23 sierpnia Komisja Europejska opublikowała propozycje limitów połowowych dla bałtyckich stad ryb na rok 2023. Wniosek KE uwzględnia krytyczną sytuację wielu przetrzebionych populacji bałtyckich ryb, w tym dorsza. Ostateczna decyzja w sprawie wysokości bałtyckich limitów połowowych należeć będzie jednak do ministrów ds. rybołówstwa UE. WWF Polska wzywa ministrów ds. rybołówstwa UE o ustanowienie na październikowej Radzie Ministrów AGRIFISH odpowiedzialnych, zrównoważonych limitów połowowych dla stad ryb Morza Bałtyckiego na 2023 rok, w oparciu o doradztwo naukowe oraz z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem.

zycie oceanuPropozycja limitów połowowych Komisji Europejskiej jak co roku dotyczy pięciu gatunków ryb poławianych na Morzu Bałtyckim: dorsza, śledzia, szprota, łososia oraz gładzicy. Polega ona na wstępnym wyznaczeniu dziesięciu tzw. Całkowitych Dopuszczalnych Połowów (ang. Total Allowable Catches, TACs) wyrażonych w tonach, uwzględniających różne populacje (stada ryb) w obrębie gatunku. Rekomendacje naukowe Międzynarodowej Rady Badań Morza (ang. International Council for the Exploration of the Sea), instytucji doradczej dla KE dla trzech stad ryb Morza Bałtyckiego: wschodniego dorsza, zachodniego śledzia i łososia, głównie z powodu złej kondycji tych stad, wskazują na konieczność dalszego zamknięcia połowów w 2023 roku Komisja proponuje w związku z tym kontynuowanie zamknięcia połowów docelowych na te stada ryb i ustanowienie tylko niewielkich (rzędu kilkuset ton) limitów połowowych na tzw. przyłów. Przyłów to przypadkowy połów ryb, który może wystąpić przy połowach innych gatunków. Takie samo podejście KE proponuje względem mocno przetrzebionej populacji dorsza zachodniego. Kontynuacja zamknięcia połowów docelowych dla tych czterech stad łącznie jest także w ocenie Fundacji WWF Polska niezbędna w celu odtworzenia zasobów ryb Morza Bałtyckiego.

Ostateczne decyzje w sprawie bałtyckich limitów połowowych na rok 2023 podejmą ministrowie ds. rybołówstwa Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa AGRIFISH, które odbędzie się 17-18 października w Luksemburgu. Na posiedzeniu Polskę będzie reprezentował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk wraz z Podsekretarzem Stanu w MRIRW odpowiedzialnym za rybołówstwo Panem Krzysztofem Cieciórą.  Fundacja WWF Polska apeluje do polskich decydentów o poparcie dla postępowej propozycji Komisji Europejskiej w sprawie bałtyckich limitów połowowych na 2023 rok, w tym w szczególności względem zgodnych z doradztwem naukowym propozycji dla: śledzia centralnego, śledzia w Zatoce Ryskiej, śledzia w Zatoce Botnickiej, szprota oraz gładzicy.
dno oceanu

„Cieszymy się, że Komisja Europejska podejmuje kroki w kierunku wdrożenia podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim, co jest przecież wymogiem obowiązującej Wspólnej Polityki Rybołówstwa” – komentuje Justyna Zajchowska, Starsza Specjalistka ds. Ochrony Ekosystemów Morskich – „Przykładem takiego podejścia jest propozycja limitu połowowego dla gładzicy. Komisja proponuje limit dla gładzicy niższy od maksymalnego pułapu rekomendowanego przez naukowców, mając na względzie przyłów tj. przypadkowy połów dorsza, do którego może dojść przy połowach tej ryby. Oba gatunki są bowiem przydenne i mogą występować w tych samych siedliskach. Komisja proponuje więc bardziej ostrożny limit połowowy dla gładzicy celem ochrony bałtyckiego dorsza.”

Wdrożenie podejścia ekosystemowego do zarządzania rybołówstwem na Morzu Bałtyckim jest również jedną z najważniejszych rekomendacji międzynarodowego projektu bałtyckich organizacji pozarządowych „Powrót Dorsza” (ang. Return of the Cod). W ramach projektu powstał obszerny raport będący repozytorium wiedzy naukowej nt. bałtyckiego dorsza.  

Źródła: