Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz ptaków nadmorskich i ich lęgów (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi.

Cele szczegółowe projektu

1. Monitoring i docelowe ograniczenie antropogenicznej śmiertelności chronionych gatunków morskich ssaków i ptaków. W wyniku testowania alternatywnych narzędzi połowowych wypracowane zostaną metody mające na celu ograniczenie śmiertelności ssaków i ptaków morskich na skutek przyłowu w sieciach rybackich.

2. Ochrona fok i ich legowisk oraz lęgowych ptaków morskich i ich siedlisk przed antropogenicznymi zagrożeniami (w tym głównie przed niepokojeniem i płoszeniem). Zakłada się wzrost liczby par lęgowych ptaków (i liczby lęgów), którym uda się wychować pisklęta w rejonach objętych działaniami projektowymi, a także znaczące ograniczenie płoszenia fok i ptaków.

3. Rehabilitacja i przywracanie naturze wymagających weterynaryjnej pomocy fok dzikich. Udzielana będzie pomoc osłabionym, rannym lub chorym fokom, głównie młodym osobnikom, zaobserwowanym na polskim wybrzeżu, które będą wypuszczane po rehabilitacji do środowiska naturalnego.

4. Zbiór danych z zakresu występowania, biologii, ekologii i zagrożeń ze strony działalności człowieka na morzu i brzegu wobec ssaków i ptaków morskich w celu udoskonalenia metod zarządzania ochroną gatunków (w tym np. przyjęcia krajowego programu ochrony foki szarej).

5. Zwiększenie akceptacji dla ochrony ssaków i ptaków morskich i redukcja zagrożeń antropogenicznych poprzez szeroką edukację i informację. Oczekuje się, że efektem ekologicznym będzie wzrost świadomości społecznej na temat ssaków i ptaków morskich oraz potrzeby ich ochrony.

Przewidywane rezultaty projektu

1. 200 wolontariuszy patrolujących całe wybrzeże Bałtyku

2. Od kilku do kilkunastu fok poddanych rehabilitacji i przywróconych do środowiska naturalnego

3. 40 lęgów sieweczek poddanych ochronie czynnej

4. Rezerwaty w Ujściu Wisły chroniony aktywnie przez całe sezony lęgowe przez strażników-edukatorów

5. Raport z testowania alternatywnych narzędzi połowowych

6. Raporty (3) z monitoringu migracji fok

7. Wytyczne dla działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na ssaki morskie

8. Wytyczne dla ruchu łodzi turystycznych w ujściu Wisły

9. Wytyczne do ochrony pomorskiej populacji sieweczki obrożnej

10. Opracowanie „Fakty i mity na temat fok”, w kontekście konfliktu z rybołówstwem

11. Dotarcie z edukacją i informacją do 1 mln osób

Kontynuowane będą działania takie jak: gromadzenie danych naukowych nt. występowania, biologii, ekologii i zagrożeń wobec ssaków, ptaków morskich i ich siedlisk (dane zbierane w bazie), stały monitoring fok w ich kluczowym siedlisku - Ujściu Wisły, rehabilitacja i przywracanie naturze fok wymagających pomocy weterynaryjnej, monitoring tras migracyjnych fok. Przy pomocy rejestratorów akustycznych zbierane będą dane o występowaniu morświna w strefie przybrzeżnej Polskich Obszarów Morskich. W wyniku testowania alternatywnych narzędzi połowowych zbadana zostanie ich przydatność, jako metody ograniczającej przyłów, a także poznane zostaną interakcje zwierząt z tymi narzędziami. Docelowo, wypracowane i przetestowane metody mają na celu zmniejszenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieciach rybackich.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF działać będą na rzecz ochrony morskich ssaków, ptaków i ich siedlisk, m.in. doraźnie, zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją, a także edukując lokalne społeczności i turystów. Rezerwaty w Ujściu Wisły będą w sezonie lęgowym aktywnie chronione przez strażników-edukatorów.

W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne, projekt ma na celu zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla ochrony ssaków i ptaków morskich, a tym samym redukcję zagrożeń antropogenicznych.

 

Wartość projektu: 5 310 882,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 4 514 249,97 PLN

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO zgodnie z motywem 60 i 66 Preambuły RODO oraz wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, udostępniamy treść klauzuli informacyjnej.

 

Zdjęcie:
© Wild Wonders of Europe / Laurent Geslin / WWF