Tygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym, co oznacza, że chroniąc je, zapewniamy przetrwanie także innym cennym gatunkom, ale nie tylko… Obecność tygrysów jest ważna dla ludzi zamieszkujących ich tereny występowania, a nawet przyczynia się do ochrony klimatu!

Co ma wspólnego parasol i tygrys?

Tak jak parasol chroni przed deszczem, tak tygrysy czuwają nad tym, by w całym ekosystemie panował porządek. Tygrysy są tzw. gatunkiem parasolowym. Oznacza to, że chroniąc je, zapewniamy przetrwanie także innym, cennym gatunkom i dbamy o zachowanie ich naturalnych siedlisk. Jako gatunek parasolowy tygrysy mają wyjątkowe wymagania: potrzebują dużych przestrzeni i dużej liczby zwierzyny, na którą polują. Tygrysy przemieszczają się po rozległych obszarach i występują w różnych rodzajach siedlisk, od lasów deszczowych i tropikalnych aż po syberyjską tajgę. Niestety są one wrażliwe na ingerencję człowieka. 

Drapieżnik na szczycie w służbie klimatu

TygrysTygrysy pełnią kluczową rolę w ekosystemie jako drapieżniki szczytowe, czyli będące na szczycie łańcucha pokarmowego. Te dzikie koty w naturalny sposób regulują populacje zwierząt, którymi się żywią (roślinożercy i mniejsze drapieżniki). Dbają tym samym o zachowanie różnorodności biologicznej i zrównoważone funkcjonowanie środowiska. Jest to korzystne nie tylko dla społeczności lokalnych, które korzystają z zasobów zdrowego środowiska, takich jak woda i pożywienie, ale dla wszystkich mieszkańców Ziemi. Szacuje się, że rzeki płynące przez obszary występowania tygrysów stanowią źródło czystej wody dla około 830 milionów ludzi. Ochrona tygrysów pozwala uchronić te obszary od degradacji. Ochrona tygrysów to też ochrona klimatu. Obszary leśne chronione dla tygrysów magazynują więcej dwutlenku węgla niż inne lasy w regionie, co pomaga łagodzić zmiany klimatyczne i przekłada się na gospodarkę zamieszkiwanych przez nie krajów. Szacuje się np., że zdolność magazynowania dwutlenku węgla każdego hektara chronionego w Rezerwacie Tygrysów Corbett w Indiach jest warta około 220 USD rocznie. 

Chroniąc tygrysy, dbamy o różnorodność biologiczną

Terytorium zajmowane przez dorosłego samca tygrysa ma zazwyczaj powierzchnię aż kilkuset kilometrów kwadratowych. Zasięg wszystkich żyjących na świecie tygrysów obejmuje około 700 000 km2. Większość tych terenów znajduje się w czterech obszarach na świecie najbogatszych pod względem różnorodności roślin i zwierząt. Są to Himalaje Wschodnie, Indo-Birma, Ghaty Zachodnie w południowych Indiach i Sundaland w Tajlandii. Siedliska tygrysów pokrywają się z 332 obszarami kluczowymi pod względem różnorodności biologicznej i 10 obiektami światowego dziedzictwa przyrodniczego. Udowodniono też, że wprowadzanie obszarów chronionych dla tygrysów pomaga ograniczyć wylesianie. Na szczęście w całej Azji tygrysy są głównym bodźcem do tworzenia i skutecznego zarządzania obszarami chronionymi, co jest ważne dla ochrony nie tylko tygrysów, ale innych gatunków, takich jak słoń azjatycki, orangutan sumatrzański oraz nosorożce indyjskie i sumatrzańskie. Obecność tygrysów wzmacnia też motywację rządów do ochrony lasów przed nielegalnym pozyskiwaniem drewna. 

Zarabiając na tygrysie

TygrysOchrona tygrysów przynosi też wymierne benefity ekonomiczne. Korzyści z ekosystemów rezerwatów tygrysich mogą być warte miliardy dolarów. Obecność tygrysów wspiera turystykę w krajach ich występowania. Szacuje się, że w samym tylko rezerwacie tygrysów w indyjskim Corbett wpływy z opłat za wstęp wynoszą około 1 milion dolarów rocznie. Rezerwaty tygrysów zapewniają też bezpośrednie korzyści lecznicze wielu lokalnym mieszkańcom. Plemiona Kani w Kalakkad Mundanthurai Tiger Reserve w Indiach zbierają rośliny lecznicze w rezerwacie i hodują pszczoły Trigona iridipennis na miód stosowany w leczeniu infekcji. Trzy czwarte mieszkańców Soliga w indyjskim rezerwacie świątynnym Biligiri Rangaswamy używa tradycyjnych lokalnych leków z ponad 100 gatunków roślin, występujących na terenach występowania tygrysów, do leczenia drobnych dolegliwości. 

Im więcej tygrysów, tym łagodniejsze skutki klęsk żywiołowych

Obszary, które chronimy dla tygrysów, pomagają nam zabezpieczyć się przed skutkami klęsk żywiołowych. Na przykład w Chinach dziesięciolecia utraty siedlisk doprowadziły do poważnych powodzi i masowego zmniejszenia zasięgu występowania tygrysów. Na szczęście wdrożono politykę ochrony i odbudowy lasów, co zmniejszyło powodzie i pozwoliło odtworzyć wiele siedlisk tygrysów. Ochrona tych kotów przyczynia się również do zachowania w dobrym stanie świętych miejsc przyrodniczych i tradycyjnych kulturowo, w których żyje wiele rdzennych ludów. Jak duże jest znaczenie tygrysów, można też dostrzec w kosmologiach, wierzeniach i opowieściach prawie wszystkich cywilizacji w krajach występowania tych drapieżników. Może tego nie wiesz, ale tygrys jest narodowym zwierzęciem Indii, Bangladeszu, Malezji i Korei Południowej.

Tygrysy potrzebują Twojej pomocy!

Adoptuj tygrysaTwoje zaangażowanie w ochronę tygrysów jest ważne. Wierzymy, że w tym roku, który jest Rokiem Tygrysa, wiele osób dołączy do finansowego wspierania naszych działań, dokonując symbolicznej adopcji tygrysa. Dlaczego  wsparcie jest potrzebne? Wspierając nas, wspierasz jednocześnie nasze biuro w Malezji, z którym współpracujemy od lat na rzecz ochrony tygrysów. Wspólnie finansujemy niezbędne działania, m.in. zbieranie informacji o lokalnych populacjach tygrysów poprzez zakup i regularne monitorowanie fotopułapek. Finansowane przez nas patrole antykłusownicze stale przeszukują lasy, usuwają wnyki oraz zakłócają działania kłusowników. Członkami patroli są najczęściej przedstawiciele lokalnych społeczności, dla których pomagamy organizować niezbędne szkolenia. Prowadzimy też kampanie edukacyjne, mające zwiększyć świadomość i ograniczyć nielegalny handel zagrożonymi gatunkami. Dopiero wiedząc o istnieniu problemu, możemy próbować go rozwiązać. Chcesz nam pomóc? Adoptuj!