Odkrywaj z nami piękno polskiej przyrody, poznawaj mieszkańców łąk, doświadczaj piękna wszystkimi zmysłami. Poczuj bliskość natury niezależnie od tego, gdzie żyjesz i co robisz.

Zachwyć się OCH! Poznaj nasz pierwszy zakupiony Obszar Chroniony Prywatnie - wyjątkowy przyrodniczo teren w Dolinie Rospudy i dowiedz się, jak łatwo i Ty możesz chronić przyrodę!

 

Za nami sukces i ustanowienie naszego pierwszego Obszaru Chronionego Prywatnie! WWF Polska przy wsparciu finansowym Air Wick pozyskała wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy, obejmując ochroną ponad 20 ha cennych przyrodniczo siedlisk łąkowych. To kolejny kawałek terenu, który powiększa znajdujące się w okolicy obszary chronione prywatnie, tym samym wspierając “Zielone Płuca Polski”.

Dolina Rospudy cechuje się wysokim stopniem naturalności, a ochrona jej wyjątkowego ekosystemu stanowi jeden z głównych celów ochrony polskiej przyrody. Ten obszar, znany też jako “Zielone Płuca Polski”. Ponadto stanowi ona siedlisko rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin, np. miodokwiatu krzyżowego, lipiennika Loesela, czy kilku innych gatunków storczyków. Spotkamy tu też m.in. przepięknego zimorodka, traszkę grzebieniastą czy żabę jeziorkową.

Pierwsza działka, którą zakupiliśmy w Dolinie Rospudy ma 2,55 ha. Przylega ona do istniejących już obszarów chronionych, należących do jednego z naszych przyrodniczych partnerów Klubu Przyrodników, co pomoże ochronić ponad 20 ha przepięknych łąk. A to dopiero początek.

Fundacja WWF wspólnie z organizacjami partnerskimi identyfikuje wyjątkowe tereny, które potrzebują pilnej ochrony i gdzie wspólnie możemy utworzyć prywatne rezerwaty. Skupiliśmy się na tych najbogatszych i najbardziej zróżnicowanych ekosystemach w Polsce.

Im więcej obszarów cennych przyrodniczo będzie bezpiecznych, tym przyszłość naszej planety będzie stabilniejsza!

Dolina Rospudy to cenne torfowiska użytkowane w przeszłości jako łąki, obecnie na większości z nich nikt już nie prowadzi działalności rolniczej. Są one dobrym magazynem wody i dwutlenku węgla, co ma ogromne znaczenie w przeciwdziałaniu skutkom zmian klimatu. Obecność wielu gatunków roślin i zwierząt świadczy o niezwykłym charakterze tego miejsca. W dobie kryzysu bioróżnorodności, ochrona takich terenów powinna być priorytetem. Państwa wspólnoty europejskiej mają przed sobą ważne zadanie, objęcie efektywną ochroną 30% powierzchni Unii Europejskiej (z czego 10% ochroną ścisłą!). Tworzenie prywatnych rezerwatów wspiera osiąganie tych celów, a ponadto może służyć poprawianiu łączności korytarzy ekologicznych.

 


↓ Twoja firma chce zainwestować z nami w PPA ↓

Napisz do nas!

 

Słyszysz?


Teledysk, który nagraliśmy z Natalią Przybysz, powstał na terenie obszaru chronionego prywatnie w Owczarach w Lubuskiem. Dzięki temu mogliśmy pokazać z bliska wyjątkowość tego miejsca, to co chroni i co pięknego możemy tam zobaczyć. Wystąpiły miedzy innymi: zaraza przytuliowa (Orobanche caryophyllacea), mikołajek polny (Eryngium campestre), ostnica Jana (Stipa joannis), wilczomlecz sosnka (Euphorbia cyparissias).

Jesteśmy naturalną częścią przyrody. Świat się zmienia, a z nim również przyroda. Tysiące lat ewolucji i powolne przystosowywanie się zwierząt do nowych siedlisk jest niewystarczające przy obecnym tempie zmian. Populacje ssaków, ptaków, ryb, płazów i gadów zmniejszyły się o 68% od 1970 roku.1 Nie tylko piękno przyrody powinno nas mobilizować do jej ochrony. To przede wszystkim pełny pakiet usług ekosystemowych, czyli realnych korzyści, które “wypracowuje” dla nas natura.

1Living Planet Report 2020
 

Posłuchaj wyjątkowych pejzaży muzycznych z Polski!

Zamknij oczy i zanurz się w wyjątkowych odgłosach prosto ze świata dzikiej przyrody. Wytęż słuch i poczuj śpiew ptaków, cykanie owadów i szum traw. Daj sobie chwilę odprężenia i wsłuchaj się w kojące dźwięki, jakie skomponowała natura.

 

Wyjątkowe przyrodniczo obszary potrzebują Twojej pomocy!

Dołącz do nas i wesprzyj działania WWF, mające na celu utworzenie i ochronę jak największej liczby wyjątkowych terenów w Polsce!

Dlaczego ważne jest Twoje wsparcie naszych działań w tworzeniu nowych obszarów chronionych prywatnie?

• Ponieważ każde wsparcie realnie pomaga przyrodzie
• Prywatne rezerwaty zwiększają różnorodność biologiczną - dzięki temu możemy chronić naturalne siedliska roślin i zwierząt
• Takie obszary wspierają retencjonowanie wody i oczyszczanie powietrza – co obecnie jest niezwykle ważne
• Zapewniają również miejsce do odpoczynku dla zwierząt... oraz ludzi

Pamiętaj - każdy może przyczynić się do powstawania nowych wyjątkowych przyrodniczo obszarów prywatnie chronionych!

Widzisz?

Od piaszczystego dna Bałtyku aż po szczyty Tatr, od Puszczy Białowieskiej aż po samą Odrę rozciągają się malownicze i przyrodnicze miejsca w Polsce. Lasy, rzeki, jeziora, łąki, góry, bagna. Wiele spośród tych miejsc ma dużą wartość przyrodniczą. Najwyższą formą ochrony przyrody w Polsce są parki narodowe i rezerwaty. Pierwszą z nich objęty jest 1% powierzchni polski, drugi to kolejne 0,5%. Jednak potencjał przyrodniczy Polski jest znacznie większy. Czy wiesz, gdzie możesz zobaczyć obszary chronione prywatnie – rezerwaty będące w rękach osób indywidualnych, organizacji lub firm?


Owczary

W Owczarach znajdziemy 30 hektarów terenu objętego prywatną ochroną Klubu Przyrodników, obejmującego mozaikę siedlisk przyrodniczych - głównie muraw kserotermicznych z rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, m.in. ostnicy Jana, ostnicy włosowatej, pajęcznicy liliowatej, zarazy macierzankowej, ślimaka żeberkowanego. Są tu również łąki, zarośla i ciepłolubne lasy zboczowe. Klub prowadzi tu Muzeum Łąki z ogródkiem botanicznym, a na murawach jest wytyczona ścieżka edukacyjna.


Karsiborska Kępa

Ten rezerwat to prawie 200 ha społecznego rezerwatu utworzonego i zarządzanego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Został powołany przede wszystkim dla ochrony wodniczki – najbardziej zagrożonego w Europie przedstawiciela wróblowatych! Poza ochroną przyrody rezerwat spełnia też inne cele: rozwój więzi i współpracy pomiędzy społecznością lokalną a rezerwatem, rozwój turystyki przyjaznej przyrodzie i dobra współpraca z władzami samorządowymi.


Rezerwat Stawy Gnojna im. Rodziny Bieleckich

To pierwszy w Polsce rezerwat państwowy ustanowiony z inicjatywy prywatnych właścicieli, który znajduje się całkowicie na terenach prywatnych. Ochroną objęto 19,35 ha a terenu obejmującego będące tam niegdyś stawy rybne i także przyległe do nich łąki. Na terenie rezerwatu stwierdzono 43 gatunki ptaków wodno-błotnych i wróblowatych związanych ze środowiskiem wodnym. Spotkamy tu także rośliny i zwierzęta objęte ochroną ścisłą, w tym wąsatkę, rzekotkę drzewną i goździka pysznego.


Gubińskie Mokradła

Choć rezerwat państwowy, to utworzony z inicjatywy osoby prywatnej i na prywatnych gruntach. To prawie 100 ha terenów, gdzie prawie 50 z ponad 100 stwierdzonych gatunków ptaków jest zagrożone bądź rzadka i zasługujące na specjalną ochronę. Spotkamy tu m.in. bataliona, bielika, bociana czarnego, zielonkę, gąsiorek, jarzębatkę, rybitwę czarną czy zimorodka.

Wiesz?

Parki narodowe, rezerwaty, obszary Natura 2000, obszary chronione prywatnie i inne formy ochrony przyrody dostarczają nam wiele korzyści.

ZDROWIE
ZDROWIE »

ZDROWIEZDROWIE
Spędzanie czasu na łonie natury obniża poziom kortyzolu i ciśnienie krwi oraz wiąże się z obniżeniem poziomu stresu, depresji i lęku.

FINANSE
FINANSE »

FINANSEFINANSE
Ochrona przyrody wpływa pozytywnie na turystykę i generuje nowe miejsca pracy. Turyści chętniej wydają pieniądze w miejscach sąsiadujących z różnymi formami ochrony przyrody.

SAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN
SAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN »

SAMOPOCZUCIE I DOBROSTANSAMOPOCZUCIE I DOBROSTAN
Ludzie spędzający 120 minut tygodniowo w parkach lub obszarach naturalnych znacznie częściej doświadczają dobrego samopoczucia niż Ci, którzy tego nie robią.!

CZYSTE POWIETRZE
CZYSTE POWIETRZE »

CZYSTE POWIETRZECZYSTE POWIETRZE
Lasy, a także łąki i inne tereny zielone oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń - zarówno gazów jak i cząsteczek pyłów zawartych w atmosferze.

CZYSTA WODA
CZYSTA WODA »

CZYSTA WODACZYSTA WODA
Łąki, lasy i mokradła oraz pozostałe tereny naturalne pomagają w filtrowaniu wody opadowej i tej pochodzącej z roztopów. Rzeki posiadają zdolność do samooczyszczania, unieszkodliwiając część wprowadzonych przez człowieka zanieczyszczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
BEZPIECZEŃSTWO »

BEZPIECZEŃSTWOBEZPIECZEŃSTWO
Mokradła i inne tereny naturalne są w stanie magazynować wodę w czasie nadmiernych opadów wpływając tym samym na wzrost bezpieczeństwa powodziowego. Wydmy i lasy nadmorskie, chronią brzeg przed erozją i sztormami morskimi.

 

 

Czujesz?

Natura wpływa na nasze zmysły odprężająco i stymulująco. Każdy z nas zna zapach powietrza o poranku poza miastem – na wsi, nad wodą, na łące, czy w lesie. Inny zapach towarzyszy naturze po deszczu, podczas porannej rosy, w brzasku słońca, czy pod wieczór. Gdy oddychamy swobodnie w lesie, na kwietnej łące, czy pośród ziół nasze zmysły odbywają prawdziwe święto. Świeżość i aromaty, które odczuwamy obcując z naturą, powstają dzięki związkom chemicznym obecnym w roślinach, ziemi, grzybach, bakteriach.

Jednym z najmocniej rozpoznawalnych jest potocznie nazywany “zapach deszczu”. Ów zapach deszczu to związek chemiczny o nazwie geosmina. Powstaje ona w wyniku procesów zachodzących pomiędzy niegroźnymi dla człowieka bakteriami i sinicami, a olejkami eterycznymi pochodzącymi z drzew, ziemi i roślin. Cząsteczki zapachowe wypełniają po deszczu powietrze swoim aromatem, a my cieszymy się mogąc to celebrować.

Cenne miejsca w Polsce potrzebują pomocy!

Pomóż nam tworzyć obszary chronione prywatnie! Dołącz do nas i wesprzyj nasze działania, żebyśmy mogli chronić je razem!

 

Posłuchaj »

Podcast: Obywatel - bohater! Obszary chronione prywatnie.

Dowiedz się »

Obszary chronione prywatnie

Przeczytaj »

WWF łączy siły z Air Wick

 

Wyjątkowe przyrodniczo obszary potrzebują Twojej pomocy!

Dołącz do nas i wesprzyj działania WWF, mające na celu utworzenie i ochronę jak największej liczby wyjątkowych terenów w Polsce!

Chcę pomóc »


↓ Twoja firma chce zainwestować z nami w PPA ↓

Napisz do nas!