PODPISZ PETYCJĘ »

Twój podpis zwiększa szansę zagrożonych gatunków!

Bezpowrotnie tracimy przyrodę i jej różnorodność! W ciągu ostatnich 50 lat monitorowane populacje gatunków zwierząt zmniejszyły się o 69%. Różnorodność biologiczna planety Ziemi to podstawa naszego istnienia. Jedyną szansą na zachowanie przyrody i różnorodności jest objęcie jej ochroną.


Dlatego zwracamy się do premiera z petycją! Czego chcemy?

  1. rozszerzenia obecnych i stworzenia nowych obszarów chronionych (w tym parków narodowych),
  2. objęcia 30% lądu i 30% mórz Polski obszarami chronionymi,
  3. objęcia 10% obszaru lądu i 10% mórz Polski ochroną ścisłą (obecnie jest ich zaledwie ok 1,5% na lądzie),
  4. stworzenia planu odbudowy zasobów przyrodniczych.

Przeczytaj treść petycji »

Adoptuj rysia >>

Chroń niedźwiedzie >>

Pomóż sóweczce >>

Wspieraj morświny >>

PODPISZ SIĘ POD NASZĄ PETYCJĄ DO PREMIERA

Chrońmy naszą przyrodę!

Petycja w sprawie zwiększenia powierzchni obszarów chronionych

Szanowny Panie Premierze,

nasza przyszłość, dobrobyt i zdrowie w dużym stopniu uzależnione są od stanu przyrody. A stan ten się pogarsza. Jak pokazuje raport WWF o stanie żyjącej planety, w dramatycznym tempie zanika różnorodność biologiczna na świecie. Różnorodność biologiczna to inaczej bogactwo i zróżnicowanie genów, gatunków, siedlisk, ekosystemów i całego życia na Ziemi – jesteśmy od niej zależni. Dzięki niej ekosystemy są bardziej stabilne i odporne na wpływy zewnętrzne, takie jak susze, powodzie, pożary, zanieczyszczenia, a więc lepiej nam służą. Bogactwo usług ekosystemowych jest nam potrzebne do przetrwania. To dzięki przyrodzie produkujemy żywność, leki, ubrania, mamy wodę do picia. W latach 1970-2018 odnotowaliśmy radykalny spadek średniej liczebności monitorowanych populacji gatunków zwierząt kręgowych w wysokości 69%1. W Polsce stan zachowania przyrody również jest alarmujący – tylko dla 20% siedlisk przyrodniczych i około 36% gatunków chronionych stan zachowania określono jako dobry2.

Jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony przyrody i jej różnorodności jest powiększanie i tworzenie nowych obszarów chronionych. Od bogactwa i zróżnicowania przyrody wszyscy jesteśmy zależni!

Ochrona przyrody, w tym ochrona ścisła, nie wyklucza zapewnienia kwestii bezpieczeństwa, np. ochrony przeciwpożarowej, ani zrównoważonej turystyki. Takie obszary doskonale nadają się do odpoczynku ludzi. Dlatego zwracamy się do Pana z petycją o pilne wdrożenie postanowień unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030, w szczególności poprzez:

1. jak najszybsze, nie później niż do 2030 roku, objęcie spójną ochroną 30% obszaru polskiego lądu oraz 30% morza, wraz ze stworzeniem planów ochrony określających m.in. cele i środki ochrony, objęciem monitoringiem oraz zapewnieniem środków finansowych potrzebnych na ich efektywną ochronę;

2. objęcie ścisłą ochroną co najmniej jednej trzeciej obszarów chronionych, czyli 10% obszarów lądowych oraz 10% obszarów morskich w Polsce do 2030 roku;

3. utworzenie kolejnych parków narodowych oraz powiększenie już istniejących, tak aby w 2030 roku uzyskać średnią europejską, czyli co najmniej 3,4% obszaru kraju3;

4. poparcie i przyjęcie nie mniej ambitnego planu odbudowy zasobów przyrodniczych niż ten zaproponowany przez Komisję Europejską w czerwcu 2022 roku.

Zachowanie i odtwarzanie zasobów przyrodniczych oraz różnorodności biologicznej to sposób na długofalową dbałość o stan państwa, o jakość życia naszego i naszych dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, rozwój społeczno-gospodarczy dla obecnego i przyszłych pokoleń. Apelujemy o priorytetowe potraktowanie ochrony zasobów przyrodniczych Polski oraz ich odbudowę, to jedna z najlepszych inwestycji dla jakości naszego życia i przyszłości naszych dzieci.

 

1 https://www.wwf.pl/living-planet-report-2022
2 https://biodiversity.europa.eu/countries/poland
3 2050 Polska dla Pokoleń, raport BCG Consulting Group i WWF Polska, 2019.

Walcz o ochronę różnorodności biologicznej

Zaangażuj się.
Zaangażuj się
Zostań wolontariuszem/ką
organizacji ekologicznej.

Rozmawiaj
Rozmawiaj
o sprawach związanych
z ochroną przyrody.

Adoptuj
ADOPTUJ »
gatunki wymagające
ochrony!

Postaw na edukację
Postaw na edukację

 

Głosuj i wymagaj
Głosuj i wymagaj

 

Domagaj się
Domagaj się
prawa, które będzie
chronić przyrodę.

DLACZEGO TO POWINNO BYĆ DLA CIEBIE WAŻNE?

Mówimy, że to ważne, ale co w zasadzie oznacza różnorodność biologiczna? To bogactwo i zróżnicowanie genów, gatunków, siedlisk, ekosystemów i całego życia na Ziemi. Ta różnorodność jest wartością samą w sobie, ale musisz wiedzieć, że daje ona życie również nam, ludziom, jesteśmy od niej zależni. Różnorodność biologiczna wpływa pozytywnie na funkcjonowanie ekosystemów, które dzięki niej są bardziej stabilne, a przez to odporne na wpływy zewnętrzne, takie jak susze, powodzie, pożary, zanieczyszczenia. Co za tym idzie – lepiej nam służą. Na co dzień czerpiemy wymierne korzyści z przyrody i jej różnorodności. Dzięki przyrodzie produkujemy żywność, leki, ubrania czy też mamy wodę do picia.

Dlatego co najmniej 30% powierzchni Polski (30% obszarów lądowych, 30% obszarów morskich) powinno być wyznaczone jako spójna sieć obszarów chronionych do 2030 roku. Obecnie ochroną obszarową zgodną ze Strategią Różnorodności Biologicznej objęte mamy 23,5% lądu i 18,55% obszarów morskich1.

W ramach spójnej sieci obszarów chronionych konieczne jest wyznaczenie obszarów dedykowanych tylko dla przyrody, a więc objętych ochroną ścisłą. O ile obszary chronione to miejsca, gdzie może być prowadzona gospodarka, taka jak leśnictwo, rolnictwo czy rybołówstwo, to obszary objęte ochroną ścisłą wyznaczane są wyłącznie z myślą o ochronie przyrody. Ochrona przyrody, w tym ochrona ścisła, nie wyklucza zapewnienia kwestii bezpieczeństwa, np. ochrony przeciwpożarowej, ani zrównoważonej turystyki. Takie obszary doskonale nadają się do odpoczynku ludzi.

Przykładowo parki narodowe, na których ochrona jest zbliżona do tej zdefiniowanej w Strategii jako ścisła, zajmują ledwie 1,1% powierzchni Polski. Średnia dla Europy jest trzy razy wyższa, wynosi 3,4%2. Mamy sporo do nadrobienia, dlatego apelujemy o utworzenie kolejnych parków narodowych oraz powiększenie już istniejących, tak aby w 2030 roku uzyskać średnią europejską.

1 24% powierzchni wód morskich w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
2 2050 Polska dla Pokoleń, raport BCG Consulting Group i WWF Polska, 2019.

Globalną wartość usług, które otrzymujemy z różnych ekosystemów, szacuje się na 125 bilionów dolarów amerykańskich rocznie3, co stanowi ponad dwukrotnie większą wartość od światowego Produktu Krajowego Brutto4. Ponad połowa całkowitego światowego PKB jest umiarkowanie lub wysoce zależna od przyrody i jej usług, a zatem jest narażona na utratę wartości przyrodniczych5.

3 Dane dla 2011 r., w dolarach amerykańskich za 2007 r.
4 Costanza, R. et al., Changes in the global value of ecosystem services. Global Environmental Change 26: 152-158, doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002 (2014).
5 Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing. Nature Matters for Business and the Economy (2020) The World Economic Forum in collaboration with PwC.

Zachowanie i odtwarzanie zasobów przyrodniczych, różnorodności biologicznej to sposób na długofalową dbałość o stan państwa, o jakość życia naszego i naszych dzieci, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz rozwój społeczno-gospodarczy dla obecnego i przyszłych pokoleń. Dlatego ochrona zasobów przyrodniczych kraju oraz ich odbudowa powinny być dla Polski priorytetem na najbliższe lata. To jedna z najlepszych inwestycji dla jakości naszego życia i przyszłości naszych dzieci.

Aby zapewnić skuteczną ochronę przyrody, powinniśmy tworzyć efektywnie działające obszary chronione. Wiemy, że istniejąca sieć obszarów chronionych nie jest wystarczająco duża, odtwarzanie przyrody odbywa się na niewielką skalę, a wdrażanie i egzekwowanie prawodawstwa jest niewystarczające, aby skutecznie chronić różnorodność biologiczną6. Z tego powodu unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 20307 wskazuje potrzebę poprawy i rozszerzenia sieci obszarów chronionych oraz opracowanie ambitnego unijnego planu odbudowy zasobów przyrodniczych.

6 Przegląd śródokresowy unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r. COM(2015) 478 i (SWD(2015) 187); „Fitness Check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives”) (Ocena adekwatności unijnych przepisów dotyczących ochrony przyrody (dyrektywy ptasia i siedliskowa) ) (SWD(2016) 472); Ocena adekwatności unijnego prawodawstwa w dziedzinie wody (SWD(2019) 439).
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX%3A52020DC0380

Kryzys różnorodności biologicznej i kryzys klimatyczny są ze sobą nierozerwalnie związane. Zmiana klimatu przyspiesza degradację środowiska naturalnego – spowodowane są przez nią susze, powodzie i pożary lasów. Postępujące niszczenie przyrody i jej nierozsądna eksploatacja są według naukowców głównymi czynnikami wywołującymi zmianę klimatu. To, że oba te kryzysy są ze sobą połączone, oznacza, że nie tylko ich przyczyny, ale i ich rozwiązania są ze sobą powiązane. Rozwiązania oparte na zasobach przyrody, takie jak ochrona i renaturyzacja terenów podmokłych, torfowisk i ekosystemów przybrzeżnych lub zrównoważone gospodarowanie obszarami morskimi, lasami, użytkami zielonymi i glebami rolnymi, mają zasadnicze znaczenie dla redukcji emisji gazów cieplarnianych i przystosowania się do zmiany klimatu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Living Planet Report

Zachwyć się OCH

Morskie obszary chronione

Natura a zdrowie

CO JESZCZE MOŻESZ ZROBIĆ

Podpisz się pod petycją do premiera

Przekaż darowiznę na ochronę polskich gatunków

Zachęć swoich znajomych do podpisania petycji

 

 

DOŁĄCZ DO AKCJI

Pobierz grafiki i opublikuj je na swoim Instagramie lub Facebooku wraz z #godzinadlaziemiWWF i oznacz @wwfpolska.

Zachęć znajomych, aby zrobili to samo.

Grafika do posta Animacja stories

Patrona honorowy Prezydenta miasta stołecznego Warszawy