23 września 2020

W najnowszym raporcie Zrównoważone, stabilne i bezpieczne rybołówstwo, organizacja WWF pokazuje jak nielegalne praktyki połowowe pogłębiają problem deficytu zasobów morskich, które i tak są już znacznie ograniczone przez kryzys środowiskowy i klimatyczny. To gdzie i jak pozyskiwana jest żywność pochodzenia morskiego ma wpływ na wiele sektorów, niezależnie od granic.

Nielegalne połowyPodczas gdy Unia Europejska planuje proces odbudowy po kryzysie spowodowanym przez Covid-19, raport WWF pokazuje jak pandemia uwypukliła błędy, jakie były do tej pory popełniane w zarządzaniu rybołówstwem w skali światowej. Sektorze często pomijanym, ale bardzo ważnym dla zachowania bezpieczeństwa żywnościowego miliardów ludzi na całym świecie.

Wnioski z raportu pokazują, że konieczne jest rozwiązanie problemu nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (tzw. połowów NNN). Takie procedery to zagrożenie dla odbudowy wielu ważnych w skali świata populacji ryb, ale także dla przetrwania ludzi zamieszkujących obszary przybrzeżne, dla których ryby to główne źródło przychodu i pożywienia.

Dodatkowo, nielegalna działalność połowowa opóźnia lub wręcz uniemożliwia zrównoważony rozwój rynku produktów rybnych i owoców morza w Europie. Obecnie szacuje się, że w skali świata, już co szósta ryba na naszych talerzach pochodzi z nielegalnych, nieraportowanych lub nieuregulowanych połowów.

W związku z tym, organizacja WWF wzywa polityków i decydentów, aby dokonali poprawy zapisów unijnego Rozporządzenia ws. kontroli rybołówstwa, które jest obecnie w trakcie rewizji, tak, aby ulepszyć identyfikację źródeł pochodzenia sprzedawanych na rynkach europejskich ryb i owoców morza. Priorytetem powinien być teraz system sankcji, który uwzględnia zakres szkód jakie połowy NNN powodują w środowisku naturalnym, ale także zagrożenie jakie stwarzają dla przetrwania sektora rybołówstwa, zarówno w obrębie UE, jak i poza nią. Narzędzia dzięki którym można osiągnąć ten cel zostały już wypracowanie i uwzględniają m. in. zdalny elektroniczny system monitoringu (ang. REM), który zagwarantuje w pełni udokumentowane połowy, a także transparentną działalność połowową. To także Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR), który może lepiej wspierać monitoring i kontrolę rybołówstwa, przyczyniając się do zrównoważonego wykorzystania zasobów ryb.

Aktualna rewizja unijnego rozporządzenia ws. kontroli rybołówstwa oraz założenia Europejskiego Zielonego Ładu, Strategii od Pola do Stołu oraz Strategii Bioróżnorodności wszystkie stwarzają możliwość i sprzyjają temu, aby Unia Europejska skutecznie wyeliminowała nielegalne połowy. Dla dobra ekosystemów morskich i ludzi. Wszystkie zainteresowane strony, od rządów, poprzez sektor rybacki po konsumentów mogą przyczynić się do polepszenia warunków życia społeczności przybrzeżnych oraz zachowania tętniącego życiem oceanu” - tłumaczy Justyna Zajchowska, specjalistka ds. ochrony ekosystemów morskich w WWF Polska.

Nielegalne połowyRaport pokazuje, że brak przejrzystości jeżeli chodzi o aktywność jednostek połowowych może pośrednio przyczynić się do zachwiania stabilności na wielu poziomach. To dlatego, że najwięksi gracze, w tym państwa członkowskie UE, nie wdrażają efektywnie wszystkich obowiązujących środków z zakresu zarządzania rybołówstwem. Kontrola aktywności statków jest nieregularna, z niewystarczającymi sankcjami dla jednostek i krajów łamiących prawo. Sprzyja to praktykom nielegalnym, które są podwalinami dla zorganizowanej przestępczości i korupcji. Transparentność procesu wchodzenia produktów ryb i owoców morza na rynek Unii Europejskiej jest kluczowa dla osiągnięcia Zrównoważonej Niebieskiej Gospodarki.

Więcej rekomendacji w raporcie WWF pt. ZRÓWNOWAŻONE, STABILNE I BEZPIECZNE RYBOŁÓWSTWO

 

 

Informacje dodatkowe:

Trwają prace nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego ws. unijnego Rozporządzenia ds. kontroli rybołówstwa. Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego zagłosowała w tym tygodniu w sposób pozytywny względem zwalczania nielegalnych połowów (http://www.transparentfisheries.org/2020/09/11/vote-in-european-parliaments-envi-committee-marks-first-step-to-securing-a-more-transparent-seafood-supply-chain-in-eu/ )  Głosowanie Komisji ds. Rybołówstwa (PECH) Parlamentu Europejskiego w tej sprawie spodziewane jest jeszcze tej jesieni. Równolegle trwają prace nad stanowiskiem Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) ws. tego ważnego rozporządzenia. Za polskie stanowisko w tej sprawie odpowiada Ministerstwo ds. Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

WWF wzywa Unię Europejską do:

  • Poprawy unijnego Rozporządzenia w sprawie kontroli rybołówstwa, tak aby utworzyć skuteczne sankcje, wprowadzić monitoring elektroniczny jednostek połowowych (łącznie z kamerami) oraz zagwarantować lepsze, zdigitalizowane metody zapewnienia identyfikowalności produktów żywności pochodzenia morskiego, które spożywamy.
  • Poprawy unijnego Rozporządzenia w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury by wprowadzić przejrzystość i transparentność wszystkich produktów żywności pochodzenia morskiego dostępnych na rynku UE.
  • Zagwarantowania by produkty dostępne na rynku europejskim były pozyskiwane w sposób etyczny i sprawiedliwy, w szczególności jeśli zostały one wyprodukowane na mocy umów partnerskich z krajami spoza UE.
  • Ustanowienia zwalczania połowów NNN jako priorytet oraz objęcia przywództwa na poziomie globalnym, aby zakończyć ten problem.

 

 

Źródła:

[1] UN FAO, How is COVID-19 affecting the fisheries and aquaculture food systems, March 2020 http://www.fao.org/3/ca8637en/CA8637EN.pdf

[2] Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, Beddington JR, et al., Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing. PLoS ONE 4(2): e4570, 2009 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0004570

[3] €12.5 million illegal bluefin tuna trade exposes threat to sustainable fisheries in Europe, October 2018 https://www.wwf.eu/?uNewsID=336830

[4] UNODC (2011), Transnational Organised Crime in the Fisheries Sector, Focus on : Trafficking in Persons, Smuggling of Migrants, Illicit Drugs Trafficking, 2011 https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf

[5] GLOBEFISH - Information and Analysis on World Fish Trade, March 2020 http://www.fao.org/in-action/globefish/news-events/details-news/en/c/1268337/;
UN FAO, How is COVID-19 affecting the fisheries and aquaculture food systems, March 2020 http://www.fao.org/3/ca8637en/CA8637EN.pdf

Niniejsza publikacja została przygotowana z udziałem finansowym Unii Europejskiej. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie WWF i nie można jej w żaden sposób odbierać jako stanowisko Unii Europejskiej.

Logo projektu