UPM Raflatac wspiera projekt WWF „Rzeki dla życia” WWF Polska od 2012 roku.

Działania przyrodnicze, które wspiera UPM Raflatac skupiają się na monitorowaniu prac prowadzonych na rzekach, konsultacji dokumentów określających zasady gospodarowania polskimi wodami (Planów Gospodarowania Wodami na Obszarach Rzecznych, Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Planów Utrzymania Wód) oraz propagowaniu nowoczesnych metod ochrony przeciwpowodziowej polegających na odtwarzaniu naturalnych terenów zalewowych, udrożnianiu rzek celem odtworzenia koryt tarłowych, a także ocenie stanu zachowania koryt rzecznych (tzw. stanu hydromorfologii).

Polskie rzeki wciąż należą do najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Europie. Niestety w ubiegłych latach nasila się ich bezprecedensowa degradacja. Szacunkowe dane wskazują, że w ciągu ostatnich 6 lat uregulowano lub w inny sposób zdegradowano co najmniej 20 000 km rzek. Ingerencje w korytarze rzeczne oraz wycinanie nadbrzeżnych drzew i krzewów często nie mają ekonomicznego uzasadnienia, a jednocześnie niszczą zasoby przyrodnicze oraz krajobraz rzek i ich dolin. Zdaniem WWF Polska niepotrzebne regulacje i tzw. utrzymanie rzek są głównym powodem złego stanu wielu gatunków ryb, zwłaszcza tych szczególnie wrażliwych na wszelkie ingerencje, np. łosoś.

Dzięki wsparciu firmy, WWF może stale rozwijać działania w ramach projektu, m.in. w obszarze aktywizacji społecznej w ramach podprojektu Strażnicy Rzek, angażującego ludzi do aktywnej ochrony rzek w swoim miejscu zamieszkania. UPM jako partner Strażników Rzek, umożliwia także zaangażowanie się pracowników firmy w wolontariat pracowniczy w ramach projektu. Firma UPM Raflatac, z siedzibą główną w Finlandii, zrównoważony rozwój i działania na rzecz środowiska ma wpisane w swój model biznesowy, nieustannie doskonaląc procesy produkcji i dystrybucji produkowanych materiałów, tak aby był on coraz mniej obciążający dla środowiska przyrodniczego i jego zasobów.