28 lutego 2017

70% – tak olbrzymiej części naszej planety może dotyczyć Niebieska Gospodarka.

Niebieska Gospodarka to zdrowy kompromis.
Jej podstawowym założeniem są przyjazne relacje między człowiekiem a środowiskiem. Obie strony czerpią z niej korzyści i żadna nie pozostaje długofalowo stratna.

Jest to bowiem zbiór zasad, który określa, jak prowadzić działalność gospodarczą człowieka bez destrukcyjnych skutków dla środowiska morskiego. W WWF Polska przede wszystkim koncentrujemy się na regionie Bałtyku. Jest to morze szczególnie wrażliwe i zagrożone z wielu względów.

Jak WWF wspiera środowisko morskie?

W odpowiedzi na coraz większą presję człowieka na środowisko morskie Fundacja WWF, w ramach Programu Ekoregion Morza Bałtyckiego, opracowała zbiór zasad, które objęliśmy wspólnym mianem Niebieskiej Gospodarki. Dotyczą one prowadzenia działalności gospodarczej w sposób jak najbardziej optymalny dla człowieka, ale jednocześnie przyjazny dla naszego morza.

Pomóż wspierać środowisko morskie

Popierając zasady Niebieskiej Gospodarki i śledząc wydarzenia organizowane w ramach Bałtyckiego Okrągłego Stołu, przyczyniasz się do zrównoważonego traktowania zasobów Morza Bałtyckiego.

Na czym polega Niebieska Gospodarka?

Fundacja WWF w ramach Programu Ekoregion Morza Bałtyckiego zebrała szereg zasad, które służą gospodarce przyjaznej środowisku morskiemu. Utworzenie takiej zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki jest jednym z aktualnych wyzwań dla regionu Morza Bałtyckiego.

Morze Bałtyckie potrzebuje dziś zintegrowanego wsparcia i dialogu wszystkich stron – decydentów politycznych, lokalnych społeczności, producentów, usługodawców, inwestorów oraz konsumentów.

Jak działa Niebieska Gospodarka?

  • Zapewnia korzyści społeczne i gospodarcze dla obecnych i przyszłych pokoleń poprzez przyczynianie się do zabezpieczania żywności, likwidację ubóstwa oraz zapewnianie źródeł utrzymania, przychodów, zatrudnienia, zdrowia, bezpieczeństwa, sprawiedliwości i stabilności politycznej.
  • Przywraca, chroni i utrzymuje różnorodność, produktywność, odporność oraz podstawowe funkcje i rzeczywistą wartość ekosystemu morskiego. Jest to naturalny kapitał, od którego zależy nasz wspólny dobrobyt.
  • Opiera się na rozwoju czystych technologii, energii odnawialnej oraz odzysku surowców. Jest nastawiona na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy przy jednoczesnym zachowaniu równowagi ekosystemu morskiego oraz limitów narzuconych przez naszą planetę.

Fundacja WWF stosuje lobbing polityczny i promuje zasady zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki. Wspólnie postulujemy zarządzanie oparte na ekosystemie, które uwzględnia zarówno potrzeby człowieka, jak i środowiska oraz zamieszkujących go organizmów.

Więcej informacji na temat zasad zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki, zestawu działań niezbędnych do jej realizacji, a także wytycznych dotyczących właściwego zarządzania środowiskiem morskim dostępnych jest w naszych publikacjach.

Co to jest Bałtycki Okrągły Stół?

Bałtycki Okrągły Stół to platforma wymiany informacji oraz swobodnej dyskusji pomiędzy interesariuszami oraz stronami zaangażowanymi w ochronę Morza Bałtyckiego. Wśród nich znajdują się przedstawiciele administracji rządowej wielu resortów, naukowcy, władze lokalne, organizacje pozarządowe oraz bezpośredni użytkownicy morza.

W latach 2013 – 2014 cykliczne spotkania Bałtyckiego Okrągłego Stołu były współorganizowane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Od 2015 roku ich współorganizacją zajmuje się Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Spotkania Okrągłego Stołu umożliwiają wspólne rozmowy nie tylko instytucji bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie zobowiązań unijnych i międzynarodowych w zakresie poprawy stanu środowiska Bałtyku, ale także ministerstw z innych obszarów i podległych im podmiotów, których decyzje mają wpływ na realizację Ramowej Dyrektywy UE ws. Strategii Morskiej, Bałtyckiego Planu Działań HELCOM oraz Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Okrągły Stół stanowi bardzo ważny krok w stałym polepszaniu współpracy interesariuszy Morza Bałtyckiego. Jego głównym celem jest zainicjowanie dialogu i wypracowanie wspólnych rozwiązań. Jeżeli uda się przejść od dyskusji do realizacji celów, będzie to niewątpliwy sukces idei wspólnego działania władz, świata nauki, samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz czystego i zdrowego Bałtyku.

Razem wspierajmy środowisko morskie

Śledząc, upowszechniając i włączając się w nasze działania w ramach Niebieskiej Gospodarki, sam przyczyniasz się do ochrony Bałtyku przed wyniszczaniem i obumieraniem. Świadomość zagrożeń, jakie stoją przed naszym morzem, to pierwszy krok w walce o jego lepsze jutro.

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!