Fundacja WWF Polska realizuje największy w kraju, współtworzony z lokalnymi partnerami NGO, kompleksowy projekt inwestowania w przyrodę dający możliwość najefektywniejszego wspierania strategii klimatycznej firm - „OCH, Biznes!”. Projekt daje przedsiębiorstwom szansę zaangażowania w zweryfikowane, wiarygodne i oparte na nauce projekty przyrodnicze, które jednocześnie eliminują ryzyko greenwashingu. Obejmowanie prywatną ochroną mokradeł w Polsce to szansa na zaadresowanie dwóch kryzysów jednocześnie - klimatycznego i związanego ze spadkiem różnorodności biologicznej. Czy mamy szansę w Polsce powtórzyć sukces Patagonii i wstrzymać degradację unikalnych ekosystemów, które mogą chronić nas przed skutkami zmiany klimatu?

Biznes zależy od przyrody, a równocześnie ma ogromny wpływ na środowisko. Badania pokazują, że 44 bln $ wytworzonej wartości ekonomicznej – ponad połowa całkowitego światowego PKB – jest wysoce lub umiarkowanie zależna od przyrody i jej usług. Świat biznesu wie, że zmiana klimatu, to obecnie jedno z największych zagrożeń dla światowej gospodarki, a jego przyszłość jest uzależniona od tego, czy podejmie teraz działania proklimatyczne.
W przeciwieństwie do kryzysu klimatycznego, spadek różnorodności biologicznej nie istnieje (jeszcze) w powszechnej świadomości - ani społeczeństwa, ani firm. Tymczasem naukowcy na całym świecie alarmują, że żyjemy w czasie szóstego światowego wymierania gatunków - w ciągu ostatnich 50 lat straciliśmy 69% populacji kręgowców! Regulatorzy zdają sobie coraz bardziej z tego sprawę - różnorodność biologiczna jest 6. celem taksonomii i Komisja Europejska już wkrótce przyjmie kryteria techniczne dotyczące tego celu.

Obszary chronione prywatnie

W odpowiedzi na oba kryzysy oraz rosnące oczekiwania społeczeństwa wobec firm, Fundacja WWF Polska pomaga firmom skutecznie i precyzyjnie zaadresować oba problemy, z korzyścią dla przyrody i ludzi. Rozwiązania oparte na przyrodzie (eng. Nature-based Solutions - NbS) stanowią ponad jedną trzecią rozwiązań potrzebnych do złagodzenia zmiany klimatu i do utrzymania globalnego ocieplenia poniżej 2 stopni Celsjusza. Aby zapewnić przetrwanie gatunków i ich siedlisk oraz walczyć skutecznie ze zmianą klimatu potrzebujemy więcej obszarów chronionych, dlatego fundacja zdecydowała, że będzie tworzyć wraz z partnerami obszary chronione prywatnie (eng. Privately Protected Areas, PPA). Tworzenie takich rezerwatów to nic innego jak wielkoskalowa, długoterminowa odbudowa cennych przyrodniczo terenów. To obejmowanie ochroną prywatną (indywidualną lub instytucjonalną) obszarów cennych przyrodniczo i łagodzących zmianę klimatu. PPA to w wielu krajach świata powszechny i bardzo ważny element systemu ochrony przyrody, w Polsce nie jest jeszcze popularny.

„Jesteśmy dumni, że Reckitt i marka Air Wick jest częścią tej inicjatywy. Mamy nadzieję, że coraz więcej partnerów biznesowych będzie się decydowało na inwestowanie w PPA i ochronę oraz odtwarzanie torfowisk, bo to niesamowite obszary przyrodnicze, szczególnie w kontekście walki z ocieplaniem klimatu” - Paulina Bartnik, Senior Brand Manager Air Wick.  

Dlaczego właśnie mokradła?

Największy i unikalny na skalę światową potencjał zapobiegania emisji dużych ilości CO2 do atmosfery mają mokradła, przede wszystkim torfowiska (szczególny rodzaj mokradeł) - które mogą pochłaniać do 10 x więcej emisji CO2 niż lasy!

Mokradła to nie tylko piękne krajobrazy, ale również miejsca kluczowe z punktu widzenia klimatu, różnorodności biologicznej, a także bezpieczeństwa wodnego. Aż 40% gatunków na świecie zależy od mokradeł, ponieważ wykorzystuje je na różnych etapach swojego życia. Zwiększają ilość wody gruntowej i zapobiegają erozji gleby, a także pełnią rolę naturalnych zbiorników retencyjnych, co przyczynia się do zapobiegania powodziom.

Mokradła stanowią ważny magazyn węgla. Na całym świecie same tylko osuszone torfowiska uwalniają około 1,9 miliarda ton gazów cieplarnianych rocznie, co odpowiada około 5% wszystkich globalnych emisji gazów cieplarnianych każdego roku! W Polsce z 1,25 mln ha polskich torfowisk 84% jest zdegradowanych, a większość (70%) wykorzystywana jest jako łąki i pastwiska. Z sojusznika w walce z ociepleniem klimatu, osuszone torfowiska zamieniają się w jednego z większych emitentów CO2. Ich roczne emisje w Polsce są porównywalne z rocznymi emisjami elektrowni w Bełchatowie! Bez właściwej ochrony i restytucji torfowisk i terenów mokradłowych, realizacja celów klimatycznych, wynikających z Porozumienia Paryskiego, będzie zatem niemożliwa.

Dlatego przy wsparciu filantropijnym firmy UPM Raflatac - wieloletniego partnera WWF oraz we współpracy z Centrum Ochrony Mokradeł, fundacja przeprowadziła analizę odtworzenia zdegradowanych ekosystemów, a konkretnie terenów podmokłych, które mają unikalny potencjał zapobiegania emisji dużych ilości  CO2 do atmosfery. Przygotowana została mapa priorytetowych mokradeł wymagających ochrony i restytucji
- ponad 1,7 mln ha terenów podmokłych, co stanowi około 30% wszystkich tego typu obszarów w Polsce. Wśród nich wybrano 20 pilotażowych lokalizacji, które powinny być odtworzone w pierwszej kolejności.

„Dzięki współpracy z WWF Polska możemy przyczynić się do konkretnych działań prośrodowiskowych, chcemy pokazywać możliwe drogi, jakie może obrać biznes, promować rozwiązania oparte na przyrodzie, łagodzące zmiany klimatu. Z własnego doświadczenia wiemy, że ochronę przyrody można łączyć z biznesem i że to się opłaca” - mówi Przemysław Różycki, dyrektor sprzedaży w UPM Raflatac.

los KV

Dlaczego firmy powinny inwestować w mokradła?

Projekt stworzenia obszarów chronionych prywatnie to wysokiej jakości program przyrodniczy, który opiera się na najlepszej wiedzy naukowej oraz spełnia surowe kryteria związane z integralnością klimatyczną, różnorodnością biologiczną i sprawiedliwością społeczną. Fundacja dzięki niemu daje firmom możliwość inwestowania w przyrodę i wykorzystania tych działań w ramach swoich strategii klimatycznych, a także szansę na zaangażowanie się w zweryfikowane, wiarygodne i oparte na nauce projekty, które jednocześnie eliminują ryzyko greenwashingu.

„Siła liderów korporacyjnych ma prawdziwe znaczenie. Odpowiedzialne, zrównoważone podejście do prowadzenia biznesu oddziałuje na klimat i naszą przyszłość. Mam nadzieję, że firmy w Polsce podejmą wyzwanie w walce o zdrowie oraz przyszłość naszych mokradeł i zainwestują w ten unikalny i ważny projekt” - powiedziała Barbara Dąbek, dyrektorka Partnerstw Strategicznych w WWF Polska.

Wszyscy powinniśmy dążyć do tego, by użytkowanie gruntów, rolnictwo i rozwiązania oparte na przyrodzie (NbS) były integralną częścią globalnych planów rozwiązania problemów wysokiej emisji gazów cieplarnianych, zapobiegania suszy oraz rozwiązania kryzysu klimatycznego i przyrodniczego.
Obejmowanie prywatną ochroną mokradeł, w tym torfowisk w Polsce, to szansa na zaadresowanie dwóch kryzysów jednocześnie - klimatycznego i związanego ze spadkiem różnorodności biologicznej. Jest to inicjatywa, która przynosi korzyści nie tylko środowisku, ale również ludziom.

WWF Polska zaprasza firmy i osoby zainteresowane inwestowaniem w prywatne rezerwaty na mokradłach w Polsce do kontaktu. Tylko połączenie potencjału biznesu, przyrodników i społeczeństwa może przynieść zmianę, której tak wszyscy potrzebujemy.  

Więcej na: www.ochbiznes.wwf.pl


Dodatkowe informacje

WWF A PPA
Fundacja WWF w ramach projektu obszary chronione prywatnie przetłumaczyła wytyczne dla obszarów chronionych prywatnie Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (eng. International Union for Conservation of Nature, IUCN). Dodatkowo WWF opracował wytyczne dotyczące zalesiania sprzyjającego ochronie różnorodności biologicznej oraz zidentyfikował priorytetowe miejsca dla odtwarzania siedlisk, które uwzględniają aspekty zachowania różnorodności biologicznej, sekwestracji dwutlenku węgla, świadczenia usług ekosystemowych.
Dzięki partnerstwom strategicznym z sektorem prywatnym fundacja tworzy obszary chronione prywatnie i obejmujemy ochroną najcenniejsze zakątki Polski np. bogate przyrodniczo łąki, wyjątkowe torfowiska itp. Dzięki partnerstwu z Air Wick w Polsce Fundacja WWF była w stanie pozyskać między innymi wyjątkowe tereny w Dolinie Rospudy i unikalne torfowiska w obrębie kompleksu Mechowiska Sulęczyńskie, cenne przyrodniczo murawy w Dolinie Bobru oraz podmokłe łąki w ramach kompleksu Błota Rakutowskie - jedne z najbardziej niesamowitych mokradeł na świecie! Działania z marką Air Wick potrwają do 2024 r.

PIERWSZE PRYWATNE OBSZARY CHRONIONE NA ŚWIECIE POWSTAŁY PRAWIE 100 LAT TEMU
Prywatna ochrona obszarowa nie jest pomysłem nowym. Najstarszy Park Narodowy w Holandii powstał w roku 1930. Jest to park prywatny - należy do holenderskiego stowarzyszenia ochrony przyrody - Vereniging Natuurmonumenten. Fińskie obszary chronione są wspierane przez tzw. prywatne rezerwaty przyrody, których jest 153, a liczba ta wzrosła przez 10 lat prawie o połowę. Jednym z właścicieli takiego obszaru w Finlandii jest UPM Raflatac, partner strategiczny WWF Polska. W Polsce również ta idea nie jest nowa, ale na pewno jeszcze mało popularna.