Procedury

Regulamin udzielania zamówień z dn. 31.01.2020

Zapytania ofertowe i przetargi:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr AF/05/2024 z dnia 28.05.2024

Numer referencyjny:

Fundacja WWF Polska informuje, że w postępowaniu o numerze referencyjnym AF/05/2024 „Zapytanie ofertowe” na „wykonanie materiałów filmowych/zdjęciowych lub/i montaż filmów” zostali wybrani wykonawcy:

  1. Adrian Półrolniczak
  2. Wiktor Strumiłło

Zapytanie ofertowe – nr AF/05/2024

Numer referencyjny: AF/05/2024

Szanowni Państwo/Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wykonanie materiałów filmowych/zdjęciowych lub/i montaż filmów.

Opis przedmiotu Zamówienia: 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe.
Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie zapytania ofertowego jest Pani Agnieszka  Veljković, Tel.:  +48 691 690 601, adres e-mail: @email

Adresy mailowe, na które należy przesłać ofertę: @email; @email.

Oferty prosimy składać do dnia 7.06.2024 r. do końca dnia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr GPL/01/03/2024/MCh z dnia 27.03.2024 r.

Numer referencyjny:

Zamawiający informuje, że w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z wewnętrzną Polityką zakupową towarów oraz usług, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: HORIZONT ROLOS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszków. Oferta mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, a Wykonawca spełnia wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego.

Poniżej zestawienie punktacji uzyskanej przez Wykonawców w toku postępowania:

lp. Wykonawca Punktacja
1. CAN AGRI Rydziński Sp.k., Małopole, ul. Przemysłowa 11, 05-252 Dąbrówka 93,24
2. HORIZONT ROLOS Sp. z o.o., ul. Henryka Sienkiewicza 2, 07-200 Wyszków 100

Załączniki

Zapytanie ofertowe nr GPL/01/03/2024/MCh z dnia 27.03.2024 r.

Numer referencyjny: GPL/01/03/2024/MCh

Szanowni Państwo,

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na dostawę grodzeń elektrycznych oraz siatek elektrycznych, służących do ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami oraz pasiek przed niedźwiedziami.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach: nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia.
Oferty można składać wyłącznie na wzorze (załącznik nr 2-5).
Pytania dotyczące kwestii merytorycznych można przesyłać na adres: @email

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: @email oraz @email do dnia 4 kwietnia 2024 r. do godziny 12:00.

 

Pytanie do zapytania ofertowego:
Czy dopuszczają Państwo w komplecie „Siatka” siatkę wyposażoną w 14 słupków? Zakładając oczywiście, że spełniają one wszelkie kryteria jakościowe i zapewniają poprawne działanie zestawu.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza, żeby komplet "Siatka" był wyposażony w 14 słupków (a nie 15 szt.), o ile zapewnia to poprawne funkcjonowanie zestawu i nie zmienia jego długości.

Zapytanie ofertowe Nr ref: WYD/2024/03/1 z dn. 21.03.2024r

Numer referencyjny: WYD/2024/03/1

Szanowni Państwo,

Fundacja WWF Polska zaprasza do składania ofert na usługi sprzątania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Zapytaniu Ofertowym oraz w załącznikach: nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia oraz 1a - Zakres prac i częstotliwość.
Oferty można składać wyłącznie na wzorze (załącznik nr 2)
Pytania dotyczące kwestii merytorycznych można przesyłać na adres:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:   do dnia 31 marca 2024 r. do godziny 17:00.