Polska przyroda i klimat to dobra wspólne. Dlatego dołączamy do Koalicji Klimatycznej i wraz z 53 innymi organizacjami zwracamy się do komitetów wyborczych z apelem, by w ciągu pierwszych 100 dni sprawowania władzy przez nowych przedstawicieli zapadło 16 decyzji na rzecz zielonej transformacji w Polsce.

1. Klimat i środowisko w nadchodzących wyborach

Zbliżające się wybory to czas, w którym priorytetowo powinniśmy myśleć o ochronie naszej polskiej przyrody i klimatu.  W Fundacji WWF Polska zwracamy szczególną uwagę, aby debata publiczna przed wyborami uwzględniała niezwykle istotne dla naszej przyszłości obszary: bezpieczeństwo wodne, bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczeństwo żywnościowe i troskę o edukację.

Bez względu na wynik wyborów, nowy rząd będzie musiał wdrożyć pilne działania na rzecz przyrody i klimatu, które leżą w interesie wszystkich obywateli.

„Środowisko przyrodnicze i klimat są dobrami publicznymi. Od ochrony rodzimej
przyrody i powstrzymania kryzysu klimatycznego zależy bezpieczeństwo nas
wszystkich – nie tylko  żyjących obecnie, ale także tych, którzy przyjdą po nas.”

Manifest 100 dni Koalicji Klimatycznej

2. Pilne działania dla klimatu

- Ostatnie wydarzenia uzmysławiają nam, że zmiana klimatu jest realnym, największym problemem z jakim się mierzymy. Nasi strażacy pomagali gasić pożary w Grecji i Szwecji, ale przecież także na terenie Polski doświadczamy niszczycielskich wichur, gwałtownych ulew i podtopień, które są skutkiem ocieplenia. Polskie społeczeństwo  jest gotowe do działań, które poprawią stan klimatu i środowiska, ale segregacja odpadów i wymiana żarówek nie wystarczy. Aby uzyskać efekty w dużej skali niezbędne są rozwiązania systemowe, które zależą od polityków. Czysta energia z OZE, efektywny transport publiczny, zrównoważone rolnictwo czy obszary ochrony przyrody nie powstaną bez dobrego prawa i bez wsparcia państwa. Pora, żeby rządzący naprawdę usłyszeli głos społeczeństwa i bez uników, na poważnie zajęli się ochroną środowiska, w którym wszyscy żyjemy –  podkreśla Mikołaj Troczyński, Specjalista ds. Odnawialnych Źródeł Energii w Fundacji WWF Polska.   

3. Postulaty Manifestu 100 dni

Prawo klimatyczne

 • Rozpoczęcie prac nad projektem polskiej ustawy o ochronie klimatu.

Energetyka

 • Powołanie Funduszu Transformacji Energetyki i przeznaczenie 100% wpływów z systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) na modernizację, cyfryzację i rozbudowę sieci energetycznych oraz inne zielone inwestycje, takie jak termomodernizacja budynków.
 • Skuteczna realizacja Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, m.in. poprzez przyjęcie nowego systemu etykietowania budynków, tj. ich klasyfikacji energetycznej i zapewnienie jego upowszechnienia poprzez skuteczne działania, w tym kampanie informacyjne.
 • Zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych z 700 metrów na 500 metrów.

Transport

 • Przeznaczenie co najmniej 25% środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na finansowanie infrastruktury pieszej i rowerowej.
 • Radykalne obniżenie opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej, o co najmniej 50%.
 • Uproszczenie i ujednolicenie taryf ulgowych w transporcie zbiorowym.

Czyste środowisko

 • Trwałe wyłączenie 20% lasów z użytkowania gospodarczego.
 • Wyeliminowanie z krajowego porządku prawnego specustaw szkodzących wartościom przyrodniczym zwłaszcza rzekom, w tym tzw. „ specustawy powodziowej” oraz „ specustawy odrzańskiej”.
 • Odwrócenie niekorzystnej nowelizacji tzw. ustawy ocenowej (potocznie Lex Knebel).

System żywnościowy

 • Wprowadzenie moratorium na budowę nowych ferm przemysłowych w Polsce.
 • Wprowadzenie zielonych zamówień publicznych, ukierunkowanych na dietę planetarną do żywienia zbiorowego oraz wsparcie dla spożycia produktów rolnictwa ekologicznego.
 • Zawieszenie finansowania inwestycji hydrotechnicznych na rzekach ze środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zwiększenie prawnej ochrony zasobów wodnych w rolnictwie.

Edukacja i zdrowie

 • Wprowadzenie „Tygodnia o klimacie" jako stałego elementu programu w szkolnych planach nauczania na wszystkich szczeblach edukacji.
 • Wzmocnienie profilaktyki boreliozy w Narodowym Programie Zdrowia jako kluczowej wektorowej choroby zależnej od klimatu w Polsce.
 • Wprowadzenie do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przepisu, który obligowałby inwestora do przeprowadzenia oceny oddziaływania na zdrowie w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko

ZOBACZ CAŁY MANIFEST »

– Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że przyroda i klimat mają tak istotny wymiar społeczny, gospodarczy i polityczny, bezpośrednio rzutując na naszą codzienność. W czasie trwającej kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu warto mówić o wpływie produkcji żywności na środowisko i klimat, wsparciu dla diety przyjaznej planecie – lokalnej, sezonowej, bezpiecznej i zdrowej. Warto sprawdzać czy nasi   kandydaci do parlamentu mówią o wsparciu dla OZE, samorządności energetycznej, neutralności klimatycznej czy sprawiedliwej transformacji, a jeśli tak – jak mówią. Jakość wody i jej zanieczyszczenia, konsekwencje regulacji rzek oraz korzyści z ich rewitalizacji i renaturyzacji, zapobieganie suszom i powodziom to istotne elementy kampanii wyborczej i polityki państwa, kreowanej przez przyszłych parlamentarzystów – zauważa Olga Kazalska z Doradczyni Zarządu ds. Polityki Środowiskowej w Fundacji WWF Polska.

– Nie mamy już czasu do stracenia, dlatego nowy rząd od pierwszego dnia pracy będzie musiał zabrać się za naprawianie najpilniejszych i najpoważniejszych problemów, blokujących postęp w ograniczaniu emisji i utrudniających chronienie środowiska. Konieczne jest też kompleksowe i przekrojowe podejście do stojących przed władzami wyzwań, zajęcie się jednocześnie różnymi aspektami rozwoju i sektorami gospodarki. Dlatego manifest zbierający w jednym miejscu możliwe do szybkiej realizacji postulaty dotyczące energetyki, budownictwa, transportu, rolnictwa, gospodarki wodnej, edukacji i ochrony zdrowia jest taki ważny. Pozostaje tylko pytanie, czy politycy staną na wysokości zadania i zajmą się realizacją tych rekomendacji, w trybie naprawdę pilnym – podnosi Urszula Stefanowicz z Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego, ekspertka Koalicji Klimatycznej.


Źródła:
https://koalicjaklimatyczna.org/manifest-100-dni-dla-polskiej-przyrody-i-klimatu
https://www.koalicjaklimatyczna.org/uploads/MANIFEST_100_DNI_KOALICJI_KLIMATYCZNEJ.pdf