09 czerwca 2020

Pomysł na zbudowanie przemysłowych ferm kurzych w cennej przyrodniczo gminie Krynki zmroził krew nie tylko obrońców przyrody, ale przede wszystkim lokalnych społeczności. Mieszkańcy nie mogli uwierzyć, że miejsce, z którym wiążą swoją przyszłość, gdzie rozwija się turystyka przyrodnicza i kulturowa, może być przekształcone w przemysłową hodowlę, z 800 tys. brojlerami rocznie. Na szczęście, decyzja Burmistrza Krynek została uchylona! 

Wspólna walka o bezcenne tereny 

MeczetGmina Krynki, to miejsce o wybitnych walorach przyrodniczych i kulturowych –   to obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody i obszar chronionego krajobrazu. Od ponad 300 lat żyją tu polscy Tatarzy, a tysiące turystów odwiedzają jeden z dwóch istniejących w Polsce zabytkowych meczetów.  Tymczasem, prywatny inwestor postanowił przedłożyć swoje zyski ponad unikatowa i przyrodę, i dobro ludzi żujących z nią w pełnej harmonii. Ku zaskoczeniu mieszkańców – ze wsparciem Burmistrz Gminy Krynki. W walkę o Kruszyniany wolne od kurzych ferm przemysłowych szybko włączyli się więc nie tylko mieszkańcy, ale i Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacje pozarządowe. Fundacja WWF Polska uzyskała status strony w postępowaniu administracyjnym, działając ramię w ramię z lokalną społecznością i działaczami ekologicznymi m.in. z Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt. Dzięki wspólnym wysiłkom, doprowadziliśmy do uchylenia szkodliwej decyzji. Jak się to udało? 

Razem przeciwko hodowli przemysłowej 

Jako WWF Polska razem z innymi zaangażowanymi w sprawę stronami zgromadziliśmy dane przyrodnicze mające na celu ochronę przyrody przed szkodliwą inwestycją. Udało nam się przygotować silny merytorycznie wniosek odwoławczy poparty przygotowanym na nasze zlecenie raportem (Prognozowane oddziaływanie przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch kurników o łącznej obsadzie 356 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr geod. 3/19, obręb Kruszyniany, gmina Krynki na środowisko przyrodnicze, w tym gatunki i obszary chronione), który został dołączony do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w Białymstoku. Po rozpatrzeniu odwołań stron w postępowaniu, SKO uchyliło decyzję Burmistrza Krynek o środowiskowej zgodzie na inwestycję. Kolegium przyznało, że burmistrz nie sprawdziła, czy inwestor w swoim raporcie podała prawdę o braku szkodliwości hodowli kurczaków dla obszaru Natura 2000. Nie dokonano rzetelnej oceny ani raportu inwestora, ani kontrraportu złożonego przesz strony postępowania, w tym raportu przygotowanego przez Fundację WWF Polska. Nie dokonano też analizy pozostałych dowodów złożonych w sprawie, z których wynika, że teren, na którym inwestor planował hodowlę, ma zdecydowanie cenniejsze zasoby przyrodnicze, niż twierdził sam inwestor, a także, że inwestycja niesie realne ryzyko zdewastowania tych zasobów. 

WWF Polska dla gminy Krynki 

Fundacja WWF Polska już od wielu lat działa na obszarze Puszczy Knyszyńskiej, na którym leży gmina Krynki. Aktywnie wspiera ochronę gatunków zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową – tj. wilka, rysia i sóweczki – na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Jeszcze w 2013 r. fundacja przeprowadziła tropienia drapieżników w Puszczy Knyszyńskiej we współpracy z Nadleśnictwami: Knyszyn, Dojlidy, Czarna Białostocka, Supraśl, Krynki, Waliły i Żednia. Ponadto w 2019 roku WWF Polska prowadziła na terenie Puszczy Knyszyńskiej inwentaryzację sóweczki (Glaucidium passerinum), na podstawie, której zgłoszono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wnioski o utworzenie 18 stref ochrony dla tego gatunku. Monitoring sóweczki przez WWF Polska jest również kontynuowany w 2020 r.

Raport przygotowany na zlecenie WWF Polska pokazuje negatywny wpływ planowanej inwestycji nie tylko na środowisko przyrodnicze, ale destrukcyjne oddziaływanie na warunki życia i rozwoju lokalnej społeczności. Fundacja WWF Polska ma nadzieję, że Burmistrz Gminy Krynki zmieni podejście do planowanej przemysłowej fermy kurzej i przy kolejnej ocenie sprawy weźmie pod uwagę nie tylko liczne argumenty przyrodnicze, które przemawiają przeciw tej inwestycji, ale również dobro swoich mieszkańców, których zobowiązała się reprezentować.

 

 

 

Autorka: Aleksandra Świetlik