31 sierpnia 2020

Organizacje pozarządowe wzywają rządy państw UE z regionu Morza Bałtyckiego do przyjęcia większości propozycji opublikowanych przez Komisję Europejską ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2021, a także do zwiększenia wysiłków, w celu zakończenia nadmiernych połowów bałtyckiego śledzia w zachodniej części Bałtyku1.

Organizacje pozarządowe: WWF, Oceana, Seas at Risk, Coalition Clean Baltic i Our Fish pozytywnie przyjęły propozycję KE dotyczącą bałtyckich limitów połowowych na rok 2021. Uwzględnia ona interakcje międzygatunkowe pomiędzy populacjami ryb m.in. zależności między nimi w obrębie łańcucha pokarmowego co stanowi jeden z przykładów zarządzania rybołówstwem w oparciu o podejście ekosystemowe. Propozycja zawiera też dodatkowe środki ochronne w celu odtworzenia populacji ryb. Niemniej jednak, zaproponowany całkowity dopuszczalny połów dla zachodniego stada bałtyckiego śledzia to według organizacji „bolesne rozczarowanie”: jest stanowczo zbyt wysoki i nie daje szansy przełowionemu stadu na odtworzenie.

W obliczu krytycznego stanu kluczowych stad ryb i złego stanu ekosystemu Morza Bałtyckiego, organizacje pozarządowe wzywają wszystkie nadbałtyckie państwa do podjęcia skoordynowanych i stanowczych działań.

„Wskaźnik śmiertelności połowowej oparty na Maksymalnym Zrównoważonym Połowie (MSY), został nareszcie rozpoznany przez Komisję Europejską jako nieprzekraczalny próg, a nie wartość docelowa.” – powiedziała Justyna Zajchowska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska. „Limit połowowy dla szprota zaproponowany jeszcze poniżej poziomu zrównoważonego, to czytelny sygnał, że Komisja Europejska bierze pod uwagę w swoich decyzjach potrzeby ekosystemu morskiego. W tym wypadku – niższy limit połowowy dla szprota oznacza zachowanie większej bazy pokarmowej dla zagrożonej populacji wschodniego stada bałtyckiego dorsza. Mamy nadzieję, że unijni ministrowie ds. rybołówstwa zaakceptują tę rozważną propozycję, która jest w pełni zgodna z wymogami Wspólnej Polityki Rybołówstwa.” - dodaje ekspertka.

„Wiele lat złych decyzji nie pozostawiło łatwego wyboru. Wzywamy państwa członkowskie UE do ochrony Morza Bałtyckiego poprzez przyjęcie niezbędnych redukcji limitów połowowych oraz dodatkowych środków zaproponowanych przez Komisję Europejską. Kluczowe stada są w stanie krytycznym, a Bałtyk wymaga pilnych działań po dekadach opieszałości. Wszystkie kraje tego regionu muszą działać razem, aby znaleźć wyjście z tego kryzysu podczas międzynarodowej konferencji Our Baltic, która odbędzie się pod koniec września. To musi być ten moment, który zainicjuje proces odtworzenia dobrego stanu Morza Bałtyckiego” powiedziała Vera Coelho, dyrektorka ds. rzecznictwa w organizacji Oceana Europe2.

Andrea Ripol, Specjalistka ds. Polityki Rybołówstwa w organizacji Seas at Risk stwierdziła, że: „Podczas gdy tegoroczna propozycja Komisji Europejskiej jest obiecującym, pozytywnym sygnałem dla wielu stad ryb Morza Bałtyckiego, jesteśmy rozczarowani decyzją dotyczącą zachodniego stada bałtyckiego śledzia, które będzie nadal przeławiane w 2021 roku, ignorując powtarzające się trzeci rok z rzędu rekomendacje naukowe by zamknąć te połowy. Zakończenie przełowienia najszybciej jak to możliwe to pierwszy krok w kierunku osiągnięcia celu zdrowego oceanu do 2030 roku, o co zaapelowało ponad 100 organizacji pozarządowych w Błękitnym Manifeście i co było powtórzone jako zobowiązanie UE w Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej oraz Strategii Od Pola Do Stołu (dla zdrowszego i bardziej zrównoważonego systemu żywnościowego UE). Wzywamy Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa do sprostania temu wyzwaniu, do zakończenia przełowienia dla wszystkich stad zgodnie z wymogami prawnymi i zaprzestanie przedkładania krótkoterminowych ekonomicznych zysków nad długoterminowym odtworzeniem środowiska morskiego Bałtyku.” 

Nils Hoglund, specjalista ds. polityki rybołówstwa w Koalicji Clean Baltic ocenia, że: „Silna propozycja Komisji Europejskiej pokazuje jak pilna jest sytuacja Morza Bałtyckiego. Niestety nawet tak silna propozycja i pomniejszone limity połowowe nie są wystarczające, zwłaszcza dlatego, że państwa członkowskie UE w przeszłości naciskały niestety na powiększanie dopuszczalnych połowów. Musimy skupić się na konkretnym celu, jakim jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego i przestać traktować ryby jako zasób, z którego możemy korzystać bez szerokiego wpływu na ekosystem. Przykładem jest wschodnie stado bałtyckiego dorsza, które nie pokaże oznak odtworzenia przez wiele lat. Nie możemy dopuścić, aby taka sytuacja dotknęła innych stad, ponieważ sygnały ostrzegawcze jakie otrzymujemy są bardzo wyraźne.”

Dyrektorka Our Fish, Rebecca Hubbard stwierdza, że: „Tego roku jesteśmy zadowoleni widząc silniejsze stanowisko Komisarza Virginijusa Sinkevičiusa, który popiera ochronę morskiej różnorodności biologicznej. Niestety propozycja, aby kontynuować nadmierne połowy zachodniego stada bałtyckiego śledzia nadal sprzyja bogatej, przemysłowej flocie niemieckiej3. Jest to bolesne rozczarowanie dla ważnej populacji ryb oraz dla samego zdrowia Morza Bałtyckiego. Przełowienie wysysa siłę życiową oceanów, których potrzebujemy teraz bardziej niż kiedykolwiek w pełni zdrowych, aby łagodzić i reagować na zmianę klimatu. Zakończenie przełowienia jest pilną i konieczną odpowiedzią na kryzys związany z różnorodnością biologiczną i klimatem, a teraz ministrowie ds. rybołówstwa UE muszą zakończyć jego niszczycielski wpływ w regionie”.

Wspólna Polityka Rybołówstwa UE (WPRyb) wymaga zrównoważonej eksploatacji stad ryb UE najpóźniej do 2020 r. w celu odbudowy ich populacji oraz zastosowania podejścia ekosystemowego w zarządzaniu rybołówstwem4. Państwa członkowskie są również prawnie zobowiązane do zrównoważonej eksploatacji stad ryb do 2020 r. na mocy dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej5. Każdego roku ICES (ang. International Council for the Exploration of the Sea) zapewnia doradztwo naukowe dotyczące limitów połowowych na morzach UE6, które Komisja Europejska wykorzystuje jako podstawę swojej propozycji dotyczącej uprawnień do połowów. Rada UE AGRIFISH omówi wniosek Komisji i podejmie ostateczną decyzję w sprawie całkowitych dopuszczalnych połowów (TACs) w 2021 r. dla bałtyckich stad ryb na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 19–20 października.

Kontakt:
Dave Walsh, doradca ds. kominikacji, Our Fish +34 691 826 764, dave@our.fish
Emily Fairless, specjalista ds. komunikacji, +32 478 038 490, efairless@oceana.org
Sara Tironi, specjalistka ds. komunikacji, Seas At Risk +32 483 457 483 stironi@seas-at-risk.org 
Justyna Zajchowska, starsza specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich, WWF Polska +48 600 37 44 36 jzajchowska@wwf.pl
Marta Pilarska, specjalistka ds. komunikacji, WWF Polska, +48 785 881 803, mpilarska@wwf.pl 
Nils Höglund, specjalista ds. polityki rybołówstwa, CCB, nils.hoglund@ccb.se , +46 708 679 249

Źródła:

Komisja Europejska, 28 sierpnia 2020: Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2021: poprawa długoterminowej stabilności stad ryb
Konferencja UE Our Baltic, niedziela 27 – poniedziałek 28 września, Pałąga, Litwa https://ec.europa.eu/info/events/our-baltic-conference-Palanga-Lithuania_pl 
Rozdział 8. Fishy business: How the fishing industry gets first class treatment from the German Government in Tainted love: corporate lobbying and the upcoming German EU Presidency https://our.fish/publications/fishy-business_gets_first_class_treatement_from_german_government/
Wspólna Polityka Rybołówstwa. Rozporządzenie (EU) No 1380/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady ws. Wspólnej Polityki Rybołówstwa
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=EN
Doradztwo naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) ws. limitów połowowych: http://ices.dk/advice/Pages/Latest-Advice.aspx

Pozostałe:

Informacja prasowa organizacji pozarządowych z 29 maja 2020: Baltic Sea Fish Stocks Remain in Crisis – NGOs Call for Closures of Herring and Cod stocks https://our.fish/press/baltic-sea-fish-stocks-remain-in-crisis-ngos-call-for-closures-of-herring-and-cod-stocks/ 


Czerwiec 2020: Wspólne rekomendacje organizacji pozarządowych ws. bałtyckich limitów połowowych na rok 2021 https://eu.oceana.org/en/publications/reports/joint-ngo-recommendations-baltic-sea-fishing-opportunities-2021