Wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Polsce 9 czerwca 2024 roku, ukształtują kierunek polityki środowiskowej i klimatycznej Unii Europejskiej na następne pięć lat. Zapytaliśmy kluczowe polskie ugrupowania polityczne o ich stanowiska dotyczące polityk klimatycznych i środowiskowych Unii Europejskiej, przedstawiając im zalecenia WWF w tym obszarze. Wyniki przedstawiliśmy w formie tabeli.

Nasz kwestionariusz porusza najważniejsze dla przyszłości Europy tematy: walka ze zmianą klimatu, ochrona mórz i lasów, dostęp do zrównoważonej żywności oraz proces sprawiedliwej transformacji. Poprosiliśmy ugrupowania o wybór jednej spośród trzech odpowiedzi na 18 pytań. Umożliwiliśmy rozwinięcie lub wyjaśnienie swojego stanowiska na każde z nich. Dotychczas otrzymaliśmy odpowiedzi od 9 ugrupowań politycznych: Polski2050, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Razem, Nowej Lewicy, Inicjatywy Polskiej, Zielonych, Konfederacji, Kukiz’15 i OdNowa.

Porównaliśmy odpowiedzi ugrupowań z zaleceniami WWF i skategoryzowaliśmy je pod względem stopnia zaawansowania ambicji planowanych działań na rzecz klimatu i środowiska. Zielone pole oznacza zgodność z zaleceniami WWF, pomarańczowe – częściową zgodność z naszymi zaleceniami, a czerwone – brak zgodności. Szarym kolorem oznaczyliśmy: całkowity brak odpowiedzi na pytanie, brak odpowiedzi i skorzystanie jedynie z możliwości skomentowania pytania oraz odpowiedź niejednoznaczną (treść wybranej odpowiedzi wydaje się sprzeczna z udzielonym komentarzem).

legenda

Zgodne z zaleceniami WWF
! Częściowo zgodne z zaleceniami WWF
x Niezgodne z zaleceniami WWF
? Brak odpowiedzi lub odp. niejednoznaczna

Co politycy chcą zrobić dla przyrody i klimatu?

Poniżej prezentujemy podsumowanie wyników w poszczególnych obszarach tematycznych.

Zmiana klimatu

partie polityczne a zmiany klimatu

1. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 r.

2. Wprowadzenie wiążących terminów rezygnacji z węgla, gazu i ropy.

3. Osiągnięcie 100% energii odnawialnej do 2040 r.

4. Przyjazne dla środowiska wdrożenie infrastruktury energetyki odnawialnej w dyrektywie ws. energii ze źródeł odnawialnych (RED).

  1 2 3 4
Zieloni
Razem ! x
Nowa Lewica ! x
iPL ! ! ! ?
Polska 2050 x ! x
PSL x ! x !
Kukiz '15 x x x ?
Od Nowa x x ! !
Konfederacja x x x x

Europejski Zielony Ład

europejski zielony ład

1. Utrzymanie i wzmocnienie Europejskiego Zielonego Ładu jako najwyższego priorytetu.

  1
Zieloni
Razem
Nowa Lewica
iPL !
Polska 2050 !
PSL x
Kukiz '15 x
Od Nowa x
Konfederacja x

PRZYRODA

partie polityczne przyroda

1. Przyjęcie nowych ram na rzecz zwiększania odporności na skutki zmiany klimatu, w celu poprawy zdolności adaptacyjnych ekosystemów.

2. Przekształcenie dobrowolnych celów ochrony naturalnych obszarów, określonych w Strategii na rzecz bioróżnorodności UE i Globalnych ramach na rzecz bioróżnorodności ONZ, w prawnie wiążące zobowiązania.

3. Przyspieszenie osiągnięcia przewidzianego w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobrego stanu rzek, jezior i wód gruntowych w 2027 r.

4. Dostosowanie polityk dotyczących środowiska morskiego do unijnych i międzynarodowych celów w zakresie klimatu i bioróżnorodności.

5. Zmniejszenie wpływu UE na wylesianie poprzez rozszerzenie zakresu rozporządzenia ws. produktów niepowodujących wylesiania (EUDR) na inne obszary zalesione, takie jak sawanny i mokradła.

  1 2 3 4 5
Zieloni
Razem
Nowa Lewica
iPL
Polska 2050 x !
PSL ! x ! !
Kukiz '15 x ? ? ?
Od Nowa ! x ! ! x
Konfederacja x x x x x

Dostęp do zrównoważonej żywności i rolnictwa

zrównoważona żywność i rolnictwo

1. Przejście na zrównoważony system żywnościowy dzięki jasnym celom łańcucha dostaw.

2. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku wsparcia rolników w przechodzeniu na zrównoważone praktyki.

3. Wyeliminowanie przełowienia i zarządzanie rybołówstwem w oparciu o podejście ekosystemowe poprzez pełne wdrożenie Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

  1 2 3
Zieloni
Razem
Nowa Lewica ?
iPL
Polska 2050 ! ! !
PSL ! ! !
Kukiz '15 ! x ?
Od Nowa ! x x
Konfederacja x x x

Polityka społeczno-gospodarcza

polityka społeczno gospodarcza a środowisko

1. Zwiększenie unijnych i krajowych inwestycji w przyrodę i zaangażowanych w jej odbudowę ludzi o co najmniej 50 mld euro rocznie.

2. Przekierowanie dopłat do paliw kopalnych i innych szkodliwych dla środowiska dotacji na zieloną transformację, z uwzględnieniem wsparcia dla społeczności wrażliwych i narażonych sektorów gospodarki.

3. Wzmocnienie unijnych ram zrównoważonego finansowania poprzez doprecyzowanie pojęcia działalności zrównoważonej pod względem środowiskowym.

4. Poprawa społecznego dostępu do informacji i wymiaru sprawiedliwości.

5. Sprawiedliwa transformacja dzięki inwestycjom w programy poprawy energooszczędności, modernizacji budynków, przekwalifikowania i ponownego zatrudnienia.

  1 2 3 4 5
Zieloni
Razem
Nowa Lewica
iPL
Polska 2050 ! x !
PSL ! x x !
Kukiz '15 ? ? x
Od Nowa ! ! x !
Konfederacja x x x x x

Dołącz do naszej misji ochrony klimatu i przyrody – teraz i dla przyszłych pokoleń.
9 czerwca 2024 r. weź udział w wyborach europejskich i oddaj głos naturze!

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu na adres @email.