Projekt ma na celu ochronę ssaków morskich (fok i morświnów) oraz nadmorskich lęgów ptaków (sieweczki obrożnej, rybitwy białoczelnej, czubatej, rzecznej i ostrygojada) przed czynnikami antropogenicznymi.

Kontynuowane będą działania takie jak: gromadzenie danych naukowych nt. występowania, biologii, ekologii i zagrożeń wobec ssaków, ptaków morskich i ich siedlisk (dane zbierane w bazie), stały monitoring fok w ich kluczowym siedlisku - Ujściu Wisły, rehabilitacja i przywracanie naturze fok wymagających pomocy weterynaryjnej, monitoring tras migracyjnych fok. Przy pomocy rejestratorów akustycznych zbierane będą dane o występowaniu morświna w strefie przybrzeżnej Polskich Obszarów Morskich. W wyniku testowania alternatywnych narzędzi połowowych zbadana zostanie ich przydatność, jako metody ograniczającej przyłów, a także poznane zostaną interakcje zwierząt z tymi narzędziami. Docelowo, wypracowane i przetestowane metody mają na celu zmniejszenie ryzyka przyłowu ssaków i ptaków morskich w sieciach rybackich.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu WWF działać będą na rzecz ochrony morskich ssaków, ptaków i ich siedlisk, m.in. doraźnie, zabezpieczając foki wychodzące na plaże i aktywnie chroniąc lęgi morskich ptaków przed antropopresją, a także edukując lokalne społeczności i turystów. Rezerwaty w Ujściu Wisły będą w sezonie lęgowym aktywnie chronione przez strażników-edukatorów.

W ramach forum dyskusji i współpracy nt. ochrony środowiska morskiego będą się odbywały spotkania różnych grup interesów zaangażowanych w ochronę ekosystemów morskich oraz w działalność gospodarczą na morzu. Poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne i informacyjne, projekt ma na celu zwiększenie świadomości i akceptacji społecznej dla ochrony ssaków i ptaków morskich, a tym samym redukcję zagrożeń antropogenicznych.

Wartość projektu: 5 310 882,32 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 85%, tj. 4 514 249,97 PLN

Podejrzenia o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych sygnalizować można wysyłając zgłoszenie na adres: naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub poprzez mechanizm zawarty na stronie.

 

Zdjęcie:
© Wild Wonders of Europe / Laurent Geslin / WWF