Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi, minimalizację interakcji ssaków i ptaków morskich z rybołówstwem (szczególnie ważne dla krytycznie zagrożonej w Bałtyku populacji morświna), gromadzenie danych naukowych nt. ssaków morskich, monitoring gatunków, ich siedlisk i istniejących zagrożeń (dane zbierane w bazie), a także monitoring tras migracyjnych fok. w wyniku zastosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpiło obniżenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieci rybackie. Kontynuowana jest działalność patrolu terenowego obejmującego całe polskie wybrzeże. 200 wolontariuszy działa na rzecz ochrony siedlisk morskich, m.in. doraźnie zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją. 

Cele szczegółowe projektu

1. Ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków.

2. Ochrona fok i ich legowisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (szczególnie przed niepokojeniem i płoszeniem).

3. Rehabilitacja wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich.

4. Zbiór danych z zakresu biologii, ekologii i zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunku, w tym przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej.

5. Ochrona lęgów ptaków przed czynnikami antropogenicznymi.

Populacje gatunków gniazdujących na plażach zanikają na przestrzeni ostatnich 20-30 lat i tylko czynna ochrona może ten proces zatrzymać. Polskie plaże są też coraz częściej odwiedzane przez foki, czego dowodzą obserwacje terenowe tych zwierząt, zgromadzone w bazie danych obserwacji ssaków i ptaków morskich Fundacji WWF Polska i Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry. Należy zapobiegać coraz większej antropopresji na te gatunki. w tym celu ramach projektu, jako dobra praktyka rozpowszechniane są instrukcje dla społeczności lokalnych i turystów. w ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego odbywają się cykliczne spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Dialog ten przyczynia się m.in. do budowania akceptacji dla ochrony morświna i pozostałych gatunków objętych projektem wśród głównych interesariuszy, co w dłuższej perspektywie skutkuje redukcją zagrożeń dla ssaków i ptaków morskich.

Planowane efekty projektu

Oczekuje się, że głównym efektem ekologicznym projektu będzie obniżenie śmiertelności gatunków ujętych w projekcie. W wyniku stosowania odstraszaczy akustycznych (pingerów) nastąpi obniżenie ryzyka przyłowu morświnów w sieciach rybackich. Udzielana będzie pomoc  osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym osobnikom, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu, które będą wypuszczane po rehabilitacji odbytej w Stacji Morskiej IOUG z powrotem do środowiska naturalnego. Ponadto zakłada się wzrost liczby par lęgowych i liczby lęgów, którym uda się wychować pisklęta w rejonach objętych działaniami projektowymi, a także znaczące ograniczenie płoszenia fok obserwowanych na plażach polskiego wybrzeża dzięki prowadzonym interwencjom patrolu terenowego WWF i Stacji Morskiej IOUG.


Wartość projektu: 3 520 904,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 2 992 768,40 PLN

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO zgodnie z motywem 60 i 66 Preambuły RODO oraz wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, udostępniamy treść klauzuli informacyjnej.

 

 

Zdjęcie:
© Wild Wonders of Europe / Laurent Geslin / WWF