20 września 2018

W związku z dzisiejszym (20.09.2018) wydarzeniem w Wiedniu - zgromadzeniem państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i pozostałych stron zainteresowanych Ramową Dyrektywą Wodną, WWF apeluje o podjęcie ambitnych  zobowiązań dotyczących ratowania rzek, jezior i terenów podmokłych w Europie oraz o pełne wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej, najważniejszego instrumentu prawnego zajmującego się ochroną europejskich wód.

Konferencja wodna UE, odbywająca się w dniach 20-21 września w Wiedniu, wyznaczy kierunki na przyszłość związane z ochroną wód w Europie. Decydenci zebrali się, aby podsumować postęp państw członkowskich w zakresie zrównoważonego zarządzania wodą i wdrażania ustawodawstwa UE w tym zakresie  oraz omówić, czy obecne prawodawstwo UE wystarczająco spełnia swoją funkcję. To niezwykle ważny dokument jest bowiem obecnie w procesie weryfikowania tej dyrektywy.  Komisja rozpoczęła zbieranie opinii państw członkowskich, ich agencji i różnych zainteresowanych stron.

 

Fundacja WWF uważa, że obecne prawo wodne UE jest dobrze sformułowane i ma ambitne cele, jednak widoczny jest brak woli politycznej państw członkowskich, aby prawo wodne było w pełni wdrożone i działało we wszystkich  krajach. Nowelizacja prawa w wyniku procesu  weryfikowania tej dyrektywy pozwoliłaby państwom członkowskim na ominięcie  obowiązku prawnego doprowadzenia wszystkich europejskich wód do dobrego stanu najpóźniej do 2027 r. oraz na zabezpieczenie ich przed pogorszeniem.

 

Osłabienie prawodawstwa byłoby ogłoszeniem bankructwa europejskiej polityki ochrony środowiska" - powiedziała Martina Mlinaric, Senior Water Policy Officer w Biurze European Policy WWF. „Po tym, jak zapomniano o pierwotnym celu, jakim było doprowadzenie wszystkich europejskich wód do dobrego stanu do 2015 r., państwa członkowskie odczuwają teraz ogromną presję, ale zamiast podwajać swoje wysiłki, wiele rządów obecnie desperacko poszukuje łatwego wyjścia z ich zobowiązań i wykorzystuje proces weryfikacji tej dyrektywy, aby to osiągnąć" - dodaje.

#protectwater

W ramach procesu weryfikowania Ramowej Dyrektywy Wodnej Komisja Europejska wkrótce rozpocznie publiczne konsultacje, prosząc zarówno europejskich obywateli, jak i ekspertów, o przedstawienie własnych opinii i oceny unijnego prawa wodnego. Wyniki tych konsultacji przyczynią się bezpośrednio do oceny prawodawstwa przez Komisję Europejską.

 

„Obiektywna i przejrzysta ocena z udziałem społeczeństwa ma kluczowe znaczenie, dlatego też wzywamy wszystkie zainteresowane strony i obywateli Europy, aby wstawili się za naszymi rzekami i jeziorami, wspólnie możemy sprawić, że nasz głos będzie wysłuchany" - powiedział Andreas Baumüller, szef działu zasobów naturalnych w Biurze European Policy WWF. „Jako WWF, nasze przesłanie do państw członkowskich i Komisji Europejskiej jest proste: przywróćmy życie europejskim rzekom, jeziorom i mokradłom - brońmy prawa wodnego UE! " - dodaje.

 

Ramowa Dyrektywa Wodna jest jednym z najbardziej ambitnych, mających całościowe podejście do środowiska przykładów prawodawstwa unijnego. Jak pokazuje nowy raport WWF, EEB, European Anglers Alliance i European Rivers Network, tam, gdzie istnieje wola polityczna, Ramowa Dyrektywa Wodna jest w stanie zapewnić skuteczne ramy dla radzenia sobie z głównymi zagrożeniami dla stanu  rzeki, jezior, mokradeł, strumieni i wód podziemnych. Niemniej jednak, zaledwie 40% wód w Unii Europejskiej można uznać za zachowane w dobrym stanie, jest więc oczywiste, że państwa członkowskie muszą poważnie wzmocnić swoje zaangażowanie, jeśli mają osiągnąć cele wyznaczone na rok 2027 r. Jak dotąd ambicje i wysiłki państw członkowskich można określić w najlepszym wypadku jako minimalne, co wynikało z ich nieefektywnych planów gospodarowania wodami na obszarach dorzecza, programów monitoringu, niewystarczającego przydziału środków finansowych oraz nadmiernego wykorzystania (i niewłaściwego wykorzystywania!) różnych rodzajów odstępstw przewidywanych przez obecne prawo.

Bruksela - 20 września 2018