30 maja 2018

Mniej plastikowych śmieci oraz zagubionych sieci w Oceanie Atlantyckim - to wyzwanie jakie stoi przed Komisją Europejską.

Wczoraj opublikowano projekt dyrektywy dotyczący zmniejszenia ilości jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych i utraconych narzędzi połowowych w oceanie. Zdaniem WWF kierunek prac jest właściwy, działania Komisji są słuszne, ale zaproponowane działania nie są wystarczające.

butelka na plazy

W projekcie zaproponowano zakończenie wytwarzania m.in. słomek i sztućców z plastiku oraz ograniczenie produkcji pojemników do fast foodów. Według Komisji Europejskiej niezbędne jest także, zwiększenie świadomości konsumentów na temat wpływu jednorazowych tworzyw sztucznych na środowisko. Natomiast sami producenci, zdaniem Komisji powinni ponieść większe koszty za i oceanu oczyszczanie mórz z odpadów oraz gospodarkę odpadami. Zdaniem WWF, konieczne jest przyjęcie ambitniejszych celów dotyczących redukcji powstawania tego typu odpadów. Na poziomie międzynarodowym powinny być prowadzone silniejsze działania dążące do zabronienia produkcji szerszej gamy produktów z plastiku. Jednak sam fakt, powstania projektu jest według WWF niezwykle ważnym krokiem we właściwym kierunku. 

plastik

Także utracony sprzęt połowowy, według WWF nie został odpowiednio uwzględniony we wniosku Komisji. Za to bardzo dobrym sygnałem jest zapis o pokryciu przez producentów sieci rybackich kosztów odbioru i transportu starych sieci otrzymanych w portach. Nie wprowadzono jednak żadnych środków w celu zmniejszenia liczby porzuconych sieci na morzu. Proste działania, takie jak jasne oznakowanie narzędzi połowowych, mogłyby mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby utraconych sieci, a jednocześnie pomóc w zapobieganiu nielegalnym połowom. Zdaniem WWF tylko dzięki takiemu rozwiązaniu właściciele narzędzi mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności.

zagubione sieci

 „Cieszymy się z odpowiedzi UE na niedawny, publiczny protest dotyczący wpływu odpadów morskich
na oceany. Jednak plastik w oceanach jest problemem globalnym, który wymaga globalnego rozwiązania. Zachęcamy UE i jej państwa członkowskie do wsparcia Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych
w celu wyeliminowania odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do oceanów. A także o dostosowanie „Porozumienia Paryskiego” do potrzeb oceanów” – mówi Samantha Burgess, kierownik ds. Polityki morskiej WWF European Policy Office.

plastik

WWF apeluje do Parlamentu Europejskiego i Rady o rozszerzenie działań mających na celu zmniejszenie odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do wód morskich i ilości zagubionych sieci. A także o ustalenie zdecydowanie bardziej wyraźnych celów w zakresie zapobiegania i redukcji, tak aby zapewnić równe szanse w całej UE. Ponad to, WWF postuluje o zwiększenie przez UE środków mających na celu ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych związanych z połowami. Kroki podjęte przez Komisję Europejską mogą utorować drogę także krajom spoza UE, aby mogły je stosować
i ulepszać.

* Porozumienie w ramach Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, adaptacji i finansowania, począwszy od roku 2020.