13 marca 2019

375 386 osób wezwało Komisję Europejską do obrony silnego Europejskiego prawa wodnego, czyniąc te konsultacje społeczne jednymi z największych w historii Unii Europejskiej. Prawo wodne jest istotne do zapewnienia europejskim rzekom, jeziorom i terenom podmokłym ochrony oraz przywrócenia ich odpowiedniego stanu.

ryby

Zorganizowana kampania #ProtectWater, zmobilizowała obywateli Unii Europejskiej (i nie tylko) do zajęcia stanowiska w sprawie europejskich rzek, jezior i terenów podmokłych oraz opowiedzenia się za silnym prawem, które je chroni – Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej.

„375 386 obywateli przemówiło w imieniu cennych europejskich rzek, jezior i terenów podmokłych przeciwko ich postępującej degradacji. Powiedzieli swoim rządom głośno i jasno, aby nie osłabiały one prawa wodnego UE – rządzący muszą teraz słuchać i brać te głosy na poważnie” - powiedziała Ester Asin, Dyrektor WWF European Policy Office.  „60 % wód europejskich jest w stanie krytycznym, potrzeba działania państw członkowskich jest natychmiastowa. Były one zobligowane do zatrzymania destrukcji wód, kiedy podpisały Ramową Dyrektywę Wodną w 2000 roku, ale spędziły dwie dekady bezwstydnie lekceważąc zobowiązania i nie implementując ich postanowień. Zamiast nacisków na osłabienie prawa wodnego, nawołujemy do podjęcia działań i posłuchania głosu obywateli” – dodaje.

Kampania #Protect Water była prowadzona przez WWF, Europejską Agencję Środowiska, Europejski Związek Wędkarzy, European Rivers Network oraz Wetlands International, które razem stworzyły Europejską Koalicję dla Rzek (Living Rivers Europe). Proces weryfikacji prawa europejskiego, umożliwia obywatelom uczestnictwo w konsultacjach społecznych Komisji Europejskiej nad Ramową Dyrektywą Wodną (jedyna możliwość dla szerokiej społeczności na wypowiedzenie swojej opinii podczas oceny skuteczności obowiązującej legislacji unijnej), aby mogli wyrazić swój silny sprzeciw w sprawie proponowanych obecnie zmian legislacyjnych. Konsultacje społeczne ogłoszone zostały w październiku 2018 roku i otrzymały wsparcie ponad 130 organizacji społecznych (m.in. Greenpeace, Bird Life, Friends of the Earth).

Oficjalna unijna analiza konsultacji społecznych, które zakończyły się 11 marca, będzie opublikowana na jesieni 2019 roku, wraz z finalną decyzją, co do przyszłości prawa wodnego przewidywaną do pierwszej połowy roku 2020. Europejska Koalicja dla Rzek będzie obecna na każdym kroku podejmowanych działań i decyzji, tak aby Ramowa Dyrektywa Wodna pozostała nienaruszona. Kontynuowane będą naciski, aby prawo to było w pełni zaimplementowane przez państwa członkowskie i wprowadzone przez Komisję Europejską, w celu przywrócenia odpowiedniej kondycji wód europejskich do roku 2027 (jako czas ostateczny).

O Ramowej Dyrektywie Wodnej:
Według najnowszych danych, 60% rzek, strumieni, jezior i terenów podmokłych w Europie nie jest w dobrym stanie. Przez pokolenia niszczyliśmy i zanieczyszczaliśmy je, a zbyt dużo wody wykorzystywaliśmy w sposób nieodpowiedzialny. Jeśli nadal będziemy tak postępować, będzie to mieć wpływ na wszystko – od drobnych rzeczy z naszego życia codziennego, które przyjmujemy za pewniki, do działania całych gałęzi przemysłu. Będzie to mieć również wpływ na niezliczone gatunki, które potrzebują tych ekosystemów do przetrwania.

Nasze rządy pozwalają na wykorzystywanie rzek, jezior i terenów podmokłych w sposób, który powoduje nieodwracalne szkody. Przykładowo zapory i inna infrastruktura (np. na potrzeby elektrowni wodnych, żeglugi i zapobiegania powodziom) blokują naturalny bieg rzeki i uniemożliwiają rozmnażanie różnym gatunkom. Niezrównoważona gospodarka rolna zanieczyszcza i zużywa ogromne ilości wody. W ramach prawa wodnego UE rządy państw członkowskich zgodziły się zakończyć te destrukcyjne działania – jednak nie dotrzymują swoich własnych obietnic. Co gorsza, teraz chcą osłabić to prawo!

Odwrócenie tego procesu niszczenia nie będzie możliwe bez silnego ustawodawstwa. W Europie obowiązuje silne prawo chroniące nasze rzeki, jeziora, tereny podmokłe, strumienie, wody przybrzeżne i gruntowe. Ramowa Dyrektywa Wodna UE zapewnia również odzyskanie wód, które już zostały dotknięte niszczącymi działaniami, co ma nastąpić najpóźniej do 2027 r.

 

Kontakt:
Karolina Kukielska/ kkukielska@wwf.pl
Starsza Specjalistka ds. Komunikacji

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!