26 kwietnia 2017

Prosimy o kierowanie apelu do:
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie
rdlp@krosno.lasy.gov.pl
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

Apeluję o ochronę planowanego Turnickiego Parku Narodowego!

W związku z rozpoczętymi konsultacjami społecznymi Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza, które znajduje się na terenie planowanego Turnickiego Parku Narodowego, który jest również obszarem Natura 2000, wnoszę o:

  • Nieprowadzenie wycinki na terenie projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. Tak intensywna wycinka nieodwracalnie zmieni ekosystemy leśne zbliżone do naturalnych w plantacyjne pustynie biologiczne.
  • Wpisanie informacji o projektowanym rezerwacie Reliktowa Puszcza Karpacka w „Prognozie oddziaływania na środowisko Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Bircza”. Uważamy że warunki przyrodnicze opisane jako podstawy do utworzenia rezerwatu stanowią podstawę do określenia oddziaływania na środowisko na danym terenie.
  • Niewycinanie drzew o wymiarach pomnika przyrody na obszarze nadleśnictwa Bircza, drzewa tego typu z racji swoich rozmiarów i wieku są siedliskiem dla ogromnej ilości wyjątkowych gatunków.
  • Niewycinanie drzew przy potokach górskich, które są gwarantem świeżej i czystej wody. W przypadku zniszczeń gleby towarzyszących intensywnej wycince woda płynąca potokami jest zanieczyszczona i wpływa negatywnie na zbiorniki wodne znajdujące się w niższych partiach terenu.
  • Niewycinanie drzewa w miejscach koncentracji gatunków chronionych i zagrożonych wymarciem. W wielu przypadkach, w miejscach planowanej wycinki występują gatunki silnie zagrożone, o dużym znaczeniu dla ochrony przyrody w skali krajowej i międzynarodowej.

 

Obszar projektowanego Turnickiego Parku Narodowego jest unikatem przyrodniczym w skali europejskiej. Planowane działania w zakresie gospodarki leśnej na tym terenie negatywnie wpłyną na gatunki tam występujące, z których wiele jest unikatowych i znaczących w ochronie przyrody na terenie Polski i Europy. Działania ochronne należy podjąć przed rozpoczęciem wycinki, ponieważ tylko w takim wypadku możemy zapobiec degradacji środowiska i zniszczeniu cennych ekosystemów.

W załączniku przesyłam pełen komentarz do Planu Urządzenia Lasu, przygotowany przez Fundację Dziedzictwo Przyrodnicze oraz Fundację WWF Polska, w którym znajduje się pełna i szczegółowa argumentacja powyższych wniosków.

Z poważaniem,
Twoje imię i nazwisko