego przez Unię Europejską z programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA 2021-2027.

Ofertę należy przesłać w formie pisemnej, drogą elektroniczną na adres: oraz w terminie do 28.07.2023 r., do godz. 12:00. W temacie wiadomości należy wpisać “Oferta na monitoring rysia”.

Osobą wyznaczoną do kontaktów z Dostawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Rafał Rzepkowski Tel.: +48 785 881 666, adres e-mail:

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AB/07/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AB/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje druk w nakładzie 10 000 szt. oraz dystrybucję do 6 lokalizacji pomocy edukacyjnych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF,  w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 - OPZ”

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres abotur@wwf.pl do poniedziałku 24 lipca do g. 15.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

Załączniki

Zał. 1 - OPZ.doc

ZAPYTANIE OFERTOWE NR REF: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/202

Fundacja WWF Polska serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu w ramach organizacji V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy, w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)

przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia. Warto zapoznać się też z projektem umowy.

Ofertę (skan wypełnionych i podpisanych załączników 2, 3, 4 i 5 - do pobrania poniżej w jednym pliku) należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: aginalski@wwf.pl najpóźniej do środy 26 lipca 2023r. do godziny 16:00. W tytule maila należy wpisać numer referencyjny zapytania: 1/AG/07/2023 z dn. 18.07.2023 r.

O terminie wpłynięcia oferty decyduje data doręczenia na pocztę e-mail.
Ewentualne pytania do postępowania należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.
 

ROZPOZNANIE CENOWE nr 1/AG/07/2023 z dnia 10 lipca 2023 r.

Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

ROZPOZNANIE CENOWE z dnia 10 lipca 2023 r.
Numer referencyjny: 1/AG/07/2023

Fundacja WWF Polska planuje organizację V spotkania z rybakami dotyczącego minimalizowania obserwowanego konfliktu na linii foki-rybacy w ramach projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk - kontynuacja” nr POIS.02.04.00-00-0042/18, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 

Spotkanie ma się odbyć w czwartek 31 sierpnia we Władysławowie w woj. pomorskim i w ramach jego organizacji planowane jest zlecenie trzech usług:
Część 1 – Zapewnienie poczęstunku w formie przerwy kawowej w trybie ciągłym na spotkaniu
Część 2 – Zapewnienie obiadu na spotkaniu
Część 3 – Zapewnienie profesjonalnej usługi moderowania spotkania (z elementami mediacji)
przy czym potencjalni Wykonawcy mogą przekazywać swoje oferty dla jednej wybranej, lub kilku części zamówienia.

Szczegółowy opis zakresu zadań i obowiązków potencjalnego Wykonawcy znajduje się w załączonym pliku pt. „Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia”.

Prosimy o przesłanie informacji dotyczącej szacunkowej wyceny realizacji usługi ze wskazaniem całkowitej ceny brutto dla części 3, a dla części 1 i 2: cen brutto dla minimalnej (10) i maksymalnej (13) liczby uczestników określonej w dokumencie.

Szacunkowe wyceny należy przesyłać na adres aginalski@wwf.pl do piątku 14 lipca do g. 12.00.
W przypadku dodatkowych pytań, proszę je kierować pod powyższy adres e-mail.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsze rozpoznanie nie stanowi zobowiązania Fundacji WWF Polska do zawarcia umowy.