29 marca 2018

Organizacja Marine Stewardship Council (MSC) działa od dwóch dziesięcioleci i w całym tym okresie zapewniała nabywcom i konsumentom żywności pochodzącej z morza narzędzie do wykorzystywania ich siły nabywczej w celu wspierania i zachęcania do bardziej zrównoważonych praktyk rybackich.

Organizacja MSC stworzyła uznawany na całym świecie standard ekologicznego rybołówstwa oraz przejrzysty system oceny połowów na podstawie tego standardu i przy wykorzystaniu zachęt rynkowych. W ten sposób MSC zbudowała ogólnoświatowe struktury zachęcające rybaków do przechodzenia na bardziej zrównoważone metody połowowe i znacząco przyczyniła się do ochrony światowych mórz i oceanów. Dodatkowo, wymogi łańcucha dostaw MSC umożliwiły identyfikację pochodzenia produktów, a także zapewnienie legalności i przejrzystości połowów.

MSC pomogła w stworzeniu szeroko stosowanego ekologicznego standardu rybołówstwa, a obecnie wchodzi w trzecie dziesięciolecie swojej działalności, w okresie zwiększającej się presji na morza i oceany. W związku z tym, MSC musi w dalszym ciągu dbać o zgodność swojego standardu z aktualną wiedzą naukową i najlepszymi światowymi praktykami. Oznacza to, że ekologiczne wskaźniki standardu muszą w pełni określać zdrowie i integralność poławianych stad ryb i innych gatunków, a także całego morskiego ekosystemu, na który działania połowowe wywierają określony wpływ. Ponadto, metody oceny MSC muszą gwarantować, że certyfikowane łowiska spełniają wszystkie aspekty standardu, bez żadnych wątpliwości. 

WWF uważa, iż MSC powinna zaangażować się w przyspieszony proces istotnych reform, w celu utrzymania swojej reputacji wiodącego światowego standardu i systemu certyfikacji rybołówstwa, oraz w celu zachowania swojej roli w ochronie mórz i oceanów świata, w pełnym możliwym zakresie.

WWF i inni interesariusze od lat postulują wprowadzenie naukowo rygorystycznego, przejrzystego i wiarygodnego systemu certyfikacji MSC. Organizacja MSC dokonała szeregu usprawnień w swoim systemie i w samym standardzie, ale w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia, jeżeli MSC ma ewoluować, w miarę poznawania nowej wiedzy naukowej i zdobywania praktycznych doświadczeń.

W styczniu 2018 r., w reakcji na wezwania do kolejnych reform ze strony wielu interesariuszy, zarząd MSC wydał publiczne oświadczenie, na które odpowiedzi dostępnej tutaj udzieliła organizacja WWF. W swojej wstępnej odpowiedzi organizacja WWF zobowiązała się do przedstawienia bardziej szczegółowych informacji na temat systemowych reform, jakie pozostały do przeprowadzenia przez MSC i na temat działań, które według nas, wymagają szczególnej uwagi i które mieszczą się w dwóch głównych kategoriach: dokładność i obiektywność procesu oceny oraz ekologiczny rygor standardu:

Zapewnienie dokładnej i obiektywnej oceny - WWF zaleca, aby MSC obrała za najwyższy priorytet niezwłoczną realizację poniższych zasadniczych reform:

  1. Proces oceny MSC wymaga dodatkowego przeglądu i procedur zapewniających pełne rozwiązanie kwestii ocen partnerskich i komentarzy interesariuszy, oraz aby decyzje, w szczególności naukowo podważalne, bazowały na silnym systemie kontroli i równowagi.
  2. Należy zapewnić bezstronność jednostek oceniających zgodność i podejmujących proces oceny, które muszą działać obiektywnie oraz w pełnej niezależności od ich klientów.
  3. Jednostki oceniające, Conformity Assessment Bodies (CABs)  muszą stosować zasady nauki i wiedzy do uzasadnienia przyznanej punktacji, zaś w przypadku braku danych, powinny wydawać decyzje kierując się zasadą ostrożnościową.
  4. Procedura zgłaszania zastrzeżeń musi zawierać możliwość niezależnego naukowego przeglądu decyzji przyznania punktacji wydanej przez jednostkę oceniającą i musi zapewniać wydanie uzasadnienia w sytuacjach, w których występują oczywiste kontrowersje lub sprzeczne analizy naukowe.

Zapewnienie rygoru ekologicznego standardu MSC - WWF zaleca, aby MSC podjęła się tych ważnych reform w jasno określonych ramach czasowych:

MSC nie może dopuszczać do certyfikacji połowów, które celowo nakierowane są na ssaki morskie (w celu ułatwienia działań połowowych).

Standard MSC musi wzmacniać ochronę zagrożonych i chronionych gatunków oraz zapewnić, aby skumulowane oddziaływanie rybołówstwa nie stanowiło przeszkody w odbudowie przełowionych, zagrożonych i chronionych gatunków.

Standard MSC musi wzmacniać ochronę przed przyłowem, w tym przed skumulowanym wpływem rybołówstwa na przyłów (zarówno zatrzymany jak i odrzucony za burtę), a także musi narzucać na połowy posiadające certyfikat MSC obowiązek minimalizowania niepożądanego przyłowu i odrzutów.

Połowy posiadające warunkowy certyfikat (z obowiązkiem podjęcia działań w celu spełnienia wymaganego poziomu) muszą zapewnić spełnienie warunków oraz wdrożenie planów działania w terminie pięciu lat, z niezależną weryfikacją postępu prac.

Standard MSC musi wzmacniać wymogi poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa dla załóg jednostek połowowych i obserwatorów, do poziomu wymaganego przez Międzynarodową Organizację Pracy, ponad wymiar dobrowolnego ujawnienia danych.

Należy zapewnić pełną przejrzystość certyfikowanych połowów, w tym dostęp do danych z monitoringu 24/7.

Wszystkie działania połowowe flot posiadających certyfikat MSC muszą być certyfikowane lub muszą być prowadzone zgodnie z całościowym projektem poprawy połowów, opracowanym w celu spełnienia wymogów standardu w terminie do pięciu lat.

Należy zapewnić jasne i skuteczne wytyczne w celu zapewnienia, aby operacje połowowe były co najmniej zgodne, a nie sprzeczne z celami chronionych obszarów morskich i aby nie były szkodliwe dla wrażliwych morskich ekosystemów.

Mimo że organizacja WWF była współzałożycielką MSC dwadzieścia lat temu, MSC od dawna jest niezależną organizacją z własnym zarządem i kierownictwem, w związku z czym przyszłość MSC spoczywa w jej własnych rękach. WWF podtrzymuje swój pogląd, że odpowiednia certyfikacja żywności pochodzącej z morza może stanowić istotne uzupełnienie całej palety środków służących ochronie mórz i oceanów i w związku z powyższym, będzie promować dalsze doskonalenie MSC.

Powyższy tekst jest tłumaczeniem oryginalnego oświadczenia WWF International, dostępnego w języku angielskim pod linkiem