01 marca 2017

17% – tylko taki obszar Puszczy Białowieskiej jest chroniony w formie Parku Narodowego.

Puszcza Białowieska to symbol polskiej przyrody.
To także nasz powód do dumy, gdyż jest ona najlepiej zachowanym lasem nizinnym w Europie. Puszcza Białowieska obfituje w unikatowe gatunki zwierząt, roślin i grzybów. Jej znakami rozpoznawczymi są dostojne żubry i kilkusetletnie dęby. Ten matecznik dzikiej przyrody trzeba chronić przed rujnującą polityką człowieka.

Natomiast 65% terenu jest objęte gospodarką leśną, która zakłada wyręb starych drzewostanów. Taka praktyka zagraża unikatowej przyrodzie i naturalnym procesom zachodzącym w puszczy. To najbardziej dzikie i pierwotne miejsce na mapie Niżu Europejskiego nie jest dziś chronione w odpowiedni sposób.

Jak WWF pomaga ratować Puszczę Białowieską?

Od wielu lat Fundacja WWF nie ustaje w staraniach, by cały teren Puszczy Białowieskiej został objęty statusem Parku Narodowego. Taki krok uniemożliwi prowadzenie na jej obszarze standardowej gospodarki leśnej, a tym samym wycinki starych drzew. Prowadzi to bowiem do zakłócania naturalnej harmonii obecnych tu gatunków, a w rezultacie do całkowitej degradacji Puszczy.

Pomóż Puszczy Białowieskiej przetrwać

Wspierając nasze działania, pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów. Dlatego śledź na bieżąco organizowane przez nas akcje i podpisuj się pod petycjami na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej.

Wybierz się na spacer po Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska to ostatni naturalny las na Niżu Europejskim. Powstał bez udziału człowieka i jest jedynym w Polsce obiektem przyrodniczym wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO. To także dom naszego rodzimego żubra – symbolu polskiej przyrody. Choć to właśnie on tu króluje, spacer po Puszczy Białowieskiej to doświadczenie olbrzymiej różnorodności biologicznej.

Puszcza Białowieska tętni naturalnym cyklem życia i śmierci. Obok pełnych witalności dębów i strzelistych świerków leśny krajobraz kształtują powalone pniaki i konary, rozkładające się kłody czy obszerne wykroty. Te ostatnie często tworzą niecki z wodą, w których uwielbiają pluskać się dziki. Martwy drzewostan pełni wiele ważnych funkcji. Aż 50% gatunków żyjących w Puszczy jest od niego zależnych.

Większość naturalnych lasów europejskich wykarczowano w ciągu ostatnich kilkuset lat. Ich miejsce zajęły pola uprawne, łąki, pastwiska, wsie i miasta. Resztki bogatych, wielogatunkowych lasów przekształcono w ubogie lasy gospodarcze, które stały się głównie źródłem surowca drzewnego. Drzewostany naturalne stanowią dziś niewielki odsetek wszystkich lasów europejskich.

Puszcza Białowieska jest na tym tle unikatem. To właśnie tu od tysięcy lat trwają naturalne, niezakłócone ręką człowieka procesy przyrodnicze. W efekcie las ten charakteryzuje niezwykła obfitość fauny i flory. Ogromna rozpiętość gatunków jest uzależniona w dużej mierze od dostępu do martwego drewna, w szczególności tego większych rozmiarów. To właśnie bogactwo martwego drzewostanu jest jednym z najważniejszych czynników kształtujących Puszczę.

Dzięki istnieniu Puszczy w naszej części Europy zdołał przetrwać Żubr – największy ssak Starego Konynentu. –. Z końcem 2014 roku w polskiej części żyło ok. 520 żubrów, pozostających pod stałą opieką Białowieskiego Parku Narodowego. Ponadto występuje tu ogromne bogactwo gatunków, w tym bardzo rzadkich w skali Europy – np. gatunki europejskich dzięciołów. Ich przetrwanie jest zagrożone, ponieważ są one ściśle uzależnione od występowania martwych i zamierających drzew, usuwanych zwykle przez służby leśne.

Zagrożenia Puszczy Białowieskiej

Bogactwo przyrodnicze i sława położonej na pograniczu Polski i Białorusi Puszczy Białowieskiej nie zapewniły jej skutecznej ochrony. Dziś zaledwie 17% obszaru polskiej części Puszczy ma status Parku Narodowego. Dalsze 18% to rezerwaty wyłączone z gospodarki leśnej. Natomiast aż 65% terenów jest zarządzane przez Lasy Państwowe i objęte gospodarką leśną. Polityka prowadzona na tym obszarze, a w szczególności wyręby starych drzewostanów, zagrażają unikalnej przyrodzie i procesom naturalnym zachodzącym w Puszczy.

Razem pomóżmy przetrwać Puszczy

Od 10 lat aktywnie wspieramy ochronę Puszczy Białowieskiej. W 2007 roku zebraliśmy ponad 100 000 podpisów pod apelem do Prezydenta i Premiera w sprawie objęcia statusem Parku Narodowego całej powierzchni polskiej części Puszczy Białowieskiej. Mimo tak gorącego poparcia ze strony polskiego społeczeństwa, większość Puszczy wciąż wyłączona jest ze ścisłej ochrony.

Czy gospodarka leśna jest odpowiednią metodą ochrony siedlisk leśnych Puszczy Białowieskiej? Odpowiedzieliśmy na to pytanie, wykonując monitoring leśnych siedlisk przyrodniczych, które są przedmiotem ochrony na obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska. Raport stawia jednoznaczną diagnozę – wycinki i sztuczne nasadzenia drzew stanowią dziś największe zagrożenie dla Puszczy Białowieskiej.

Pobierz streszczenie raportu >>

Nadal nie ustajemy w dążeniach, aby Puszcza Białowieska została objęta należytą ochroną. Śledząc nasze działania, aktywnie angażując się w organizowane akcje i propagując wiedzę na temat tego unikatowego matecznika, możesz mieć swój udział w jego ocaleniu.

Co Ty możesz zrobić?

Wspierając nasze działania pomagasz chronić najcenniejsze obszary przyrodnicze oraz zagrożone gatunki zwierząt, których życie zależy od stanu tych terenów.

Chcę pomóc!
Zajrzyj do Puszczy
8
.