15 lutego 2019

Niedocenianie Odnawialnych Źródeł Energii, ignorowanie antropogenicznej zmiany klimatu, uzależnienie od paliw kopalnych – to tylko niektóre uwagi, jakie WWF Polska zgłasza do Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK) przygotowanego przez Ministerstwo Energii. Każdy może przedstawić swoje zastrzeżenia w procesie konsultacji społecznych. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa i wypełnić formularz. Na tej samej stronie dostępny jest Krajowy Plan.

Od tego, co znajdzie się tym dokumencie zależy polityka Polski na następne 12 lat w obszarze walki o klimat. Propozycje jakie przedstawimy Komisji Europejskiej zdefiniują czy jako kraj wejdziemy na drogę do gospodarki niskoemisyjnej czy będziemy trwać przy spalaniu paliw kopalnych. Jeszcze możesz mieć na to wpływ! Termin składania uwag upływa w poniedziałek 18.02.2019 r. o północy.

 Możesz posłużyć się naszymi uwagami. Stanowisko WWF Polska:

Zależy nam, aby KPEiK zakładał wizję Polski czystej i ambitnie podchodzącej
do redukcji emisji gazów cieplarnianych (powodujących obserwowaną zmianę klimatu) , ale w jego aktualnej formie brakuje takich założeń i celów. Każdy przyjmowany przez polski rząd dokument, powinien prowadzić nas
w kierunku wyhamowania ocieplenia Ziemi poniżej 2 stopni Celsjusza do końca stulecia. Nie możemy dłużej ignorować wpływu człowieka na zmianę klimatu. Nie mamy drugiej planety.

Kluczowe uwagi do dokumentu:

Kluczowe zastrzeżenia Fundacji WWF Polska do KPEiK:

  • Brak odniesienia do kluczowego wyzwania XXI wieku, jakim jest antropogeniczna zmiana klimatu oraz do działań „w duchu Porozumienia Paryskiego”, co jest elementem polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a więc i Polski. Przypomnijmy, że w Porozumieniu Paryskim państwa zadeklarowały podjęcie niezbędnych działań na rzecz ograniczenia wzrostu globalnych temperatur o mniej niż dwa stopnie względem epoki przedindustrialnej[1]. Powinien to być punkt wyjścia do dyskusji o źródłach energii i działaniach klimatycznych w Polsce, a nie jedynie jeden z czynników. Aktualnie trudno potraktować strategię wskazującą emisję niemal 300 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2040 jako działanie ambitne i mogącemu sprostać wyzwaniu zmiany klimatu. Tym samym KPEiK w żadnym stopniu nie jest dokumentem ukazującym ścieżkę dojścia do zeroemisyjnej gospodarki w 2050 roku, co już dziś jest scenariuszem rekomendowanym Komisji Europejskiej[2].
  • Zakładany znaczny udział węgla kamiennego i brunatnego w miksie energetycznym w perspektywie do 2040 roku (a zwłaszcza do 2030 roku) skutkować będzie nie tylko ryzykiem niespełnienia zobowiązań międzynarodowych, ale też utratą przewag konkurencyjnych Polski wynikających z inwestowania w schyłkowe branże energetyczne i niewystarczający rozwój nowych źródeł energii. Co więcej, bazując na opracowaniu WiseEuropa[3] w zakładanym w KPEiK scenariuszu generacji energii elektrycznej istnieje ryzyko znacznego importu węgla kamiennego.
  • Brak jest jednoznacznej rekomendacji na rzecz rozwoju najtańszego odnawialnego źródła energii, tj. energetyki wiatrowej na lądzie.
  • Brak rekomendacji na rzecz rozwoju energetyki słonecznej (fotowoltaiki) najszybciej, jak to będzie możliwe, biorąc też pod uwagę problemy z zapewnieniem zapotrzebowania na energię elektryczną w szczytach letnich.
  • Brak alternatywnego scenariusza w przypadku opóźnień bądź rezygnacji (de facto – braku wszczęcia) budowy elektrowni jądrowej.
  • Brak bezpośredniego uwzględnienia działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz zwiększenia udziału przewozów koleją i transportem zbiorowym (efektywność energetyczna przewozów i zmniejszenie zużycia importowanej ropy) jako kluczowych narzędzi na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
  • Brak jednoznacznych rekomendacji na rzecz maksymalizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych w kontekście efektów programów likwidacji niskiej emisji i termomodernizacji budynków (np. poprzez program „Czyste Powietrze”).
  • Niepokojący jest postulat użycia drewna okrągłego na potrzeby energetyczne.

 

 

[1] UNFCCC (2015). Porozumienie Paryskie, źródło: https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf, dostęp : 14.01.2019 r.

[2] Komisja Europejska (2018). Long term strategy, https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en

[3] WiseEuropa (2018). Od restrukturyzacji do trwałego wzrostu, przypadek Górnego Śląska, źródło:

https://www.wwf.pl/sites/default/files/2018-11/od_restrukturyzacji_do_trwalego_wzrostu._wwf_pl_1_3_%20%281%29_0.pdf s. 19, dostęp: 13.02.2019r.

 

 

UWAGI FUNDACJI WWF POLSKA DO KPEIK


 

Kontakt:
Oskar Kulik/ okulik@wwf.pl
Specjalista ds. polityki klimatyczno-energetycznej WWF Polska

 

 

Co Ty możesz zrobić?

W ciągu ostatnich 50 lat populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o 69%. Tylko wspólnie możemy odwrócić ten proces. Pomóż nam chronić ginącą przyrodę! Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu naszej planety.

Chcę pomóc!