01 marca 2017

Rzeka pozbawiona naturalnych meandrów, wypłyceń, piaszczystych wysp, stromych skarp gdzie gnieżdżą się barwne zimorodki, a także roślinności i zadrzewień nadrzecznych - staje się kanałem bez życia niosącym brudną wodę.

Rzeki i piękno krajobrazu dolin rzecznych są bardzo ważnym elementem polskiego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wychodząc naprzeciw problemom z jakimi borykają się polskie rzeki, WWF Polska prowadzi projekt "Rzeki dla życia".

Wiele polskich rzek w ostatnich latach zostało przekształconych.

Niestety w ostatnich latach wiele polskich rzek zostało przekształconych. Ich pełne życia koryta pozbawiono materiałów dennych poprzez odmulanie czy roślinności przez wykaszanie brzegów i wycinkę nadbrzeżnych drzew. Wiele z nich zostało wyprostowanych, obwałowanych i oszpeconych przez betonowy gorset uniemożliwiający zasilenie doliny w wodę przy większych wezbraniach, a tym samym utrzymanie siedlisk dla wielu zwierząt i roślin dolinowych.

Celem projektu „Rzeki dla życia” jest ocalenie i przywracanie naturalnego charakteru polskich rzek oraz ochrona zamieszkujących je organizmów. Działania podejmowane w ramach projektu skupiają się na monitorowaniu prac utrzymaniowych i regulacyjnych planowanych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Dorzeczy, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód, Planów Przeciwdziałania Skutkom Suszy).

Celem projektu „Rzeki dla życia” jest ocalenie i przywracanie naturalnego charakteru polskich rzek oraz ochrona zamieszkujących je organizmów.

Ważnym elementem jest również upowszechnianie nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrożnianiu rzek celem odtworzenia koryt tarłowych, a także ocenie stanu zachowania koryt rzecznych (tzw. stanu hydromorfologii).

Wszelkie aktywności podejmowane w ramach projektu „Rzeki dla życia” odbywają się we współpracy z ekspertami, lokalnymi działaczami i instytucjami państwowymi. Skuteczność można bowiem osiągnąć tylko w przypadku akceptacji i zaangażowania innych ludzi. To oni na co dzień widzą jak zmienia się środowisko w ich okolicy.

Razem z UPM Raflatac od 2012 r. podejmujemy działania zmierzające do lepszej ochrony i zaprzestania degradacji polskich rzek.

 

                                                                                            PARTNER

logotyp

 

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!