WWF Polska i UPM Raflatac obchodzą w tym roku 10. rocznicę współpracy, realizując kolejny innowacyjny i niezwykle ważny przyrodniczo projekt, którym jest wsparcie odtwarzania naturalnych siedlisk poprzez obszary chronione prywatnie. Od dekady nasze wspólne działania przysparzają korzyści przyrodzie.

Dekada razem

Od 10 lat UMP Raflatac wspiera Fundację WWF Polska w wymagających, a przede wszystkim dających wymierne efekty przyrodnicze tu i teraz. Dzięki wsparciu UPM Raflatac powstali między innymi Strażnicy Rzek WWF oraz ważne badania i raporty dotyczące stanu rzek w Polsce, które pomagały i stale pomagają nam w skuteczniejszej ich ochronie. Teraz rozpoczynamy nową wspólną inicjatywę.

Dlaczego tak ważny jest nowy projekt WWF Polska i UPM Raflatac?

Naukowcy na całym świecie alarmują, że żyjemy w czasie szóstego światowego wymierania gatunków1. Jak pokazują zdjęcia satelitarne, co minutę na całym świecie tracimy obszar lasów amazońskich równy jednemu boisku piłkarskiemu. Tracąc cenne obszary przyrodnicze tracimy także zamieszkujące tam gatunki - np. w ciągu ostatnich 50 lat straciliśmy 68% populacji kręgowców.  
Niestety krajowe systemy ochrony przyrody często nie są w stanie odpowiednio szybko i skutecznie odpowiadać na wyzwanie ochrony wartościowych dla natury obszarów ze względów formalnych, ekonomicznych czy politycznych.  Jak więc zapobiec nagłemu spadkowi różnorodności biologicznej?

Obszary Chronione Prywatnie (PPA) – innowacyjne rozwiązanie jednego z najbardziej palących problemów w XXI wieku

Tu z pomocą przychodzą Obszary Chronione Prywatnie (Privately Protected Areas – PPA). Są one narzędziem, które umożliwia firmom i osobom fizycznym udział w globalnej walce ze spadkiem różnorodności biologicznej. Czym są PPA? PPA to obszar chroniony, będący własnością i zarządzany przez osoby fizyczne, organizacje pozarządowe, instytucje prywatne lub firmy. PPA są w stanie znacząco zwiększyć ochronę różnorodności biologicznej. Na przykład PPA w Australii obejmują tylko 1,3% gruntów, ale jednocześnie, przyczyniają się do ochrony 85% gatunków kręgowców, 80% zagrożonych zbiorowisk ekologicznych, 95% roślinności i 40% kluczowych obszarów bioróżnorodności. Jak więc widać, PPA mają potencjał, aby wypełnić istotne luki w obszarach chronionych pod względem zasięgu geograficznego, reprezentacji ekologicznej i ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków roślin oraz zwierząt.

Współpraca WWF Polska i UPM Raflatac – co się wydarzy?

Obecnie mapujemy i oceniamy potencjał odtworzenia zdegradowanych ekosystemów, a konkretnie terenów podmokłych, które mają unikalny potencjał zapobiegania emisji dużych ilości CO2 do atmosfery.

Już wkrótce opublikujemy mapę wszystkich polskich zdegradowanych terenów podmokłych oraz szczegółowy opis wybranych ok. 10 lokalizacji, które są najbardziej odpowiednie do ochrony i renaturyzacji. Posłużą one za przewodnik dla dalszych prac ochrony przyrody i tworzenia kolejnych PPA, które przyczynią się zarówno do ochrony różnorodności biologicznej, jak i zapobieganiu wysokiej emisji CO2, co w obecnych czasach jest kluczowym celem każdego kraju na świecie.

Ponadto chcemy edukować zarówno społeczeństwo, jak i firmy na temat wielkiej wartości terenów podmokłych dla środowiska oraz ich potencjału dla magazynowania CO2 oraz przeciwdziałania spadkowi różnorodności biologicznej.

Sadzenie drzew – czy zawsze dobre?

Obecnie jesteśmy świadkami rosnącego zainteresowania wśród firm ograniczaniem swojego wpływu na klimat i bioróżnorodność poprzez realizację projektów terenowych, takich jak sadzenie lasów. Choć często opierają się one na szlachetnych przesłankach, bywają szkodliwe dla różnorodności biologicznej ze względu na brak merytorycznej wiedzy, jak i co sadzić, by wspierać przyrodę, a nie zakłócać jej procesy. W wielu przypadkach niestety projekty te kończą się wyłącznie na kampaniach marketingowych, gdyż efekt środowiskowy, mimo posadzenia drzew, nie zostaje osiągnięty.

Aby przeciwdziałać błędom w sadzeniu drzew, dzięki współpracy z UPM Raflatac przygotowujemy internetowy przewodnik po zalesianiu, w którym znajdą się wszelkie informacje, dotyczące prawidłowych nasadzeń oraz zagrożeń i błędów, których należy unikać. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o PPA zapraszamy do wysłuchania naszych podcastów:

Ludzie dla przyrody w Owczarach
Obywatel - Bohater

 

Przypisy:
1. https://www.worldwildlife.org/stories/what-is-the-sixth-mass-extinction-and-what-can-we-do-about-it