PODPISZ LIST »

Twój podpis pomoże chronić lasy!

Między rokiem 1990 a 2021 pozyskanie drewna w Polsce wzrosło aż o 140%. Jednocześnie na ochronę przyrody Lasy Państwowe przeznaczyły w 2022 r. jedynie 0,4% przychodów. Niepokoi nas, że najcenniejsze obszary leśne w Polsce nie są chronione w wystarczający sposób.


Dlatego podpisz nasz list do Dyrektora Lasów Państwowych! Wspólnie apelujmy o:

  1. Wyłączenie z gospodarki leśnej najcenniejszych obszarów, w szczególności starych lasów oraz terenów podmokłych (szczególnie łęgów i olsów).
  2. Objęcie uznawaną na całym świecie certyfikacją FSC wszystkich lasów zarządzanych przez Lasy Państwowe.
  3. Wspieranie roli lasów w ochronie klimatu m.in. poprzez nawadnianie i ochronę torfowisk.

Przeczytaj treść listu »

PODPISZ SIĘ POD NASZYM LISTEM DO LASÓW PAŃSTWOWYCH

Lasy to nasze wspólne dobro, chrońmy je!

Szanowny Dyrektorze Generalny Lasów Państwowych,

lasy są naszym dziedzictwem, które powinniśmy chronić. Las pozwala nam żyć i oddychać. Daje nam nie tylko niezliczoną liczbę produktów życia codziennego, bez których nie moglibyśmy funkcjonować, ale jest też domem dla większości gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce. Dlatego kluczowe decyzje dotyczące gospodarowania lasami powinny uwzględniać dobro nas wszystkich.

Eksploatacja polskich lasów stale rośnie. Między rokiem 1990 a 2021 pozyskanie drewna w polskich lasach wzrosło aż o 140%1. Tymczasem, chociaż w 2022 Lasy Państwowe odnotowały rekordowe przychody w wysokości 15 mld zł, czyli o 50% więcej niż w 2021 r., na ochronę leśnej przyrody w zeszłym roku wydano zaledwie 0,4% przychodów. Niepokojące jest, że udział środków przeznaczonych na ochronę przyrody zmniejszył się nawet względem 2021 r., kiedy to stanowił tylko 0,5% przychodów2. Trend ten jest tym bardziej alarmujący, zważywszy na pogarszający się stan prawie 40% chronionych leśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000. Co więcej, stan zachowania chronionych leśnych siedlisk przyrodniczych w większości oceniany jest jako niewłaściwy lub zły. W stanie dobrym jest tylko 24% siedlisk3. W porównaniu do średniej UE chronione leśne siedliska przyrodnicze są w gorszym stanie i więcej z nich ulega degradacji. Mamy obawę, że najcenniejsze obszary leśne w Polsce nie są chronione w wystarczający sposób.

W warunkach polskich to właśnie stare, dojrzałe lasy są najbardziej złożonymi ekosystemami lądowymi i występuje tam największe łączne bogactwo gatunków ze wszystkich grup systematycznych, powiązanych między sobą skomplikowanymi zależnościami4. Stare lasy są również ogromnym magazynem węgla5,6, co ma znaczącą korzyść dla klimatu. Nie bez przyczyny spośród pięciu celów, jakie w ustawie o lasach stawiane są zrównoważonej gospodarce leśnej, aż cztery z nich (i to wymienione w pierwszej kolejności!) odnoszą się do zachowania i ochrony lasów, ich różnorodnej przyrody, wód, gleb i korzystnego wpływu na klimat7. Pełna realizacja wymienionych celów wymaga ścisłej ochrony lasów. Tymczasem na koniec 2019 r. tylko 7,5% lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe8 jest wyłączonych z pozyskania drewna. W naszej opinii, należy wyłączyć z użytkowania co najmniej 20% lasów zarządzanych przez PGL LP, aby zachować priorytety prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, przyjaznej dla człowieka, klimatu i przyrody.

Równocześnie od listopada 2022 r. do maja 2023 r. powierzchnia lasów certyfikowanych w systemie FSC zmniejszyła się w Polsce o 30%9. Certyfikat ten jest sygnałem, że gospodarka leśna prowadzona jest w sposób jak najbardziej zrównoważony, z dbałością o różnorodność biologiczną, potrzeby społeczne i ekonomiczne. Wycofywanie się Lasów Państwowych z certyfikacji FSC budzi duże zaniepokojenie nie tylko ze względów przyrodniczych. Ma to też silny wpływ na przemysł drzewny, który stanowi aż 6,5% krajowego PKB. Przedstawiciele tej branży wielokrotnie już apelowali do Państwa, że certyfikat FSC jest wymagany przez odbiorców eksportowanych materiałów i jest niezbędny, by przemysł ten mógł się rozwijać10.

Tymczasem zagrożenie środowiska leśnego w Polsce należy do najwyższych w Europie11. Zmiana klimatu dotyka lasy, w 2021 r. wśród negatywnych zjawisk pogodowych o zasięgu krajowym jedną z najbardziej dotkliwych dla lasów była susza. W drzewostanach w wieku powyżej 20 lat, zarządzanych przez Lasy Państwowe, odnotowano 35,6 tys. ha drzewostanów istotnie uszkodzonych przez zakłócenia stosunków wodnych, głównie suszę12. Jednocześnie, szacuje się, że 85% wszystkich torfowisk na terenach leśnych jest osuszonych. To aż 294 tys. ha obszarów o dużych walorach przyrodniczych, a jednocześnie o ogromnym potencjale retencji wody i magazynowania węgla.

Całkowite emisje gazów cieplarnianych z odwodnionych torfowisk we wszystkich polskich lasach szacuje się na 3,6 Mt ekw. CO2, a potencjał redukcji emisji, które można osiągnąć w skali Polski zabagniając osuszone torfowiska leśne, wynosi ok. 2,5 Mt ekw. CO213. Odtwarzanie torfowisk na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, głównie poprzez ich nawadnianie, to naszym zdaniem jedno z kluczowych i pilnych działań. Dbałość o zatrzymywanie wody w miejscu, w którym ona opada, a także ochrona i odtwarzanie poprzez nawodnienie leśnych terenów podmokłych – jest najtańszym sposobem na co najmniej utrzymanie, a nawet wzrost potencjału akumulacyjnego lasu oraz jego ochronę przed skutkami suszy14.

Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o podjęcie pilnych działań dla poprawy stanu polskich lasów, w szczególności poprzez:
  • wyłączenie z gospodarki leśnej 20% obszaru powierzchni lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe, w tym w szczególności starych lasów15 oraz terenów podmokłych (szczególnie łęgów i olsów)
  • objęcie certyfikacją FSC wszystkich lasów zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe
  • czynną ochronę klimatu i zasobów wód poprzez nawodnienie i utrzymanie odpowiednich stosunków wodnych na wszystkich torfowiskach z zarządzie PGL LP
Nie mamy wątpliwości, że dobro polskich lasów leży Panu na sercu, dlatego liczymy na szybką reakcję z Pana strony, poprzez zastosowanie się do naszych rekomendacji. Deklarujemy otwartość na współpracę, chętnie włączymy się w działania. Razem możemy więcej.

 

1 Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Sikora K., Kowalska A., Małachowska J., Piwnicki J., 2022. Raport o stanie lasów w Polsce 2021. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. W pierwotnie opublikowanej wersji listu zamiast wartości 140% widniało 60%, co było błędem edytorskim, za który przepraszamy.
2Opracowanie własne na podstawie rocznych Sprawozdań finansowo-gospodarczych Lasów Państwowych z lat 2021 i 2022 (https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/informacje-statystyczne-i-raporty/sprawozdanie-finansowo-gospodarcze-pgl-lp)
3 https://forest.eea.europa.eu/countries/poland/biodiversity 4 Puhalski T., Prusinkiewicz Z., 1990.: Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
5 S. Luyssaert, E. Detlef-Schulze, A. Börner, A. Knohl, D. Hessenmöller, B. Law, P. Ciais, J. Grace. 2008: Old-growth forests as global carbon sinks. Nature letters, 455: 213-215
6 IPCC, 2007: Climate Change 2007: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R. Dave, L.A. Meyer (eds)], Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA., str. 541-584
7 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672).
8 https://twitter.com/LPanstwowe/status/1260106983908261888?s=20, ostatni dostęp 19.07.2023 r.
9 Za: Prezentacja FSC przedstawiona na Forum Przemysłu Drzewnego 2023 FSC - Forum Przemysłu Drzewnego 2023 FINAL.pdf
10 Informacja nt. systemu certyfikacji drewna w Polsce w standardzie FSC i PEFC – skutki dla przemysłu drzewnego stopniowej rezygnacji z certyfikacji drewna systemem FSC przez regionalne jednostki Lasów Państwowych. Materiały Ministerstwa Rozwoju i Technologii na posiedzenie Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 161 z dnia 2023-05-24). Kwiecień 2023.
11 Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Sikora K., Kowalska A., Małachowska J., Piwnicki J., 2022. Raport o stanie lasów w Polsce 2021. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Szmidla H., Kowalska A., Małachowska J. i in., 2021. Raport o stanie lasów w Polsce 2020. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
12 Zajączkowski G., Jabłoński M., Jabłoński T., Sikora K., Kowalska A., Małachowska J., Piwnicki J., 2022. Raport o stanie lasów w Polsce 2021. Warszawa: Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
13 Wiktor Kotowski (2021). Oszacowanie emisji gazów cieplarnianych z użytkowania gleb organicznych w Polsce oraz potencjału ich redukcji. Fundacja WWF Polska.
14 Fundacja WWF Polska (2020). Zeroemisyjna Polska 2050 https://www.wwf.pl/ZeroemisyjnaPolska
15 Sugerujemy objęcie ochroną starych lasów zgodnie z definicją unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030: Register of Commission Documents - SWD(2023)62 (europa.eu) lub takich lasów, które mają potencjał, by wraz z biegiem czasu stać się starolasami zgodnie z powyższą definicją

 

Lasy pełnią wiele ważnych funkcji, przez co są istotne dla przyrody i dla nas, naszych dzieci, naszego zdrowia, domowych finansów, a nawet psychiki. Dowiedz się, dlaczego tak jest, i zainspiruj się do ochrony tego, co w lasach jest najważniejsze.

WIĘCEJ O LASACH »
PODPISZ LIST »

 

Lasy magazynują wodę i łagodzą skutki suszy.

Lasy dają nam cień i pomagają regulować temperatury.

Ubrania z wiskozy zawierają włókna pochodzące z drewna.

 

Dowiedz się, czym jest zrównoważone korzystanie z lasów i co należy zrobić, aby czerpać z ich darów bardziej świadomie!

Dobrodziejstwa lasu, czyli usługi ekosystemowe to korzyści, które mają wpływ na Twoje zdrowie, stan portfela a nawet stan psychiczny i rozwój kulturalny.

Las jest schronieniem dla większości wolno żyjących gatunków jakie znamy. Dowiedz się jak go chronić dla siebie i swoich dzieci.

 

Las - naturalna klimatyzacja ziemi