24 listopada 2020

W zeszłym roku WWF zlecił niezależnemu panelowi ekspertów przeprowadzenie analizy, w jaki sposób reagowaliśmy na doniesienia o łamaniu praw człowieka przez niektórych strażników rządowych w krajach środkowej Afryki i dwóch krajach Azji, a także jaką rolę w tych wydarzeniach miał WWF.

Na bazie przeprowadzonego przez Panel dochodzenia powstał raport: „Prawa człowieka w ochronie przyrody - od zamiaru do działania”, prezentujący obiektywną ocenę podjętych przez nas wysiłków ulepszania prowadzonych przez nas programów.

Panel niezależnych ekspertów nie znalazł żadnych dowodów na to, że pracownicy WWF kierowali, uczestniczyli lub zachęcali do nadużyć wobec lokalnej ludności. Ponadto, gdy pojawiły się wątpliwości, nasi pracownicy podjęli działania zaradcze. Konkluzją Panelu jest natomiast konieczność podjęcia przez WWF jeszcze większych wysiłków w celu zagwarantowania przestrzegania praw człowieka. WWF przyjmuje zalecenia panelu. Część z nich już została wdrożona, a pozostałe zostaną ujęte w naszych działaniach, tak abyśmy lepiej wypełniali nasze zobowiązania ochrony praw człowieka. Będziemy też regularnie informować o postępach we wdrażaniu tych rekomendacji.

Zgłaszane nadużycia, popełnione przez niektórych strażników rządowych, są dla nas przerażające i sprzeczne ze wszystkimi wartościami, za którymi opowiadamy się jako ludzie i jako organizacja. Odczuwamy głęboki smutek z powodu tych którzy ucierpieli. Jesteśmy zdeterminowani, aby uczynić więcej, żeby głos społeczności lokalnej był lepiej słyszany, a ich prawa szanowane. Będziemy konsekwentnie opowiadać się za wypełnianiem przez rządy zobowiązań w zakresie ochrony praw człowieka. Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas kroki pomogą chronić społeczności lokalne i naturę, od której są one zależne. W rezultacie zarówno my, jak i nasi lokalni partnerzy, będziemy w naszych działaniach skuteczniejsi.

Pełen raport niezależnego panelu ekspertów tu: Embedding human rights in conservation | WWF (panda.org)