W związku z trwającą katastrofą ekologiczną w Odrze, Fundacja WWF Polska zwraca się do polskich władz o niezwłoczne udostępnienie listy badań wód, osadów dennych, fauny i flory prowadzonych od dnia 26 lipca do dnia 12 sierpnia 2022 r. w obrębie całej Odry, Kłodnicy, Bytomki i Kanału Gliwickiego w ramach interwencji dotyczących martwych ryb i skażenia w tych ciekach – z uwzględnieniem informacji o zastosowanych metodach badania wraz z ich dokładnością i niepewnością oraz odniesieniem do obowiązujących norm, a także o czasie, miejscach i sposobach poboru prób oraz warunkach i czasie ich przechowywania.

Żądamy od rządu natychmiastowego podjęcia systemowych rozwiązań  ws. Odry:

 1. Opracowania i przyjęcia Rządowego Programu Odbudowy Ekosystemu Odry opartego na działaniach renaturyzacyjnych i zapewnienia budżetu na jego rozpoczęcie jeszcze w tym sezonie, przed powrotem ryb migrujących do Odry na jesieni 2022 r.
 2. Opracowania i wdrożenia sprawnego i skutecznego systemu kontroli środowiska i zapobiegania katastrofom ekologicznym.
 3. Pełnej weryfikacji planów regulacji i kanalizacji Odry, których realizacja zagraża kolejnym załamaniem ekosystemu Odry
  • rezygnacji z prowadzonych prac regulacyjnych na Odrze i z planowanej budowy stopni wodnych na Odrze w Lubiążu i Ścinawie, które pogorszą stan ekologiczny,
  • wykonania warunków decyzji środowiskowej dla stopnia wodnego Malczyce (brak tych działań mógł przyczynić się do obniżenia zdolności samooczyszczania Odry).
 4. Natychmiastowego wycofania się rządu z planów żeglugowych na Odrze i próby włączenia Odry, poprzez jej regulację, do sieci międzynarodowych dróg wodnych TEN-T (trwają obecnie negocjacje z Komisją Europejską ws. rewizji sieci).
 5. Przywrócenia działu gospodarka wodna do zakresu właściwości ministra właściwego do spraw środowiska. Od 2019 r. zarządzanie wodami powierzono Ministrowi Infrastruktury, odpowiedzialnego za budowy i inwestycje, a nie ochronę przyrody i środowiska. Woda powinna wrócić do resortu środowiska1. Katastrofa na Odrze właśnie pokazała, dlaczego.
 6. Sfinansowania programu odbudowy ekosystemów polskich rzek i poprawy ich stanu ekologicznego, zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej
  • z rezerwy budżetowej,  
  • ewentualnie ze środków zarezerwowanych na budowę stopnia wodnego Siarzewo (szacowany koszt na ponad 5 miliardów PLN) i/lub budowę dróg wodnych (oficjalny szacowany koszt ponad 70 miliardów PLN, wg szacunków WWF – ponad 200 miliardów PLN -> RAPORT TUTAJ <- ).