Uzyskanie informacji o środowisku i jego ochronie. Uzyskanie informacji publicznej.

23 sierpnia 2018

W myśl z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych. Prawo dostępu do przedmiotowej informacji obejmuje: uzyskanie informacji publicznej, wgląd do dokumentów urzędowych, wstęp na posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Prawo to przysługuje każdemu. Informacje publiczne są udostępniane nieodpłatnie . Jedynie w przypadku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, gdy podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji, może on pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Do udostępnienia informacji publicznej zobowiązane są w szczególności:

Dostęp do informacji publicznej realizowany jest poprzez:

Istnieje również możliwość kopiowania informacji publicznej, jej wydruku lub przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jako informację o środowisku należy rozumieć informację dotyczącą m.in.:

Również w przypadku do informacji o środowisku prawo do informacji przysługuje każdemu. Zobowiązane do udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie są organy administracji, które mają te informacje w posiadaniu lub jeżeli informacja jest dla danego organu przeznaczona. Jako informację znajdująca się w posiadaniu organu, rozumie się informację znajdującą się w posiadaniu organu administracji, wytworzoną przez ten organ lub otrzymaną przez niego od osoby trzeciej. Jako informację przeznaczoną dla organu, rozumie się informację, którą w imieniu organu administracji dysponują osoby trzecie, w tym też informację, której organ ten ma prawo żądać od osób trzecich.

Udostępnianie informacji następuje w zbliżony sposób do udzielania informacji publicznej, tj. w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej. W przeciwieństwie do informacji publicznej za udzielenie informacji o środowisku pobierane są niewielkie opłaty.

Instytucje zajmujące się środowiskiem i jego ochroną

Polecamy