Od 2021 roku UPM Raflatac współpracuje z WWF Polska wspierając działania Fundacji w kluczowych przyrodniczo obszarach takich jak ochrona rzek czy gospodarka obiegu zamkniętego. Aktualnie UPM wpiera dwa zakresy działalności WWF Polska. Pierwszy filar naszej współpracy koncentruje się na zmniejszeniu ilości odpadów opakowaniowych, które zanieczyszczają środowisko, poprzez odpowiednie nimi zarządzanie.

Jak duże jest to wyzwanie?

Ilość śmieci w Polsce rośnie z roku na rok. Odpady, które nie podlegają recyclingowi, powodują szereg negatywnych konsekwencji jak zanieczyszczenie gleby, wody i powietrza, emisję gazów cieplarnianych, pożary oraz niszczenie obszarów cennych przyrodniczo. Prowadzą do wszechobecności plastiku i mikroplastiku, który stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Szacuje się, że każdego roku ok 8 mln ton plastiku ląduje w oceanach a ok 150 mln ton już znajduje się na jego powierzchni (EU Parliament, 2018).

Jedynie systemowa zmiana jest w stanie zmienić ten stan rzeczy. Dlatego nasza współpraca zasadza się na trzech filarach:

  • monitoringu i konsultacjach krajowego prawa w zakresie zarządzania odpadami i gospodarki obiegu zamkniętego,
  • współpracy z biznesem, by zidentyfikować dobre praktyki oraz obszary do rozwoju,
  • oraz edukowaniu społeczeństwa, by również stało się częścią zmiany.

Drugim obszarem, wspieranym przez UPM Raflatac, jest poszukiwanie innowacyjnych sposobów na ochronę przyrody w Polsce oraz zrównoważone zarządzanie lasami, zwłaszcza w kontekście nasadzeń nowych drzew. W Polsce najbardziej skuteczną i trwałą formą ochrony przyrody jest utworzenie parku narodowego. Parki zajmują jednak tylko 1% powierzchni naszego kraju, ostatni park powstał już ponad dwie dekady temu, a prawo jest tak skonstruowane, że powołanie nowego parku jest niezwykle trudne.

W związku z tym WWF Polska i UPM Raflatac współdziałają na rzecz rozwijania i promocji idei Obszarów Chronionych Prywatnie. Co to jest? Są to obszary, które znajdują się w posiadaniu podmiotów prywatnych (firm, organizacji, indywidualnych ludzi), ale głównym celem ich powstania jest ochrona przyrody. Stanowią one bardzo dobry i skuteczny sposób na wsparcie narodowych systemów ochrony środowiska.

UPM Raflatac wspiera następujące działania:

  • mapowanie zdegradowanych, ale cennych przyrodniczo terenów,
  • stworzenie wytycznych dotyczących zalesiania,
  • stworzenie informacyjnego pakietu dla biznesu w tym obszarze.