WWF Poland - Błękitny Patrol
 / ©: WWF Polska

Błękitny Patrol

W ramach projektu „Ochrona siedlisk ssaków i ptaków morskich” (w skrócie „Siedliska morskie”), który jest kontynuacją wcześniejszego 4-letniego projektu „Ssaki bałtyckie”, odbywa się kompleksowy monitoring polskiego wybrzeża. Plaże są regularnie patrolowane przez odpowiednio przeszkolonych pieszych wolontariuszy należących do Błękitnego Patrolu WWF.

Błękitny Patrol WWF to zespół 200 wolontariuszy, mieszkających wzdłuż wybrzeża, którzy pomagają między innymi fokom i morświnom znalezionym na polskim wybrzeżu. Każdy członek patrolu jest odpowiedzialny za monitorowanie około dziesięciokilometrowego odcinka plaży przez okres całego roku. W razie zauważenia morświnów lub fok, wolontariusze WWF szybko wkraczają do akcji. Stawiają się na miejscu zgłoszenia obserwacji potrzebujących pomocy ssaków morskich, oceniają sytuację i powiadamiają o zdarzeniu Stację Morską w Helu.

Do działań Patrolu należy także weryfikacja i ochrona siedlisk ptaków morskich, zwłaszcza tych objętych projektem "Siedliska morskie". Szczególną uwagę poświęcono bohaterom projektu - sieweczce obrożnej, rybitwie białoczelnej, rybitwie czubatej, rybitwie rzecznej i ostrygojadowi.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu systematycznie biorą udział w organizowanych przez WWF warsztatach i szkoleniach. Podnoszą tym samym swoje umiejętności, kompetencje i znajomość zwyczajów ssaków bałtyckich. 

Od kilku lat pracę wolontariuszy uzupełniają dwie kamery, ustawione w kluczowych miejscach obserwacji fok szarych. Dzięki punktom wideoobserwacji mamy nadzieję udokumentować pierwsze focze urodziny na polskim wybrzeżu po ponad stu latach. Dane ze wszystkich obserwacji są regularnie wprowadzane do bazy danych, która jest kompleksowym źródłem informacji o występowaniu i zagrożeniu ssaków bałtyckich.  

Więcej o Błękitnym Patrolu

Strona wsp�finansowana przez Uni� Europejsk� ze �rodk�w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | Dofinansowano ze �rodk�w Narodowego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej