28 lutego 2017

11% – tylko tyle lasów na Ziemi znajduje się pod ochroną.

Las to znacznie więcej niż drewno.
Jest największą ostoją życia na Ziemi. To dom dla 2/3 gatunków, które zasiedlają naszą planetę.

Reszta terenów leśnych jest zarządzana w tradycyjnym modelu, który jest nastawiony przede wszystkim na pozyskiwanie surowca. Na skutek tego procesu giną bezcenne drzewostany, a wraz z nimi unikatowe gatunki fauny i flory.

Jak WWF wspiera zrównoważone leśnictwo?

Nie ustajemy w staraniach, by kolejne ważne ekosystemy leśne na świecie były obejmowane ochroną. Ponadto aktywnie propagujemy wiedzę na ich temat i zachęcamy do korzystania z wyrobów oznaczonych znakiem FSC (ang. Forest Stewardship Council). Tego typu produkty pochodzą wyłącznie z lasów zarządzanych w zrównoważony sposób.

Pomóż wspierać zrównoważone leśnictwo

Wspieranie działań Fundacji WWF to krok w stronę powstrzymania wyniszczającej gospodarki leśnej. Wspólnie walczymy o objęcie statusem ochrony kolejnych obszarów, a tym samym zahamowanie wycinki drzew i wymierania typowych dla lasu gatunków. Także świadome zakupy produktów z certyfikatem FSC pomagają lepiej chronić ekosystemy leśne.

Dlaczego zrównoważone leśnictwo jest tak ważne?

Tradycyjny model leśnictwa pochodzi z XIX wieku. Był on maksymalnie nastawiony na produkcję surowca, który można z lasu pozyskać. Dziś wiemy, że wartość lasu to nie tylko cena drewna.

Lasy to znacznie więcej niż drewno. Leśne ekosystemy filtrują powietrze, pochłaniają dwutlenek węgla, są zbiornikami czystej wody, a ponadto stanowią niezastąpioną przestrzeń do wyciszenia i regeneracji.

Badania prowadzone w Europie Zachodniej, jak również w Polsce, jasno pokazują, że korzyści ekonomiczne z istnienia lasu stanowi część produkcyjna (pozyskanie drewna), jak i pozaprodukcyjna. Warto zauważyć, że część pozaprodukcyjna dla polskiego społeczeństwa ma dużo większą wagę. Wartość rekreacyjną lasów polskich oszacowano metodą kosztów podróży w 2005 roku na około 20 mld. zł. W tym samym roku Lasy Państwowe uzyskały 3,9 mld zł. przychodu ze sprzedaży drewna. Wartość drewna jest więc pięciokrotnie razy niższa niż wartość rekreacyjna polskich lasów.

Produkcja drewna jest tylko jedną z funkcji lasu. Oprócz niej las odgrywa kluczową rolę w licznych obszarach. Pełni funkcje klimatyczne, uzdrowiskowe, rekreacyjne i turystyczne. Stanowi istotny element w procesach retencji, oczyszczania oraz dystrybucji wody. To ostoja różnorodności biologicznej i bogactwa genetycznego. Las uczestniczy także w zjawiskach ważnych dla przyrodniczych ekosystemów – zabezpiecza glebę przed erozją i osuwiskami, jak też jest barierą ochronną wobec powodzi czy lawin.

Zagrożenia lasów

Las to ekosystem, który posiada niesamowite właściwości samoregulujące. Zagrożeniem jest dla niego nadmierna ingerencja człowieka, a przede wszystkim silna eksploatacja w celu pozyskania surowca. Na środowisko destrukcyjnie oddziałuje także zanieczyszczenie powietrza, gleb oraz wód, do których prowadzi przemysł energetyczny, transport i gospodarka komunalna. Gwałtowne oddziaływanie takich czynników na las może prowadzić do jego obumierania, czego wielokrotnie byliśmy świadkami.

Las stanowi naturalną formację przyrodniczą, która jest niezbędna do zachowania równowagi ekologicznej położnych poza nią obszarów. Działając na niekorzyść lasu, człowiek sam sobie szkodzi. Warto o tym pamiętać podczas korzystania z dóbr cywilizacyjnych czy choćby sięgając po kartkę papieru. Przemysł, transport, zanieczyszczania czy wycinki drzewostanu nie są przyjaciółmi lasu.

Razem wspierajmy zrównoważone leśnictwo

Aby zapewnić odpowiednie standardy gospodarki leśnej, stworzono specjalne certyfikaty, które potwierdzają prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej na obszarze objętym certyfikacją. Przykładem takiego certyfikatu jest FSC. Za jego pomocą oznakowano i objęto monitoringiem już niemal 200 mln ha lasów na kuli ziemskiej.

Znak FSC stanowi gwarancję tego, że w lesie prowadzona jest gospodarka, która ma na celu jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb leśników i lokalnej ludności przy jak najmniejszych szkodach ekologicznych. Symbol FSC na produkcie oznacza, że pochodzi on z dobrze zarządzanego lasu, w którym dba się o zachowanie cennej przyrody.

Wyroby ze znakiem FSC są już powszechnie dostępne w polskich sklepach. Zachęcamy do wybierania certyfikowanych produktów, a przede wszystkim do oszczędzania papieru, i wyrobów, do których wytworzenia niezbędne jest pozyskanie drewna. Namawiamy także do korzystania z towarów pochodzących z recyklingu.

Co Ty możesz zrobić?

Wyroby ze znakiem FSC są już powszechnie dostępne w polskich sklepach. Zachęcamy do sięgania po certyfikowane produkty, a przede wszystkim do oszczędzania papieru, i wyrobów, do których produkcji niezbędne jest pozyskanie drewna oraz korzystania z wyrobów pochodzących z recyklingu.

Chcę pomóc!