27 marca 2020

Organizacje pozarządowe wzywają kraje bałtyckie do przyspieszenia realizacji planu działań na rzecz Morza Bałtyckiego

Na wspólnej konferencji [1] WWF Baltic Ecoregion, HELCOM i Coalition Clean Baltic, organizacje te przedstawiły wspólny Plan Działania („Shadow Plan”) [2]. Jest on odpowiedzią na trwający proces aktualizacji bałtyckiego planu działania (BSAP) [3]. Shadow Plan zawiera zalecane działania we wszystkich tematach poruszonych w obecnym planie działania.

Obecny plan został przyjęty w 2007 roku przez wszystkie kraje nadbałtyckie. Pomimo ambitnych celów i obietnic ochrony i przywrócenia środowiska morskiego Bałtyku do 2021 r., kraje są jeszcze daleko od osiągnięcia wyznaczonych celów. Zgodnie z najnowszą oceną realizacji HELCOM z 2018 r. [4] spośród 177 ocenionych działań i zaleceń tylko 24% działań krajowych zostało zakończone, 60% zostało częściowo zrealizowane, a 68% wspólnych działań uznano za zakończone.

„Zmiana stanu środowiska Morza Bałtyckiego będzie wymagać od ministrów HELCOM, aby zaktualizowany plan wymagał rygorystycznych działań od stron umowy oraz większego zaangażowania krajów bałtyckich dla osiągnięcia tego celu. Należy podjąć konkretne wysiłki zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym, aby osiągnąć rezultaty, które powstrzymają zmniejszającą się różnorodność biologiczną Morza Bałtyckiego”, mówi Ottilia Thoreson, dyrektor programowa w WWF Baltic Ecoregion Program.

Shadow Plan przekazuje zalecenia organizacji pozarządowych dla ministrów HELCOM, które mają zasadnicze znaczenie dla przywrócenia dobrego stanu środowiska Morza Bałtyckiego, wspierania społeczności przybrzeżnych i zwiększenia odporności na zmiany klimatu. W miarę upływu czasu do 2021 r., kraje muszą starać się stawić czoła obecnym wyzwaniom Bałtyku i poczynić wystarczające postępy, aby osiągnąć globalne wymogi ram prawnych w ramach globalnych celów zrównoważonego rozwoju ONZ [5] oraz zmienionej Konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD), które pozostają w dużej mierze nieosiągnięte.

„Koalicja Czystego Bałtyku (CCB) w Deklaracji Społeczeństwa Obywatelskiego na temat zdrowia ekosystemów Morza Bałtyckiego [6] oświadcza, że mieszkańcy regionu bałtyckiego są sfrustrowani i rozczarowani brakiem działania krajów. Społeczeństwo obywatelskie jest wystarczająco kompetentne, aby być traktowane jako równorzędny partner, być odpowiednio wysłuchane, aby w trakcie konsultacji wnieść wkład w politykę. Dzięki niniejszemu planowi obywatele chcą powiedzieć, że NIE tolerujemy wszelkiego rodzaju antropogenicznych wpływów na ekosystem bałtycki, wzywając rządy do poważnego wywiązania się ze swoich zobowiązań”, mówi Mikhail Durkin, Sekretarz Wykonawczy CCB.

Nadchodząca dekada będzie miała decydujący wpływ na stan różnorodności biologicznej. Należy podjąć działania już teraz, dlatego też prosimy ministrów HELCOM o uwzględnienie naszych zaleceń podczas procesu aktualizacji Planu działania dla Morza Bałtyckiego. Wzywamy wszystkie kraje bałtyckie do zintensyfikowania i przyspieszenia wdrażania polityk ochrony przyrody.

shadow plan

Pobierz Shadow Plan 

 

Wyjaśnienia:

CCB – Coalition Clean Baltic – jest politycznie niezależnym stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza 22 organizacje członkowskie i 2 obserwatorów (ponad 850 000 członków) we wszystkich krajach wokół Morza Bałtyckiego. Głównym celem CCB jest promowanie ochrony i poprawy środowiska Morza Bałtyckiego i jego zasobów naturalnych. Więcej informacji na www.ccb.se

Program WWF Baltic Ecoregion – jest ambitną i bardzo wpływową instytucją działającą na rzecz ochrony i przywrócenia zdrowia Morza Bałtyckiego. Program składa się z partnerów WWF i organizacji pozarządowych w każdym z dziewięciu przybrzeżnych krajów Morza Bałtyckiego. Program polega na współpracy z partnerami z sektora publicznego i prywatnego w celu zapewnienia zdrowego i produktywnego Morza Bałtyckiego poprzez zrównoważone zarządzanie ekosystemowe. Więcej informacji na: panda.org/baltic

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), znane również jako Cele Globalne, zostały przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. jako powszechne wezwanie do działania na rzecz położenia kresu ubóstwu, ochronie planety i zapewnienia wszystkim ludziom pokoju oraz dobrobytu do 2030 r. Siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju są zintegrowane – to znaczy, że działania w jednym obszarze wpłyną na wyniki w innych, a rozwój musi uwzględniać zrównoważenie społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Więcej informacji: https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

Konwencja ONZ o różnorodności biologicznej – Konwencja o różnorodności biologicznej (CBD) weszła w życie 29 grudnia 1993 r. Nieoficjalnie jest znana jako konwencja o różnorodności biologicznej, jest traktatem wielostronnym i ma 3 główne cele: ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie składników różnorodności biologicznej oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Więcej informacji: https://www.cbd.int/

 

[1] Konferencja zainteresowanych stron HELCOM 2020 „Dla zrównoważonego Morza Bałtyckiego: Bałtycki Plan Działania po roku 2021” odbyła się w Helsinkach w Finlandii 3 marca 2020 r. Wyniki konferencji zostały przedstawione na 41. Posiedzeniu Komisji Helsińskiej (HELCOM 41-2020) w dniach 4–5 marca 2020 r.

[2] Plan Działania dla Bałtyku - WWF i Coalition Clean Baltic https://www.wwfbaltic.org/news/the-baltic-shadow-plan-for-the-future-of-the-baltic-sea/ (dostęp 04.03.20120)

[3] Proces aktualizacji – plan jest obecnie opracowywany i negocjowany przez dziesięciu członków HELCOM – dziewięć krajów Morza Bałtyckiego i Unię Europejską – i ma zostać przyjęty na spotkaniu ministerialnym w 2021 r. Jego przedmiotem będą te same obszary, co w obecnym planie z pewnymi dostosowaniami w celu uwzględnienia dodatkowych obciążeń wynikających z działalności człowieka, w tym: zmiana klimatu, eutrofizacja, substancje niebezpieczne, śmieci, działania na morzu i osiągnięcia zdrowego i odpornego ekosystemu. Zajmie się także nowymi problemami, którymi należy się zająć na skalę regionalną, takimi jak śmieci morskie, hałas pod wodą i zaburzenia dna morskiego

[4] The HELCOM background document to the 2018 HELCOM Ministerial Meeting – Implementation of the Baltic Sea Action Plan 2018: Three years left to reach good environmental status (dostęp 04.03.2020)

[5] WWF European Policy Office report summary, Improving International Ocean Governance: For life below water (dostęp:04.03.2020)

[6] CCB Civil Society Declaration on Ecosystem Health of the Baltic Sea  (dostęp: 04.03.2020)

 

 

Kontakt:

Magdalena Melaniuk
Specjalistka ds. komunikacji 

mmelaniuk@wwf.pl
+48 22 849 84 69