24 kwietnia 2020

Wzywamy Unię Europejską i rządy krajów do walki w sposób solidarny, odważny i nowatorski z bezprecedensowym kryzysem spowodowanym przez pandemię Covid-19

Podczas kryzysu, w czasie którego wiele osób straciło życie lub stanęło w obliczu utraty środków do życia, kluczowe jest, by reakcja naszych liderów była stanowcza. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy plany przeznaczenia znacznych środków na walkę ze skutkami zdrowotnymi i bezrobociem oraz wspierania małych europejskich przedsiębiorstw, jednocześnie podkreślając potrzebę dodatkowych środków. 

Miliony Europejczyków wyczekują zakończenia izolacji, możliwości ponownego spotkania z  rodziną i bliskimi oraz wznowienia pracy. Jednocześnie nie możemy sobie pozwolić na powrót do dotychczasowego funkcjonowania gospodarki, do modelu ekonomicznego, który nasilał nierówności społeczne, zagrażał naszemu zdrowiu i doprowadził klimat i planetę na skraj katastrofy. Uważamy, że nadszedł czas, aby jak najszybciej przestawić nasze gospodarki na bardziej zrównoważone, sprawiedliwe i odporne na przyszłe wstrząsy.

Priorytetem jest rozwiązanie problemu w sektorze zdrowia publicznego. Jednocześnie już dziś wiemy, że aby ożywić gospodarkę, stworzyć miliony nowych miejsc pracy i wesprzeć społeczeństwo, szczególnie tych, którzy najbardziej ucierpieli w tym trudnym czasie, należy opracować pakiety stymulacyjne. To, jak zareagujemy na kryzys, określi czy odniesiemy sukces w walce ze zmianą klimatu, degradacją i zanieczyszczeniem środowiska, pogłębiającymi się nierównościami społecznymi, a także osłabieniem służby zdrowia. Żeby osiągnąć jeszcze więcej, Unia Europejska i rządy poszczególnych krajów muszą zatem wykazać się dojrzałością i dalekowzrocznością, kreując wszystkie stymulujące inwestycje publiczne, tak by zapewniały przejście do sprawiedliwej, odpornej na kryzysy i zrównoważonej gospodarki, zwiększając rolę Zielonego Ładu.
 

Wzywamy przywódców politycznych do opracowania kompleksowych unijnych i krajowych planów zrównoważonego rozwoju. W szczególności oznacza to:

  • Zintensyfikowanie działań politycznych przeciwko zmianie klimatu i utracie różnorodności biologicznej na poziomie UE, krajowym i międzynarodowym poprzez wzmocnienie i kontynuację realizacji celów, strategii i przepisów ogłoszonych w Europejskim Zielonym Ładzie.
  • W sektorach wysokoemisyjnych i innych potencjalnie zanieczyszczających środowisko, takich jak intensywne rolnictwo, wsparcie dla przedsiębiorstw należy uzależnić od ich dostosowania do celów środowiskowych i klimatycznych. Nie powinniśmy ratować nierentownych i szkodliwych dla środowiska gałęzi przemysłu, które nie mają przyszłości w gospodarce jutra. Udzielanie rządowej pomocy, pożyczek, subwencji i innych form wsparcia bezpośredniego i pośredniego dla przedsiębiorstw musi podlegać ścisłym uwarunkowaniom, być kontrolowane przez UE oraz koncentrować się na zrównoważonych inicjatywach i tworzeniu stabilnych miejsc pracy.
  • Ustanowienie zielonego funduszu naprawczego wspartego wszystkimi dostępnymi narzędziami finansowymi Unii Europejskiej (m.in. wieloletnimi ramami finansowymi (WRF), nowymi funduszami, czy wykorzystując Europejski Mechanizm Stabilności i tzw. „euroobligacje”), aby sfinansować zrównoważone i sprawiedliwe ożywienie gospodarcze. Interwencje te muszą opierać się na zasadach, takich jak przejrzystość, odpowiedzialność i solidarność społeczna.
  • Inwestycje publiczne i prywatne w okresie ożywienia gospodarczego powinny opierać się na taksonomii UE. Ma to przyspieszyć zmianę gospodarki ze szkodliwej dla środowiska w ekologiczną; podobnie Europejski Bank Inwestycyjny powinien dostosować swoją politykę kredytową do celów Europejskiego Zielonego Ładu do końca 2020 r.; ponadto należy przyspieszyć wdrażanie polityki zrównoważonych finansów i uzgodnić klasyfikację niezrównoważonych praktyk, które powinny być wykluczane.
  • Wszystkie plany naprawcze muszą stawiać dobro ludzi jako priorytet reagowania kryzysowego, zapewniać świadczenia społeczne oraz chronić prawa pracowników poprzez „sprawiedliwą transformację dla wszystkich”.

Popieramy wszystkie apele o ekologiczne ożywienie gospodarcze, które tak licznie pojawiły się w całej Europie i zostały wystosowane m.in. przez 13 rządów Unii Europejskiej, posłów do Parlamentu Europejskiego, Klub Rzymski, naukowców, organizacje pozarządowe, firmy energetyczne i 200 przedstawicieli biznesu i polityki. Rada Europejska wezwała również kraje Unii Europejskiej do przygotowania planu naprawy gospodarczej, który będzie obejmował proces przechodzenia do ekologicznej gospodarki. Do tych głosów dodajemy nasz.

Nie pozwól, aby to wezwanie zostało bez odpowiedzi. Podpisz petycję na stronie: https://act.wemove.eu/campaigns/ratunek